Abortusklinieken

Abortusklinieken kunnen subsidie krijgen voor zwangerschapsafbrekingen met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Voor wie

Deze subsidie is alleen voor abortusklinieken met een WAZ-vergunning. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden:

 • Iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap moet zorgvuldig worden genomen.
 • De zwangerschapsafbreking mag alleen dan worden uitgevoerd, als de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt.
 • De zwangerschapsafbrekingen worden verleend aan vrouwen die op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd.

De basis voor de bekostiging is een integraal tarief per behandeling. Hierin zijn zowel de kosten voor de zorgverlening als de huisvestingskosten verrekend.

Subsidie aanvragen voor 2024

Subsidie aanvragen voor het jaar 2024 kon tot uiterlijk 3 oktober 2023.

Verantwoorden subsidie 2023

Een complete aanvraag tot subsidievaststelling conform artikel 24 van de regeling bestaat uit de volgende documenten:

 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier tot subsidievaststelling 2023. De aanvrager of een persoon die bevoegd is de aanvrager te vertegenwoordigen moet het formulier ondertekenen.
 • Een jaarverantwoording bestaande uit:
  1. Een bestuursverslag.
  2. Een jaarrekening met inbegrip van de door de minister vastgestelde modellen.
  3. Een controleverklaring bij de jaarrekening opgesteld door een accountant overeenkomstig een door de minister vastgesteld model met inachtneming van een door de minister vastgesteld protocol, als de subsidieverlening €125.000 of meer bedraagt.

Uw accountant moet voor het verantwoorden van de subsidie ook voor subsidiejaar 2023 gebruikmaken van het accountantsprotocol met de daarbij horende modellen als onderdeel van de jaarrekening, ter verantwoording van de abortusactiviteiten volgens artikel 24 lid 3 sub b van de subsidieregeling.

Indienen van uw aanvraag tot subsidievaststelling 2023 is mogelijk tot uiterlijk 2 juni 2024. Heeft u vragen over het indienen van uw aanvraag tot subsidievaststelling 2023? Stuur een bericht naar VWSsubsidies@minVWS.nl onder vermelding van het subsidienummer behorend bij de subsidieverlening 2023.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.