Abortusklinieken

Abortusklinieken kunnen subsidie krijgen voor zwangerschapsafbrekingen met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Voor wie subsidie?

Alleen abortusklinieken met een WAZ-vergunning konden subsidie krijgen. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden:

 • iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap moet zorgvuldig worden genomen;
 • de zwangerschapsafbreking mag alleen dan worden uitgevoerd, als de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt;
 • de zwangerschapsafbrekingen worden verleend aan vrouwen die op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd.

De basis voor de bekostiging is een integraal tarief per behandeling. Hierin zijn zowel de kosten voor de zorgverlening als de huisvestingskosten verrekend.

Subsidie aanvragen

Aanvraag subsidieverlening 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt de subsidieregeling abortusklinieken gewijzigd:

 • De activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd zijn uitgebreid;
 • definities zijn toegevoegd of aangescherpt;
 • de tarieven van activiteiten zijn op basis van een kostenonderzoek aangepast;
 • de stukken die u aan moet leveren bij het verantwoorden van de subsidie zijn gewijzigd;
 • er is een slotbepaling opgenomen over het opbouwen van een egalisatiereserve.

Alle wijzigingen treft u aan in de Staatscourantpublicatie Subsidieregeling abortusklinieken 2021.

De subsidie voor abortushulpverlening is staatssteun. Staatssteun kan worden gerechtvaardigd door abortusklinieken te belasten met een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Daarbij is van belang dat overcompensatie moet worden voorkomen. Mede hierom zijn de verantwoordingseisen aangepast. Voor de DAEB moet, naast het aanvraagforumlier, ook een eenzijdig ingevulde DAEB-overeenkomst worden toegevoegd aan de subsidieaanvraag.

Een complete aanvraag tot subsidieverlening 2021 bestaat uit:

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier subsidieverlening 2021 (origineel ondertekend door het bestuur) met een KvK-uittreksel.
 • Een volledig ingevuld, origineel door het bestuur ondertekende DAEB-overeenkomst.
 • Een overzicht van het aantal te verrichten activiteiten, bedoeld in artikel 4 van subsidieregeling abortusklinieken.

De complete aanvraag tot subsidieverlening voor het jaar 2021 dient u uiterlijk in op 2 oktober 2020.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op.

Zie ook de volledige subsidieregeling abortusklinieken, geldend van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.