Digitale school 2024

De subsidieregeling Digitale school 2024 is bedoeld voor digitaal afstandsonderwijs aan kinderen en jongeren die vanwege hun gezondheid tijdelijk niet fysiek naar school kunnen.

Deze subsidieregeling stimuleert het ontstaan van een landelijk dekkend netwerk van scholen die gespecialiseerd zijn in digitaal afstandsonderwijs. Dit soort onderwijs is bedoeld voor thuiszittende leerlingen tussen de 5 en 18 jaar die door lichamelijke of psychische oorzaken niet naar school gaan. Het gaat om bestaande scholen die naast hun gebruikelijke onderwijsaanbod digitaal afstandsonderwijs op maat bieden aan een specifieke doelgroep in een bepaalde regio. Dit noemen we ‘digitale schoolvoorzieningen’.

Online spreekuur

Wilt u meer weten over deze subsidieregeling? Kom dan naar een online spreekuur van het Steunpunt Passend Onderwijs en het ministerie van OCW op donderdag 5 september van 15.00 tot 16.30 uur.

Voor wie

Deze subsidie is beschikbaar voor coalities die in een bepaalde regio een digitale schoolvoorziening willen opzetten of uitbreiden. Een coalitie bestaat uit het bevoegd gezag van een school en minimaal 2 samenwerkingsverbanden die bij elkaar in de buurt liggen. Een penvoerder vertegenwoordigt het bevoegd gezag van een school in een coalitie.

Er mogen meer partijen deelnemen aan een coalitie, bijvoorbeeld:

 • Scholen voor primair onderwijs
 • Scholen voor voortgezet onderwijs
 • Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs
 • Samenwerkingsverbanden
 • Andere partijen, zoals gemeenten en jeugdzorg

Een samenwerkingsverband kan bij maximaal 1 coalitie aansluiten, en mag dus niet deelnemen aan meerdere coalities.

Let op! Deze subsidie is niet beschikbaar voor Caribisch Nederland.

Waar u subsidie voor kunt aanvragen

U kunt subsidie aanvragen om een digitale schoolvoorziening op te zetten of uit te breiden. Coalities mogen zelf weten hoe ze dit doen. Het gaat erom dat leerlingen les op afstand krijgen (thuis of op een andere locatie), deel uitmaken van een groep, en perspectief hebben op terugkeer naar school. Het is altijd maatwerk. Het kan ook gaan om een combinatie van digitaal en fysiek op locatie.

U gebruikt de subsidie in 2 fases:

 • Fase 1: In schooljaar 2024/2025 schrijft de coalitie een plan van aanpak.
 • Fase 2: Tot en met schooljaar 2027/2028 voert de coalitie het plan uit.

Hoogte subsidie en budget

Iedere coalitie krijgt een vast bedrag van €1.470.000. Dit bedrag betalen wij in 4 delen uit:

 • €345.000 in december 2024
 • €375.000 in september 2025
 • €375.000 in september 2026
 • €375.000 in september 2027

Voor deze regeling is een budget beschikbaar van €23.520.000. Dit betekent dat 16 coalities subsidie kunnen krijgen.

Belangrijke voorwaarden

Als uw aanvraag wordt toegekend, moet de penvoerder aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De penvoerder stuurt ons uiterlijk op 20 april 2025 een plan van aanpak.
 2. De penvoerder deelt kennis over digitaal afstandsonderwijs met andere scholen in de regio als zij daar om vragen.
 3. De penvoerder moet elke verandering in de samenstelling van de coalitie direct aan ons melden.
 4. De penvoerder werkt mee aan praktijk- en monitoringsonderzoek van de digitale schoolvoorziening.
 5. De penvoerder werkt mee aan een monitoringsbezoek in het kader van de voortgang van de digitale schoolvoorziening.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 20 augustus 2024 om 9.00 uur tot en met 20 september 2024 om 15.00 uur. U vraagt subsidie aan via een online formulier. Tijdens de aanvraagperiode staat op deze pagina een link naar het formulier.

De penvoerder vraagt de subsidie namens de coalitie aan.

