Biotech Booster

De regeling Biotech Booster heeft als doel om nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van biotechnologie beter tot nut te maken voor de maatschappij, en het Nederlandse systeem van onderzoek, ontwikkeling en innovatie te versterken.

Het Biotech Booster-programma van het Nationaal Groeifonds is een ontbrekende schakel binnen de biotechnologie in de keten van kennis naar toepassing. Het doel van het programma is om Nederland het middelpunt te maken van wereldwijde biotechnologie.

Met biotechnologie wordt in deze subsidieregeling bedoeld: De toepassing van wetenschap en technologie op levende organismen of delen daarvan, op producten en op modellen van levende organismen, met als doel om levende of niet-levende materialen te karakteriseren of te veranderen voor de productie van kennis, goederen en diensten.

Soorten projecten

Via deze regeling is subsidie beschikbaar voor proof of principle-projecten en proof of concept-projecten binnen het Biotech Booster-programma.

Budget

Voor deze regeling is in 2024 een budget beschikbaar van in totaal €19,5 miljoen. Dit budget wordt als volgt verdeeld:

 • Proof of principle-projecten: €10 miljoen voor maximaal 50 projecten
 • Proof of concept-projecten: €9,5 miljoen voor maximaal 5 projecten

Wij verdelen het budget op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Waar u subsidie voor kunt aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor de kosten van de onderstaande activiteiten in een proof of principle-project of proof of concept-project dat bijdraagt aan het doel van deze subsidieregeling.

Als een onderzoeksorganisatie de activiteiten uitvoert en de activiteiten niet-economisch zijn, komen 100% van de kosten voor subsidie in aanmerking.

Als een onderneming de activiteiten uitvoert, moet de onderneming voldoen aan de algemene voorwaarden van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) om te voorkomen dat subsidiëring tot verboden staatssteun leidt.

Omdat per partner en per activiteit verschillende voorwaarden gelden, vraagt u de subsidie aan op het niveau van de individuele partner(s).

Verklaringen

Bij uw aanvraag moet u documenten meesturen. Welke documenten u meestuurt, hangt af van de activiteiten waar u subsidie voor aanvraagt en welke partner deze uitvoert.

Per bij de activiteit betrokken partner stuurt u daarnaast ook onderstaande verklaring(en) mee met uw aanvraag:

Belangrijke voorwaarden

Wordt uw aanvraag toegekend? Dan moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. U start met de projectactiviteiten binnen 6 maanden nadat u de subsidie hebt aangevraagd.
 2. U voldoet aan de regels voor inkoop en aanbesteding.
 3. Na de start rondt u uw project binnen 2 jaar af.
 4. U bent verantwoordelijk voor de voortgang van het project en u houdt een goede administratie bij.
 5. Bij een proof of concept-project stuurt u 12 maanden na de start van het project een verslag over de besteding van de subsidie in deze periode.
 6. Op verzoek werkt u mee aan publicaties en publiciteitsactiviteiten in het kader van deze regeling.
 7. U zorgt ervoor dat samenwerkingspartners meewerken aan rapportages en onderzoeksdoeleinden, monitoring en evaluaties. Dit doet u uiterlijk tot 7 jaar nadat de subsidie is vastgesteld.
 8. Bij publicaties over het project vermeldt u de volgende tekst: "Deze publicatie is mede ondersteund door subsidie uit het Nationaal Groeifonds-programma Biotech Booster."

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 13 mei tot en met 30 september 2024.

Proof of principle-project

Proof of concept-project

Biotech Booster bv ontvangt via e-mail een link naar een formulier om subsidie aan te vragen voor proof of concept-projecten.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan. Heeft u na afloop van het project nog subsidie over? Dan moet u het restant terugbetalen.

U verantwoordt de besteding van uw subsidie aan de hand van een activiteitenverslag en een financieel verslag, inclusief een controleverklaring opgesteld door een accountant. Bent u een universiteit of  hogeschool? Dan verantwoordt u de besteding van de subsidie via de jaarverslaggeving volgens de regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 2, en een activiteitenverslag.

Belangrijke data

Subsidie aanvragen 13 mei tot en met 30 september 2024
Beoordeling van uw aanvraag In de 3 maanden na indienen van uw complete aanvraag
Beslissing op uw aanvraag Uiterlijk 3 maanden na indienen van uw complete aanvraag
Start van uw project Binnen 6 maanden na indienen van uw aanvraag
Verslag over de besteding van uw subsidie 12 maanden na start van uw project
Afronding van uw project Binnen 2 jaar na start van uw project
Verantwoorden van uw subsidie
 • Hogeschool of universiteit: Vóór 1 juli volgend op het jaar waarin het project wordt afgerond
 • Andere kennisinstelling: 5 maanden na aflopen van het boekjaar waarin de activiteiten zijn afgerond
U werkt mee aan rapportages en onderzoeksdoeleinden, monitoring en evaluaties Tot uiterlijk 7 jaar nadat uw subsidie is vastgesteld

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen en nog geen positief advies van Biotech Booster bv? Neem contact op met Biotech Booster bv.

Heeft u vragen en een positief advies van Biotech Booster bv? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.