Privacy

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw telefoonnummer en/of e-mailadres alleen voor het beantwoorden van uw vraag.

Bewaren persoonsgegevens

DUS-I bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van uw vraag. Daarna worden de gegevens vernietigd, tenzij DUS-I de gegevens nodig heeft voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Uw vraag wordt door onze helpdesk beantwoord. Wij delen uw gegevens niet met derden. In geval van misbruik of strafbare uitingen kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Beveiligen Persoonsgegevens

DUS-I voldoet technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens . Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Het verwerken van uw persoonsgegevens stopt nadat wij uw vraag beantwoord hebben. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen.

Vergeet u niet te identificeren

Doet u een beroep op uw privacyrechten, vergeet dan niet een bewijs van uw identiteit mee te sturen. Geldige identiteitsbewijzen zijn bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. De app is gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

U kunt uw verzoek op twee manieren bij ons indienen:

E-mail

dienstpostbusAVG@minvws.nl

Post

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Informatiebeleid/CIO-Office
O.v.v. Verzoek Privacyrechten
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend onderzoek verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Meer uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. U heeft ook het recht om bij hen een melding te doen.