Privacy

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidie of het stellen van een vraag.

Uw gegevens

DUS-I bewaart (persoons-) gegevens niet langer dan nodig is. Daarna worden de gegevens vernietigd. Hiervoor bestaan wettelijke termijnen waar wij ons aan houden.

Uw gegevens worden niet met andere partijen gedeeld. Tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een subsidieregeling. Wij vragen u dan altijd om toestemming.

DUS-I voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens. Voor het behandelen van bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld medische gegevens, zijn extra maatregelen getroffen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

U heeft het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

Vergeet u niet te identificeren

Doet u een beroep op uw privacyrechten? Vergeet dan niet een bewijs van uw identiteit mee te sturen. Geldige identiteitsbewijzen zijn bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. De app is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

U kunt uw verzoek op twee manieren bij ons indienen:

E-mail

dienstpostbusAVG@minvws.nl

Post

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Informatiebeleid/CIO-Office
O.v.v. Verzoek Privacyrechten
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Meer uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft ook het recht om bij hen een melding te doen.