Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden. Het ministerie van OCW heeft voor dit doel een subsidieregeling ingesteld.

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de ministers van SZW en OCW een breed en gezamenlijk programma gestart om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Eén van de ambities is om het mbo meer te flexibiliseren. De subsidieregeling, die is gericht op publieke en private mbo-instellingen, heeft als doel gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

De subsidieregeling bevat een kleine startsubsidie voor de vorming van een samenwerkingsverband en een grotere subsidie voor het ontwikkelen van één of meer flexibele opleidingsprogramma’s.

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Hoewel het goed gaat met de economie, is het voor veel volwassenen niet zo makkelijk om alle nieuwe ontwikkelingen te volgen.
Digitalisering...
robotisering...
en globalisering vragen om nieuwe vaardigheden.
De oplossing?
Jezelf blijven ontwikkelen!
Extra scholing kan daarbij helpen.
Maar voor mensen die bepaalde vaardigheden al hebben, is het misschien overbodig om alle onderdelen van een opleiding te volgen.
En wat als de contactmomenten niet in jouw drukke leven passen?
Zo wordt het voor veel mensen moeilijk om deel te nemen.
Het opleidingsaanbod moet flexibeler worden...
en aansluiten bij wat volwassenen willen.
Om deze flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen, kunnen MBOinstellingen nu subsidie aanvragen.
Deze subsidie is er alleen voor samenwerkingsverbanden van publieke instellingen en private instellingen met diploma-erkenning.
Zo kunnen deze MBO-instellingen samen flexibele onderwijsprogramma’s ontwikkelen.
Maar ook kennis met elkaar delen...
docenten professionaliseren...
of een wervingsplan voor volwassen studenten opstellen.
Als het programma eenmaal ontwikkeld is, moet het openbaar gedeeld worden, zodat andere MBO-instellingen hier ook van kunnen leren.
Zo kunnen scholen hun aanbod verbeteren...
hun missie beter uitvoeren...
en hun bereik vergroten.
Én beter reageren op nieuwe opleidingsvragen vanuit de markt.
Meer weten of een subsidie aanvragen?
Ga naar Dus-i.nl

Wanneer?

Voor de startsubsidie zijn er twee aanvraagronden: één in 2019 en één in 2020.

Voor de ontwikkelsubsidie zijn er vier aanvraagronden, met de volgende indieningstermijnen:

  • Eerste aanvraagronde, uiterlijk op 15 oktober 2019;
  • tweede aanvraagronde uiterlijk op 1 april 2020;
  • derde aanvraagronde uiterlijk op 1 oktober 2020;
  • vierde aanvraagronde uiterlijk op 1 oktober 2021.

De regeling loopt tot en met 2024.

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen komen voor subsidie in aanmerking. Zij kunnen alleen gezamenlijk subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg. De bekostigde onderwijsinstelling dient namens het samenwerkingsverband de aanvraag in en treedt op als penvoerder.

Voor welke activiteiten?

Ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s

De subsidie is bedoeld voor het gezamenlijk ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg. Deze programma’s sluiten aan op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het professionaliseren van docenten en kennisdeling. Deze kennisdeling kan bestaan uit het delen van ervaringen op het gebied van leermaterialen en werkwijzen, bijvoorbeeld omtrent netwerkbijeenkomsten. De omvang van deze subsidie is minimaal 125.000 euro en maximaal 500.000 euro. Het subsidieplafond voor de regeling bedraagt 20 miljoen euro.

Startsubsidie (optioneel)

Voor samenwerkingsverbanden die nog in de startfase zitten is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een (kleine) startsubsidie van 10.000 euro. Het doel ervan is een samenwerkingsverband te vormen tussen publieke en private onderwijsinstellingen en om te beginnen met de planvorming. De startsubsidies worden toegekend op basis van de volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Het subsidieplafond voor de startsubsidie is 100.000 euro per jaar voor 2019 en 2020.

Hoe aan te vragen?

Startsubsidie

De aanvraag voor de startsubsidie bestaat uit onderstaand formulier met daarin gegevens van de aanvrager, een verklaring en een ondertekening. Daarnaast wordt u gevraagd om kort te omschrijven hoe u van plan bent om een samenwerkingspartner te gaan zoeken en wat op dit moment uw (globale) ambities zijn voor een flexibele beroepsopleiding voor de derde leerweg (de tekst mag maximaal twee A4’tjes beslaan).

Het subsidieplafond voor 2019 bedraagt 100.000 euro. Dit plafond is inmiddels bereikt.

Subsidie voor ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s

De aanvraag voor ontwikkelsubsidie bestaat uit een formulier met daarin gegevens van de aanvrager, diverse verklaringen en een ondertekening. De volgende aanvraagronde start in 2020, maar u kunt wel de voorbeeldversie van het formulier bekijken.

Daarnaast wordt u gevraagd om als bijlage een ontwikkelplan in te sturen. Een voorbeeldformat voor zo'n ontwikkelplan staat op deze website, evenals een begrotingsformat. Deze formats voldoen aan de eisen van het beoordelingskader van deze subsidie.

Het beoordelingskader en de exacte data van de aanvraagronden kunt u raadplegen in de regeling.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

Startsubsidie

De startsubsidies worden toegekend op basis van de volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Let op: het subsidieplafond voor de startsubsidie bedraagt 100.000 euro per aanvraagronde. U ontvangt de reactie (beschikking) binnen 13 weken na binnenkomst van de aanvraag, daarna wordt er in één keer uitbetaald.

Subsidie voor de ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s

De aanvragen voor de ontwikkelsubsidie worden getoetst op de criteria van de regeling door een panel van externe deskundigen. Uiterlijk 22 weken na de indiening ontvangt u de beschikking. Uiterlijk zes weken na een toekenning van de subsidie wordt 60% van het bedrag uitbetaald. Na een beoordeling van de tussenrapportage wordt de resterende 40% uitbetaald.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken in de regeling. Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.