Bij de aanvraag stuurt u een korte beschrijving mee van uw visie en ambitie over de opzet of uitbreiding van digitale schoolvoorzieningen. Er hoeft nog geen uitgewerkt plan van aanpak te zijn. Dit uitgewerkte plan stuurt u als uw aanvraag is toegekend.

In het aanvraagformulier geeft u de volgende informatie:

 • Welke partijen deelnemen aan de coalitie op het moment van de aanvraag.
 • De visie en ambitie die de coalitie wil realiseren op het gebied van digitaal afstandsonderwijs aan thuiszittende kinderen en jongeren (maximaal 500 woorden).
 • Indien van toepassing: Hoe digitaal afstandsonderwijs nu al is ingericht (maximaal 500 woorden). U moet het aanbod van digitaal afstandsonderwijs kunnen aantonen met een beschrijving in de schoolgids of het ondersteuningsplan aan leerlingen die daar niet tijdens het reguliere programma gebruik van maken.
 • Vanuit welke provincie de coalitie subsidie aanvraagt. Minimaal 1 van de betrokken samenwerkingsverbanden moet in deze provincie liggen.

Samenwerkingsovereenkomst

Bij uw aanvraag stuurt u een samenwerkingsovereenkomst mee. De samenwerkingsovereenkomst bevat een ondertekende verklaring van alle partijen die deelnemen aan de coalitie. Deze partijen machtigen de penvoerder om namens hen te handelen.

Na uw aanvraag

Uiterlijk 20 december 2024 ontvangt u van ons bericht of uw aanvraag is toegekend.

Plan van aanpak

Is uw aanvraag toegekend? Dan stuurt de penvoerder ons uiterlijk op 20 april 2025 een plan van aanpak. In augustus vindt u op deze pagina een link naar het format voor het plan van aanpak.

Wij beoordelen uw plan samen met het ministerie van OCW aan de hand van het beoordelingskader. Daarin leest u wat er minimaal in het plan moet staan. Wij beoordelen of alle onderdelen in het plan staan en of deze duidelijk zijn omschreven. Alle onderdelen van het plan moeten minimaal met een voldoende worden beoordeeld.

De penvoerder krijgt uiterlijk 1 juli 2025 van ons bericht of het plan als voldoende is beoordeeld. U mag de subsidie al gebruiken om het plan uit te voeren voordat u akkoord heeft op het plan. U hoeft dus niet te wachten op onze goedkeuring. Maar let op! Wordt uw plan als onvoldoende beoordeeld? Dan mag u één keer het plan aanpassen. Past u uw plan niet aan, of is uw plan na aanpassing nog steeds onvoldoende? Dan krijgt u de resterende subsidie niet en moet u het eerste deel mogelijk (deels) terugbetalen.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Bijvoorbeeld als een nieuwe partij zich aansluit bij de coalitie, of als een partij afvalt. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op! Stapt een partij uit de coalitie? Dan moet de coalitie nog steeds bestaan uit het bevoegd gezag van een school (penvoerder) en minimaal 2 samenwerkingsverbanden.

Let op! DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens de regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 1. Daarnaast stuurt de penvoerder uiterlijk 31 december 2028 een eindrapport naar DUS-I. Daarin toont u aan dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat aan alle verplichtingen is voldaan.

Belangrijke data

20 augustus 2024 om 9.00 uur Start aanvraagperiode
20 september 2024 om 15.00 uur Einde aanvraagperiode
Uiterlijk 20 december 2024 Besluit over uw aanvraag
December 2024 Uitbetaling eerste deel subsidie
Uiterlijk 20 april 2025 Inleveren plan van aanpak
Uiterlijk 1 juli 2025 Bericht over beoordeling plan van aanpak
September 2025 Uitbetaling tweede deel subsidie
September 2026 Uitbetaling derde deel subsidie
September 2027 Uitbetaling vierde deel subsidie
Uiterlijk 31 december 2028 Inleveren eindrapport

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Bekijk ook het webinar van het Steunpunt Passend Onderwijs.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.