Abortusklinieken

Abortusklinieken kunnen subsidie krijgen voor zwangerschapsafbrekingen met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Voor wie subsidie?

Alleen abortusklinieken met een WAZ-vergunning konden subsidie krijgen. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden:

  • iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap moet zorgvuldig worden genomen;
  • de zwangerschapsafbreking mag alleen dan worden uitgevoerd, als de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt;
  • de zwangerschapsafbrekingen worden verleend aan vrouwen die op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd.

De basis voor de bekostiging is een integraal tarief per behandeling. Hierin zijn zowel de kosten voor de zorgverlening als de huisvestingskosten verrekend.

Subsidie aanvragen

Subsidieronde 2020

Aanvraag subsidievaststelling 2019

De verantwoording over subsidiejaar 2019 moet normaal gesproken voor 3 juni 2020 worden ingediend. Door de uitzonderlijke uitbraak van het coronavirus COVID-19 hebben verschillende instellingen aangegeven dat het op tijd indienen van de verantwoording niet haalbaar is.

De termijn voor het indienen van uw subsidievaststelling 2019 is daarom met maximaal drie maanden verlengd. Uw aanvraag subsidievaststelling 2019 moet u nu vóór 3 september 2020 indienen. Meer informatie over deze beslissing kunt u lezen in het besluit versoepeling subsidieregels uitbraak coronavirus. U hoeft geen verzoek tot uitstel in te dienen.

Voor de verantwoording van subsidiejaar 2019 kunt u het aanvraagformulier vaststelling subsidieregeling abortusklinieken 2019 en het vernieuwde accountantsprotocol gebruiken. In het aanvraagformulier vermeldt u zowel de aangevraagde als de gerealiseerde aantallen behandelingen en consulten. U wordt verzocht een verschil van meer dan 20% toe te lichten.

Een complete aanvraag tot vaststelling bestaat meestal uit:

  • Een volledig ingevuld, origineel ondertekend door het bestuur en een door accountant gewaarmerkt aanvraagformulier vaststelling subsidie.
  • Een assurancerapport met een rapport van feitelijke bevindingen wanneer het bedrag van de vast te stellen subsidie gelijk aan of boven de € 125.000 is.
  • Activiteitenverslag 2019.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op.

Zie ook de volledige subsidieregeling abortusklinieken.