Abortusklinieken

Abortusklinieken kunnen subsidie krijgen voor zwangerschapsafbrekingen met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Voor wie subsidie?

Deze subsidie is alleen voor abortusklinieken met een WAZ-vergunning. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden:

  • Iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap moet zorgvuldig worden genomen.
  • De zwangerschapsafbreking mag alleen dan worden uitgevoerd, als de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt.
  • De zwangerschapsafbrekingen worden verleend aan vrouwen die op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd.

De basis voor de bekostiging is een integraal tarief per behandeling. Hierin zijn zowel de kosten voor de zorgverlening als de huisvestingskosten verrekend.

Beleidsregel tegemoetkoming abortusklinieken COVID-19

Door de gevolgen en risico’s van het coronavirus hebben abortusklinieken extra kosten gemaakt om de abortushulpverlening toegankelijk en veilig te houden. Ook hebben abortusklinieken aangegeven dat er een afname lijkt te zijn in het aantal uitgevoerde behandelingen. De extra en onvoorziene kosten en eventuele afname van baten zullen daarom voor een deel worden gecompenseerd door de Beleidsregel tegemoetkoming abortusklinieken COVID-19.

Meerkostenvergoeding

Voor de extra personele en materiële kosten van die klinieken kon compensatie worden aangevraagd. De hoogte van de meerkostenvergoeding is 0,3% van het verleende subsidiebedrag van 2020. Aanvragen van de meerkostenvergoeding kon tot en met 1 juli 2021.

Continuïteitsbijdrage

Bij de verantwoording van de subsidie over 2020 kunt u ook een continuïteitsbijdrage aanvragen. Dit is een vergoeding van het negatieve resultaat uit gesubsidieerde abortushulpverlening tot een maximum van € 100.000. U kunt de bijdrage aanvragen als:

  • het resultaat uit gesubsidieerde abortushulpverlening in 2020 5% of meer negatief is; en
  • het totaal aantal uitgevoerde activiteiten meer dan 5% lager was dan het aantal activiteiten waarvoor over 2020 subsidie is verleend.

De continuïteitsbijdrage kan worden aangevraagd in het formulier voor de subsidievaststelling 2020. U moet dan meesturen:

  • Jaarrekening over 2020
  • Controleverklaring bij de jaarrekening opgesteld door een accountant
  • Verklaring de-minimissteun

Verantwoorden subsidie 2020

De periode om de subsidie over 2020 te verantwoorden is verlengd. U kon tot en met 1 juli 2021 de verantwoordingstukken over 2020 aanleveren en de continuïteitsbijdrage aanvragen.

Subsidieregeling abortusklinieken per 2021

De subsidieregeling abortusklinieken is per 1 januari 2021 gewijzigd. Alle wijzigingen staan in de subsidieregeling abortusklinieken, geldend van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Subsidie aanvragen 2021

Subsidie aanvragen voor het jaar 2021 kon tot en met 2 oktober 2020. Deze termijn is inmiddels verstreken en aanvragen is daarom niet meer mogelijk.

Verantwoorden subsidie 2021

Door de wijziging van de subsidieregeling abortusklinieken per 2021 is ook de manier van verantwoorden veranderd. In artikel 24 van de regeling kunt u lezen welke documenten aangeleverd moeten worden voor een complete aanvraag tot subsidievaststelling. Uw accountant moet vanaf subsidiejaar 2021 gebruik maken van het accountantsprotocol met de daarbij horende modellen als onderdeel van de jaarrekening, ter verantwoording van de abortusactiviteiten conform Subsidieregeling abortusklinieken artikel 24 lid 3 sub b.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op.