Capaciteitentesten 2021-2023

In april 2020 sloten scholen vanwege corona hun deuren. Hierdoor maakten toenmalige leerlingen van groep 8 geen eindtoets. Nu blijkt dat leerlingen gemiddeld een lager schooladvies ontvingen en op een lager niveau instroomden op het voortgezet onderwijs. Met de Subsidieregeling capaciteitentesten 2021-2023 kunnen scholen in het voortgezet onderwijs toetsen afnemen in het eerste en tweede leerjaar om het best passende onderwijsniveau van deze leerlingen te meten. 

De subsidieregeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma is bedoeld om COVID-19 gerelateerde vertragingen vóór 1 augustus 2023 in te lopen.

Voor wie

Een bestuur van een school of instelling in het (speciaal) voorgezet onderwijs kan deze subside aanvragen.

Belangrijke voorwaarden

  • De capaciteitentest wordt afgenomen tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022. 
  • De capaciteitentest kan klassikaal worden afgenomen.
  • De capaciteitentest is bedoeld om het best passende onderwijsniveau van leerlingen in het eerste en tweede leerjaar te meten.
  • Het resultaat van de capaciteitentest geeft informatie over het best passende onderwijsniveau voor leerlingen voor de scholen die bekostigd voortgezet onderwijs verzorgen.
  • Er wordt geen bijdrage van deelnemende leerlingen, ouders of verzorgers gevraagd voor de test.
  • U moet meewerken aan een onderzoek. Met het indienen van de aanvraag geeft u toestemming om uw gegevens met het onderzoeksbureau te delen.

Hoogte subsidie en budget

Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal verwachte capaciteitentesten te vermenigvuldigen met €40.

Voor kalenderjaar 2022 is er €10 miljoen beschikbaar. In 2023 €5,8 miljoen.

Bij overschrijding van het subsidiebudget wordt er geloot, waarbij voorrang wordt verleend aan de aanvragen voor scholen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarna wordt voorrang gegeven aan scholen met een onderwijsachterstandsscore.

Subsidie aanvragen

U kunt van 15 januari tot en met 15 februari 2022 een aanvraag indienen voor capaciteitentesten die worden afgenomen in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 13 weken na sluiting van aanvraagtermijn een beslissing op uw aanvraag. Als de subsidie wordt toegekend, wordt deze in een keer betaald aan het bevoegd gezag.

Aanvraagperiode Activiteitenperiode Uiterlijke beschikkingsdatum
6 september 2021 t/m 4 oktober 2021 1 september 2020 t/m 31 december 2021 2 januari 2022
15 januari t/m 15 februari 2022 1 januari 2022 t/m 31 december 2022 17 mei 2022

Als er budget over is: 
6 september t/m 4 oktober 2022

1 januari 2022 t/m 31 december 2022 2 januari 2023
15 januari t/m 15 februari 2023 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 17 mei 2023

Meldingsplicht bij wijzigingen

Is het aantal afgenomen testen lager dan u in de aanvraag opgaf? Of verandert er iets anders aan uw situatie? Dan moet u hiervan een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de subsidieperiode. 

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie moeten verlagen.

Hoe maakt u een melding?

  1. Stuur een e-mail naar capaciteitentesten.DUS-I@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
  2. Indien nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Subsidie verantwoorden

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Na afloop van de subsidieperiode verantwoordt u de subsidie uiterlijk 1 juli in het daaropvolgende kalenderjaar als onderdeel van de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 1. 

Is het aantal ingekochte testen minder dan 85 procent van het aantal op basis waarvan de hoogte van de subsidie is vastgesteld? Maak hier dan schriftelijk melding van. In dat geval wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld. 

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op: capaciteitentesten.DUS-I@minvws.nl.

Infographic - Een kansrijke overgang van basisschool naar middelbare school

In dit overzicht staan adviezen om leerlingen op weg te helpen bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school. De infographic is bedoeld voor leraren, interne begeleiders, schoolleiders en schoolbesturen.