Sommige jongeren hebben vanwege hun sociaaleconomische achtergrond een minder gunstige onderwijsloopbaan dan andere jongeren met hetzelfde cognitieve niveau. Het doel van de subsidie is het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs. Daarom wordt de samenwerking in de regio tussen gemeenten, scholen en andere partijen gestimuleerd.

Voor deze subsidieregeling kan geen aanvraag meer worden ingediend. Dit was een eenmalige subsidieregeling in 2017.

Verplichtingen

Een subsidieontvanger moet voldoen aan de verplichtingen die bij de subsidie horen.

Afronden activiteiten

De activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt moeten voor een bepaalde datum zijn afgerond.

  • Kennisdelingsactiviteiten: 31 december 2018
  • Een interventie: 31 december 2019
  • Onderzoek: 31 december 2021

Meldingsplicht

U moet feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie direct melden. Daarvan is in ieder geval sprake als:

  • de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht;
  • niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Verantwoording

  • De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in de toegekende subsidieaanvraag. Als de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan de subsidie ook worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.
  • De verantwoording van de subsidie geschiedt via de jaarverslaggeving onderwijs met model G1.
  • De subsidieontvanger toont op verzoek aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn uitgevoerd, en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidie staat in de regeling Gelijke kansen in het onderwijs.

Heeft u vragen over uw subsidie of de verantwoording daarvan? Neem dan contact met ons op.