Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Achtergrond, opleidingsniveau van ouders of de financiële situatie mogen geen invloed hebben op hun schoolprestaties. De subsidie Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs ondersteunt gemeenten en scholen bij het tot stand brengen van aanvullend schoolaanbod.

Deze subsidieregeling is bedoeld om de Gelijke Kansen Alliantie te ondersteunen en is het vervolg op Regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Gelijke Kansen Alliantie

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) van het ministerie van OCW werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs. Het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – is hierbij erg belangrijk. Ook is er speciale aandacht voor scholen met een hoge populatie van leerlingen met een lage sociaal economische status.

Voor wie

Alleen schoolbesturen van bekostigde instellingen uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs konden deze subsidie aanvragen.

Belangrijke voorwaarden

Voor toekenningen uit aanvraagronde najaar 2021
Rond activiteiten vóór 31 december 2023 af.  Voor een driejarige thema-agenda is dat vóór 31 december 2024.

Voor toekenningen uit aanvraagronde 2022
Rond activiteiten vóór 31 december 2024 af. Voor een driejarige thema-agenda is dat vóór 31 december 2025.

Subsidiebudget

Het totale budget voor deze subsidie is €14 miljoen.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Het kan voorkomen dat een activiteit niet, niet op tijd of niet volledig kan worden uitgevoerd. Of dat u niet meer aan de verplichtingen van de subsidieregeling kan voldoen. Dit moet u schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op! Als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie moeten verlagen.

Verantwoorden

Heeft u de subsidie Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs ontvangen? Dan moet u deze achteraf verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn verricht en dat er aan alle verplichtingen is voldaan.

De verantwoording verloopt via de jaarverslaggeving onderwijs met model G1.

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en er aan alle verplichtingen is voldaan, kunt u het niet gebruikte deel van de subsidie besteden aan extra activiteiten voor het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs zoals bedoeld is in deze regeling.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de aanpassingen op de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.