Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs

Sommige jongeren hebben vanwege hun sociaaleconomische achtergrond een minder gunstige onderwijsloopbaan dan andere jongeren met hetzelfde cognitieve niveau. Het doel van de subsidie is het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs. Daarom wordt de samenwerking in de regio tussen gemeenten, scholen en andere partijen gestimuleerd.

Met de regeling van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA) zijn 28 lokale netwerken gevormd. Hierin worden activiteiten en projecten uitgevoerd die bijdragen aan de bestrijding van kansenongelijkheid in het onderwijs.

De nieuwe regeling Regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs is gericht op de vervolgfase. Hierbij werd de mogelijkheid geboden om in 2019 en 2020 uit te breiden naar 50 allianties.

29 maart 2021: wijziging door coronacrisis

Door de uitbraak van het coronavirus zijn er knelpunten in deze regeling ontstaan. Daarom is de activiteitenperiode met een jaar verlengd:

  • Instellingen die in 2019 en 2020 een aanvraag hebben ingediend, kunnen de activiteiten uitvoeren tot 31 december 2022.
  • De verantwoording gebeurt via de jaarverslaggeving van 2023.

Hoogte subsidie

Er is in totaal € 7 miljoen beschikbaar. Per aanvraag geldt een subsidiebedrag van maximaal € 140.000. De subsidie wordt in 2 termijnen uitgekeerd.

De subsidie wordt toegekend in volgorde van binnenkomst tot het beschikbare bedrag is uitgeput. Het moment van binnenkomst van de volledige en juiste aanvraag is leidend.

Subsidie aanvragen

U kon van 1 januari tot 15 oktober 2020 subsidie aanvragen.

Verplichtingen bij subsidie verstrekt in 2017

Voor subsidie verstrekt in 2017 gelden voor de ontvanger een aantal verplichtingen.

Afronden activiteiten

De activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt moeten voor een bepaalde datum zijn afgerond.

  • Kennisdelingsactiviteiten: 31 december 2018
  • Een interventie: 31 december 2019
  • Onderzoek: 31 december 2021

Meldingsplicht

U moet feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie direct melden. Daarvan is in ieder geval sprake als:

  • de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht;
  • niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Verantwoording

  • De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in de toegekende subsidieaanvraag. Als de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, kan de subsidie ook worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.
  • De verantwoording van de subsidie geschiedt via de jaarverslaggeving onderwijs met model G1.
  • De subsidieontvanger toont op verzoek aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn uitgevoerd, en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling Regionale samenwerking kansgelijkheid in het onderwijs.

Informatie over de eerdere tegemoetkoming staat in de regeling Gelijke kansen in het onderwijs. Heeft u vragen over uw subsidie of de verantwoording daarvan? Neem dan contact met ons op.