Abortusklinieken

Abortusklinieken kunnen subsidie krijgen voor zwangerschapsafbrekingen met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Voor wie

Deze subsidie is alleen voor abortusklinieken met een WAZ-vergunning. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden:

  • Iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap moet zorgvuldig worden genomen.
  • De zwangerschapsafbreking mag alleen dan worden uitgevoerd, als de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt.
  • De zwangerschapsafbrekingen worden verleend aan vrouwen die op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd.

De basis voor de bekostiging is een integraal tarief per behandeling. Hierin zijn zowel de kosten voor de zorgverlening als de huisvestingskosten verrekend.

Subsidie aanvragen voor 2023

Subsidie aanvragen voor het jaar 2023 kon tot uiterlijk 3 oktober 2022.

Herziene aanvraag voor anticonceptieconsult vanaf 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 wordt de subsidieregeling abortusklinieken gewijzigd.

In het consult dat onderdeel is van de integrale bekostiging van een zwangerschapsafbreking is vaak onvoldoende tijd voor een gesprek over anticonceptie. Hiervoor wordt de regeling tijdelijk uitgebreid met een extra subsidiabele activiteit speciaal voor het anticonceptieconsult.

Abortusklinieken kunnen subsidie aanvragen voor een anticonceptieconsult. U kunt voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2023 een herziene aanvraag indienen.

Voor subsidiejaar 2024 kunt u deze activiteit meenemen in de reguliere aanvraag van 2024.

Op basis van de evaluatie van de regeling, uitgevoerd door het RIVM, zal besloten worden of deze subsidiabele activiteit na 2024 structureel onderdeel wordt van de subsidieregeling.

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar vwssubsidies@minvws.nl onder vermelding van het subsidienummer dat hoort bij de subsidieverlening 2023.

Verantwoorden subsidie 2022

Een complete aanvraag tot subsidievaststelling conform artikel 24 van de regeling bestaat uit de volgende documenten:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier tot subsidievaststelling 2022. De ondertekening wordt gedaan door de aanvrager of door een persoon die bevoegd is de aanvrager te vertegenwoordigen.
  • Een jaarverantwoording bestaande uit:
  1. een bestuursverslag
  2. een jaarrekening met inbegrip van de door de minister vastgestelde modellen en
  3. een controleverklaring bij de jaarrekening opgesteld door een accountant overeenkomstig een door de minister vastgesteld model met inachtneming van een door de minister vastgesteld protocol, indien de subsidieverlening € 125.000 of meer bedraagt.

Uw accountant moet voor het verantwoorden van de subsidie ook voor subsidiejaar 2022 gebruikmaken van het accountantsprotocol met de daarbij horende modellen als onderdeel van de jaarrekening, ter verantwoording van de abortusactiviteiten volgens artikel 24 lid 3 sub b van de subsidieregeling.

Indienen van uw aanvraag tot subsidievaststelling 2022 is mogelijk tot uiterlijk 3 juni 2022. Heeft u vragen over het indienen van uw aanvraag tot subsidievaststelling 2022? Stuur een bericht naar VWSsubsidies@minVWS.nl onder vermelding van het subsidienummer behorend bij de subsidieverlening 2022.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de subsidieregeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.