Abortusklinieken

Abortusklinieken kunnen subsidie krijgen voor zwangerschapsafbrekingen met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Voor wie

Deze subsidie is alleen voor abortusklinieken met een WAZ-vergunning. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden:

 • Iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap moet zorgvuldig worden genomen.
 • De zwangerschapsafbreking mag alleen dan worden uitgevoerd, als de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt.
 • De zwangerschapsafbrekingen worden verleend aan vrouwen die op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd.

De basis voor de bekostiging is een integraal tarief per behandeling. Hierin zijn zowel de kosten voor de zorgverlening als de huisvestingskosten verrekend.

Subsidieregeling abortusklinieken per 2022

De tarieven in de subsidieregeling abortusklinieken zijn per 1 januari 2022 gewijzigd. De geïndexeerde tarieven staan in de wijzigingsregeling, die geldt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Aanvragen subsidie 2022

U kon voor het jaar 2022 subsidie aanvragen tot 19 oktober 2021. Subsidie aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Verantwoorden subsidie 2021

Door de wijziging van de subsidieregeling abortusklinieken per 2021 is ook de manier van verantwoorden veranderd. Een complete aanvraag voor subsidievaststelling volgens artikel 24 van de regeling bestaat uit de volgende documenten:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor subsidievaststelling 2021. De aanvrager of een persoon die bevoegd is de aanvrager te vertegenwoordigen ondertekent het formulier.
 • Een jaarverantwoording bestaande uit:
  • Een bestuursverslag,
  • Een jaarrekening met inbegrip van door de minister vastgestelde modellen,
  • Als de subsidieverlening € 125.00 of meer bedraagt: Een controleverklaring bij de jaarrekening opgesteld door een accountant. De accountant stelt de verklaring op aan de hand van een model en protocol die door de minister zijn vastgesteld.

Let op! Normaal bent u gewend om uw aanvraag tot subsidievaststelling 2021 uiterlijk 3 juni 2022 naar ons te sturen. Deze termijn is verlengd omdat het aanvraagformulier voor subsidievaststelling later beschikbaar kwam. U heeft tot uiterlijk 22 juli 2022 de tijd om uw aanvraag te sturen.

Heeft u vragen over uw aanvraag tot subsidievaststelling 2021? Stuur een e-mail naar VWSsubsidies@minVWS.nl en vermeld daarbij het subsidienummer dat hoort bij de subsidieverlening 2021.

Uw accountant moet vanaf subsidiejaar 2021 gebruikmaken van het accountantsprotocol met de daarbij horende modellen als onderdeel van de jaarrekening, ter verantwoording van de abortusactiviteiten conform Subsidieregeling abortusklinieken artikel 24 lid 3 sub b.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de subsidieregeling. Heeft u vragen over de regeling of het aanvragen van subsidie? Neem dan contact met ons op.