Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Het kabinet wil publieke en private mbo-instellingen stimuleren innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg te ontwikkelen. Deze programma’s moeten gericht zijn op werkenden en werkzoekenden.

Vooraankondiging verlenging vierde aanvraagperiode van 1 oktober naar 1 november 2021

De sluitingsdatum voor de aanvraagperiode voor 2022 verschuift met een maand. 

Het nieuwe schooljaar start in september en de voorbereiding voor een subsidieaanvraag is een complex traject. Daarom werkt het ministerie van OCW aan een wijzigingsregeling om mbo-instellingen en hun samenwerkingspartners meer tijd te geven voor het doen van hun aanvraag. De wijzigingsregeling wordt rond de zomer gepubliceerd.

Aanvragers kunnen bij DUS-I een conceptaanvraag en begroting insturen voor een voorschouw. Dit kan vanaf nu tot en met 1 oktober 2021. 

Over Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat kader zijn de ministers van SZW en OCW een breed en gezamenlijk programma gestart om werkenden en werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Eén van de ambities is om het mbo meer te flexibiliseren. De subsidieregeling, die is gericht op publieke en private mbo-instellingen, heeft als doel gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden.

De subsidieregeling bevat een kleine startsubsidie voor de vorming van een samenwerkingsverband en een grotere subsidie voor het ontwikkelen van één of meer flexibele opleidingsprogramma’s.

Bekijk de resultaten van de regeling in de infographic en de samenvattingen van de projecten.

Flexibilisering beroepsonderwijs voor volwassenen

Hoewel het goed gaat met de economie, is het voor veel volwassenen niet zo makkelijk om alle nieuwe ontwikkelingen te volgen.
Digitalisering...
robotisering...
en globalisering vragen om nieuwe vaardigheden.
De oplossing?
Jezelf blijven ontwikkelen!
Extra scholing kan daarbij helpen.
Maar voor mensen die bepaalde vaardigheden al hebben, is het misschien overbodig om alle onderdelen van een opleiding te volgen.
En wat als de contactmomenten niet in jouw drukke leven passen?
Zo wordt het voor veel mensen moeilijk om deel te nemen.
Het opleidingsaanbod moet flexibeler worden...
en aansluiten bij wat volwassenen willen.
Om deze flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen, kunnen MBOinstellingen nu subsidie aanvragen.
Deze subsidie is er alleen voor samenwerkingsverbanden van publieke instellingen en private instellingen met diploma-erkenning.
Zo kunnen deze MBO-instellingen samen flexibele onderwijsprogramma’s ontwikkelen.
Maar ook kennis met elkaar delen...
docenten professionaliseren...
of een wervingsplan voor volwassen studenten opstellen.
Als het programma eenmaal ontwikkeld is, moet het openbaar gedeeld worden, zodat andere MBO-instellingen hier ook van kunnen leren.
Zo kunnen scholen hun aanbod verbeteren...
hun missie beter uitvoeren...
en hun bereik vergroten.
Én beter reageren op nieuwe opleidingsvragen vanuit de markt.
Meer weten of een subsidie aanvragen?
Ga naar Dus-i.nl

Wanneer?

Voor de ontwikkelsubsidie zijn er vier aanvraagronden:

  1. van 7 september t/m 15 oktober 2019
  2. van 6 januari t/m 1 april 2020
  3. uiterlijk op 1 oktober 2020
  4. uiterlijk op 1 november 2021

De regeling loopt tot en met 2024.

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen komen voor subsidie in aanmerking. Zij kunnen alleen gezamenlijk subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg. De bekostigde onderwijsinstelling dient namens het samenwerkingsverband de aanvraag in en treedt op als penvoerder.

Voor welke activiteiten?

Ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s

De subsidie is bedoeld voor het gezamenlijk ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg. Deze programma’s sluiten aan op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het professionaliseren van docenten en kennisdeling. Deze kennisdeling kan bestaan uit het delen van ervaringen op het gebied van leermaterialen en werkwijzen, bijvoorbeeld omtrent netwerkbijeenkomsten. De omvang van deze subsidie is minimaal 125.000 euro en maximaal 500.000 euro. Het subsidieplafond voor de regeling bedraagt 20 miljoen euro.

Subsidie aanvragen

Subsidie voor ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s

De aanvraag voor ontwikkelsubsidie bestaat uit een formulier met daarin gegevens van de aanvrager, diverse verklaringen en een ondertekening.

Daarnaast wordt u gevraagd om als bijlage een ontwikkelplan in te sturen. Zie hiervoor het voorbeeldformat ontwikkelplan en het begrotingsformat. Deze formats voldoen aan de eisen van het beoordelingskader dat is opgenomen in de regeling.

Voorschouw

Voor de ontwikkelsubsidie kunt u uw ontwikkelplan, en eventueel een begroting, toesturen per e-mail voor een voorschouw. Gebruik hiervoor het e-mailadres ocwsubsidies@minvws.nl. DUS-I geeft vervolgens feedback op uw conceptaanvraag op basis van de criteria uit het beoordelingskader.

In een voorschouw wordt onder andere gekeken naar de volgende aspecten:

  • Voldoet een onderdeel van de aanvraag aan de minimale eisen van het beoordelingskader?
  • Is de aanvraag op bepaalde punten gedetailleerd genoeg voor de beoordeling?
  • Zijn de ambities in de aanvraag helder genoeg om te kunnen beoordelen?
  • Is het activiteitenplan voldoende concreet?

U kunt een voorschouw aanvragen tot en met 4 weken voor de sluiting van een aanvraagronde. Voor de komende aanvraagronde is de sluitingsdatum hiervoor 1 oktober.

Vanwege de coronamaatregelen wordt de terugkoppeling gegeven in een videogesprek. Als de coronamaatregelen dit toelaten in het najaar, kunnen er ook gesprekken gehouden worden in Den Haag of op een centrale locatie. 

De terugkoppeling die u krijgt is een indicatie. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

Startsubsidie

De startsubsidies worden toegekend op basis van de volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Let op: het subsidieplafond voor de startsubsidie bedraagt 100.000 euro per aanvraagronde. U ontvangt de reactie (beschikking) binnen 13 weken na binnenkomst van de aanvraag, daarna wordt er in één keer uitbetaald.

Subsidie voor de ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s

De aanvragen voor de ontwikkelsubsidie worden getoetst op de criteria van de regeling door een panel van externe deskundigen. Uiterlijk 22 weken na de indiening ontvangt u de beschikking. Uiterlijk zes weken na een toekenning van de subsidie wordt 60% van het bedrag uitbetaald. Na een beoordeling van de tussenrapportage wordt de resterende 40% uitbetaald.

Welke projecten zijn toegekend?

Op de pagina 'Overzicht projecten' kunt u meer informatie vinden over de toegekende projecten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u kijken in de regeling. Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op.