Coronabanen in de zorg 2022

De subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2022 (COZO 2022) is bedoeld voor zorgaanbieders die coronabanen in de zorg hebben gerealiseerd in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2022. Coronabanen zijn tijdelijk ondersteunende coronagerelateerde functies waarmee de zorg tijdens de coronacrisis is ontlast.

Voor wie?

Voor deze subsidie komen zorgaanbieders in aanmerking die (bedrijfsmatig dan wel beroepsmatig) zorg verlenen bij of krachtens de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Ook ADL-aanbieders behoren volgens deze subsidieregeling tot de zorgaanbieders. Een ADL-aanbieder is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die ADL-assistentie verleent. ADL-assistentie is gedurende het gehele etmaal direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen in en om de ADL-woning, waaronder alarmopvolging bij een noodoproep.

De volgende functies komen in aanmerking voor subsidie:

 • Coronabaan gastvrouw
 • Coronabaan zorgassistent/zorgbuddy
 • Coronabaan ADL–ondersteuner
 • Coronabaan welzijnsassistent
 • Coronabaan zorgmedewerker
 • Coronabaan ondersteuner veiligheid

Voorwaarden

 • U kwalificeert zich als zorgaanbieder in de zin van de subsidieregeling, zoals hierboven beschreven onder ‘Voor wie?’;
 • U heeft een of meerdere coronabanen binnen uw organisatie gerealiseerd in de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022;
 • De ingangsdatum van het contract met de werknemer die de coronabaan heeft vervuld is vanaf 1 januari 2022;
 • Het contract voor de coronabaan is voor minimaal 2 en maximaal 6 maanden aangegaan;
 • In het contract is vastgelegd dat de arbeidsduur ten minste gemiddeld 20 uur per week bedraagt;
 • Bij de aanvraag stuurt u de benodigde bewijsstukken mee. Welke bewijsstukken u moet sturen is afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag dat u aanvraagt. Meer informatie vindt u onder ‘Subsidie aanvragen’;
 • U ontvangt maximaal 6 maanden subsidie per coronabaan;
 • U stemt in met openbaarmaking van de volgende gegevens uit het subsidiedossier: de naam en de vestigingsplaats van de subsidieaanvrager, het aantal werknemers dat coronabanen vervult en de hoogte van de vastgestelde subsidie;
 • Heeft u voor het vervullen van de coronabaan gebruikgemaakt van een externe werknemer? Dan kunt u alleen subsidie aanvragen als de werknemer aan u ter beschikking is gesteld via een detacheringsbureau dat lid is van de Algemene Bond Uitzendondernemingen of de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen en beschikt over het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid.

Hoogte subsidie en budget

U kunt maximaal €25.800 subsidie aanvragen voor een voltijds coronabaan van 6 maanden. Een zorgaanbieder kan in totaal maximaal €4 miljoen subsidie aanvragen.

Het subsidiebedrag per werknemer per coronabaan bestaat uit de loonkosten (tot een maximum van 120% van het wettelijk minimumloon), onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten en maximaal 20% van de kosten voor de begeleiding.

Het budget voor COZO 2022 is €45 miljoen.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen. Dit kon van 15 november 2022 9.00 uur tot en met 6 december 2022 17.00 uur.

Bij subsidie vanaf €125.000 voegt u bij het financieel verslag uiterlijk 31 januari 2023 een controleverklaring toe, opgesteld door een accountant volgens het accountantsprotocol.

Hoe lang duurt het?

Heeft u subsidie voor COZO 2022 aangevraagd? Dan ontvangt u uiterlijk 9 mei 2023 een beslissing op uw aanvraag.

Vaststelling van uw subsidie

Wordt uw subsidieaanvraag voor COZO 2022 toegekend? Dan wordt uw subsidie direct vastgesteld. Dit betekent dat u na toekenning de subsidie niet hoeft te verantwoorden.

U ontvangt het subsidiebedrag zo snel mogelijk op uw rekening.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.