Energiecompensatie scholen funderend onderwijs 2023

In de afgelopen periode zijn de energieprijzen sterk gestegen. Voor scholen betekent dit dat zij hogere energiekosten hebben dan in voorgaande jaren. Scholen die hierdoor in de problemen komen konden een tegemoetkoming aanvragen via de subsidieregeling Energiecompensatie scholen funderend onderwijs 2023.

U kunt deze tegemoetkoming niet meer aanvragen.

Voor wie

Schoolbesturen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs konden een tegemoetkoming aanvragen voor de hoge energielasten in 2023.

U kon de tegemoetkoming alleen aanvragen als de energielasten hoger waren dan 3,2% van de totale lasten. Energielasten lager dan 3,2% van de totale lasten worden niet vergoed. Het bedrag tot deze drempelwaarde geldt als eigen bijdrage.

U kon geen tegemoetkoming aanvragen voor een verticale schoolgemeenschap, omdat deze al via het mbo deels is gecompenseerd voor de hogere energielasten via een verhoogde prijsbijstelling.

Berekening hoogte tegemoetkoming

Om een schoolbestuur in 2023 te kunnen compenseren, moest u in uw aanvraag een inschatting maken van de energielasten en van de totale lasten in 2023. Daarnaast moest het bestuur het bovenmatig publiek eigen vermogen inzetten voor deze kosten. Daarbij mocht de eventueel toegekende subsidie niet worden meegerekend.

Als uit de inschatting bleek dat de energielasten hoger waren dan 3,2% van de totale kosten, werd de drempelwaarde en het verwachte bovenmatig publiek eigen vermogen hiervan afgetrokken. De tegemoetkoming is een voorschot van 50% van het bedrag dat overblijft.

Bekijk voor meer informatie de voorbeeldberekeningen.

Beschikbaar budget

Voor deze regeling is in 2023 in totaal €28,5 miljoen beschikbaar.

Er is geen maximale hoogte van de tegemoetkoming per schoolbestuur.

Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan verdelen wij het budget evenredig over alle aanvragen.

Belangrijk om te weten

Let op! Blijkt achteraf uit de jaarrekening over 2023 dat de energielasten lager zijn dan de 3,2% aan totale lasten in 2023? Dan zijn de energiekosten lager dan de drempelwaarde. In dat geval moet u de tegemoetkoming terugbetalen. Of blijkt het bestuur op 31 december 2023 meer bovenmatig publiek eigen vermogen te hebben dan u in de aanvraag heeft opgegeven? Dan wordt de subsidie lager vastgesteld.

Verantwoording en vaststelling tegemoetkoming

De subsidieontvanger moest in juni 2024 een beknopt overzicht van de realisatie invullen. Hierin werden de gerealiseerde energielasten en de totale lasten vermeld, vergeleken met de vooraf ingeschatte lasten. De contactpersoon ontving eind mei een link naar een specifiek formulier, waarin werd gevraagd om deze gerealiseerde cijfers in te vullen.

De toegekende tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde energiekosten in 2023, opgenomen in de door de accountant goedgekeurde jaarrekening 2023. Deze definitieve vaststelling kunt u in de tweede helft van 2024 verwachten.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.