Ontwikkeling van DUS-I

Op deze pagina kunt u lezen hoe DUS-I zich als organisatie ontwikkelt. In 2023 hebben wij onder andere aandacht besteed aan 5 onderwerpen die belangrijk zijn voor onze medewerkers: vakmanschap en professionaliteit, diversiteit en inclusie, sociale omgangsvormen, duurzaamheid en eigentijds werken.

Vakmanschap en professionaliteit

DUS-I blijft investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers en kent een bloeiende leercultuur. Zowel vaste als externe medewerkers maken gebruik van een uitgebreid intern (maatwerk)aanbod van basisopleidingen en leertrajecten. De focus van het aanbod ligt vooral op kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het primaire proces van subsidieverstrekking. Van financiële basiskennis, juridische basiskennis, SAP-trainingen tot risicomanagement, misbruik & oneigenlijk gebruik en meer. Steeds meer ervaren collega’s helpen mee om nieuwe collega’s kennis en vaardigheden bij te brengen.

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt investeren wij veel energie en tijd in het opleiden van eigen medewerkers. We richten ons bewust op het vakmanschap van onze medewerkers, bijvoorbeeld met het programma Leren & Ontwikkelen. We werken ook aan talentontwikkeling en professionalisering van onze coördinatoren.

Diversiteit en inclusie

DUS-I stimuleert een inclusieve organisatiecultuur waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen hun mening te geven. In 2023 lag de focus op diversiteit binnen de volledige organisatie. Daarnaast hebben we meer aandacht besteed aan een inclusieve werkomgeving.

Net als in 2022 hebben wij deelgenomen aan het New Professional Programma, waarin DUS-I als ambassadeur optreedt. Wij hebben in 2023 vanuit dit programma 4 nieuwe collega’s kunnen verwelkomen.

In de tweede helft van 2023 zijn er verschillende acties met betrekking tot neurodiversiteit, LHBTQI+ en leeftijdsfase bewust personeelsbeleid opgepakt. Diversiteit en inclusie (D&I) en levensfase bewust personeelsbeleid staan voor 2024 als speerpunten op de HR-kalender.

Enkele medewerkers hebben in 2023 op eigen initiatief een medewerkersgroep D&I opgezet en zijn hiermee ook de inclusie ambassadeurs van DUS-I geworden. Zij zullen ook specifieke aandacht besteden aan het diverse (bi)culturele aanbod met betrekking tot culturele feestdagen en brengen toneelstukken, workshops of lezingen onder de aandacht. In het opleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers is er ook aandacht voor diversiteit en inclusie.

Om de bewustwording van inclusief werven te vergroten hebben tientallen collega’s de training Inclusief werven en selecteren gevolgd. Dit is een voorwaarde om deel te mogen nemen in een sollicitatiecommissie.

Sociale omgangsvormen

Het is belangrijk dat medewerkers van DUS-I zich vrij en veilig voelen op het werk en in de omgang met collega’s en leidinggevenden. Ongewenste omgangsvormen en grensoverschrijdend gedrag accepteren we niet binnen DUS-I.

Met de groei van de organisatie is meer expertise nodig om zelfstandig vorm te geven aan deze onderwerpen. Daarom hebben we vanaf 1 januari 2023 een eigen integriteitscoördinator. De coördinator is aanspreekpunt voor het integriteitsbeleid van het ministerie van VWS waar DUS-I onder valt, en is verantwoordelijk voor bewustwording. In 2023 is er veel informatie gedeeld binnen DUS-I, onder andere waar men terecht kan met vragen en meldingen over integriteit. 

De integriteitscoördinator heeft ook de Omstanderstraining onder de aandacht gebracht. In 2023 heeft een aantal afdelingen deze training gezamenlijk gevolgd.

Duurzaamheid

DUS-I draagt bij bij rijksbrede verduurzamingsactiviteiten. Hierbij zijn we gevraagd proactief te verduurzamen, met in het bijzonder aandacht voor slim en energetisch groen dataverkeer. Ook is ons gevraagd aandacht te besteden aan het verder verkleinen van onze CO₂-voetdruk.

DUS-I heeft deelgenomen aan de werkgroep Duurzaam VWS die nadenkt over CO₂-reductiedoelstellingen en -maatregelen. Dit heeft geleid tot een concernbrede certificering op trede 3 (van 5) op de CO₂-prestatieladder.

DUS-I werkt projectmatig aan verbetering van de informatiehuishouding. In 2023 is een voorstel uitgewerkt om de dataopslag te verbeteren. Met een slimmere structuur en heldere afspraken over het opslaan en archiveren van informatie wil DUS-I dataoverdracht verminderen.

DUS-I heeft een clean desk policy , werkt zoveel als mogelijk zonder papier en per 1 januari 2024 gebruiken wij alleen nog maar herbruikbare bekers. De boodschap om zo duurzaam mogelijk te werken wordt regelmatig gedeeld in onze narrowcasting en in interne nieuwsbrieven. 

Eigentijds werken

Hybride werken is de nieuwe realiteit. De principes van het programma Eigentijds Werken zijn hierbij leidend.

Iedere medewerker heeft een volledig gefaciliteerde (digitale) werkplek met ondersteuning, maar we willen persoonlijk contact en ontmoetingen een grotere rol laten spelen. Daarom heeft DUS-I extra ruimte gehuurd om uiteindelijk te komen tot een slimme mix van hybride vergaderen, ontmoeten en geconcentreerd werken. Er is opdracht gegeven om extra (hybride) vergaderruimtes te realiseren, aanlandplekken, belcellen en een creatieve ruimte. Deze worden in het eerste kwartaal van 2024 opgeleverd.

DUS-I voorziet in een goede en veilige thuiswerkplek. Werknemers worden daarom met periodieke berichten geïnformeerd over de Arbo-uitgangspunten. De toegang tot hulpmiddelen en een werkplekonderzoek is laagdrempelig en de thuiswerkplek is onderdeel van het personeelsgesprek.