Continuïteit cruciale jeugdzorg

Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten die ervoor zorgen dat belangrijke vormen van jeugdzorg blijven bestaan. Na de aanvraagrondes voor 2020, 2021, 2022 en 2023 kan ook voor het jaar 2024 subsidie worden aangevraagd. Subsidie wordt echter alleen verstrekt in bijzondere situaties en onder bepaalde voorwaarden.

Aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen kunnen subsidie aanvragen als sprake is van een aantoonbaar tekort aan geld en als het bedrag uiterlijk binnen een jaar na verlening wordt terugbetaald.

In de subsidieregeling leest u welke organisaties subsidie kunnen aanvragen en wat daarbij de voorwaarden zijn. De regeling is gewijzigd en verlengd sinds 1 januari 2024.

Voor welke organisaties?

Onder 'cruciale jeugdzorg' wordt verstaan:

  • jeugdhulp waarvoor door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een landelijk raamcontract is afgesloten
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering
  • gesloten jeugdhulp
  • zorg voor jeugdigen in orthopedagogische behandelcentra
  • verplichte zorg zoals bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen
  • pleegzorg
  • verslavingszorg voor jeugdigen
  • forensische zorg

Subsidieplafond

Voor deze regeling is voor het jaar 2024 €10 miljoen beschikbaar. Dit is een 'revolverend fonds'; geld dat door aanvragers is teruggestort kan binnen de periode na ontvangst opnieuw worden ingezet. Complete aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kan door het aanvraagformulier per post samen met een eenzijdig ondertekende overeenkomst voor het uitvoeren van een Dienst van Algemeen Belang naar DUS-I te versturen. Bij het aanvraagformulier horen enkele bijlagen. Een deel van de bijlagen moet worden meegestuurd met het aanvraagformulier. Een ander deel moet u als Excel-document aanleveren.

U stuurt het aanvraagformulier, inclusief bijlagen die niet in MS Excel zijn opgesteld, per post naar:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, team VWS
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

Alle bijlagen stuurt u ook naar: btj@minvws.nl.

Naast een subsidieaanvraag bij VWS, is het verstandig om in gevallen van een (direct) geldtekort altijd een melding te doen bij de Jeugdautoriteit. Dit geldt ook als er volgens deze regeling geen basis is voor een subsidieaanvraag.

De Jeugdautoriteit kan dan kijken of er ook andere oplossingen zijn voor een dreigend tekort. Bijvoorbeeld door met regio’s of gemeenten in gesprek te gaan over de wijze of het tempo van de bevoorschotting.

Beoordeling aanvraag

Voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag wordt advies gevraagd aan de Jeugdautoriteit en contact opgenomen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.