Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Achtergrond, opleidingsniveau van ouders of de financiële situatie mogen geen invloed hebben op hun schoolprestaties. De subsidie Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs ondersteunt gemeenten en scholen bij het tot stand brengen van aanvullend en bovenschools onderwijsaanbod.

Deze subsidieregeling is bedoeld om de Gelijke Kansen Alliantie te ondersteunen en is het vervolg op Regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs.

Gelijke Kansen Alliantie

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) van het ministerie van OCW werkt samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs. Het verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – is hierbij erg belangrijk. Ook is er speciale aandacht voor scholen met een hoge populatie van leerlingen met een lage sociaal economische status.

GKA-agenda's

Met gemeenten werkt de Gelijke Kansen Alliantie aan gezamenlijke meerjarige GKA-agenda’s. In deze agenda’s staan afspraken die zijn afgestemd op de lokale situatie en problematiek in een gemeente. Naast bestuurlijke afspraken omschrijft een agenda lokale interventies. De afspraken in de GKA-agenda’s zijn in samenwerking met scholen en maatschappelijke organisaties gemaakt.

Dit jaar kon u een aanvraag indienen voor:

 1. Intensivering van een bestaande Gelijke Kansen Alliantie Agenda (addendum)
 2. Nieuwe Gelijke Kansen Alliantie Agenda
 3. Een landelijke thema-agenda

Voor wie

U kunt deze subsidie aanvragen als schoolbestuur van een bekostigde instelling uit:

 • het primair onderwijs
 • het voortgezet onderwijs

Let op: aanvragen kan alleen als de instelling deelneemt aan de Gelijke Kansen Alliantie. Om in aanmerking te komen moet u dus een samenwerkingsovereenkomst hebben met de gemeente van de school. 

Belangrijke voorwaarden

 1. Aanvraag moet een GKA-agenda bevatten. U moet een GKA-addendum, een nieuwe GKA-agenda of landelijke thema-agenda van de Gelijke Kansen Alliantie meesturen met uw aanvraag.
 2. Een GKA-agenda, GKA-addendum of landelijke thema-agenda bevat:
  1. de interventie(s) waarvoor u de subsidie gaat gebruiken, uitgewerkt in een:
   • activiteitenplan
   • begroting
  2. het doel van de interventie(s);
  3. de verwachte effecten van de interventie(s) (producten of kwalitatieve en kwantitatieve resultaten);
  4. afspraken over het controleren van deze effecten;
  5. welke school penvoerder is.
 3. Een nieuwe GKA-agenda moet door de penvoerder, de minister en wethouder(s) getekend zijn.
 4. Bij een samenwerking tussen meerdere scholen of schoolbesturen staat in de GKA-agenda, GKA-addendum of landelijke thema-agenda hoe en onder welke scholen of schoolbesturen de middelen zijn verdeeld. 
 5. Rond activiteiten vóór 31 december af:
  • Heeft u in 2021 een aanvraag ingediend? Dan moeten de activiteiten vóór 31 december 2023 zijn afgerond.
  • Dient u in 2022 een aanvraag in? Dan moeten de activiteiten vóór 31 december 2024 zijn afgerond.

Subsidie aanvragen

U kon deze subsidie aanvragen tot 15 oktober 2021 om 12:00 uur.

In 2022 kan een aanvraag worden gedaan van 1 januari 2022 tot en met 14 oktober 2022 om 12:00 uur.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Het kan voorkomen dat een activiteit niet, niet op tijd of niet volledig kan worden uitgevoerd. Of dat u niet meer aan de verplichtingen van de subsidieregeling kan voldoen. Hiervan moet u een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de subsidieperiode. 

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie moeten verlagen.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail naar ocwsubsidies@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Indien nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Verantwoorden

Heeft u de subsidie Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs ontvangen? Dan moet u deze achteraf verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn verricht en dat er aan alle verplichtingen is voldaan.

De verantwoording verloopt via de jaarverslaggeving onderwijs met model G1.

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en er aan alle verplichtingen is voldaan, kunt u het niet gebruikte deel van de subsidie besteden aan extra activiteiten voor het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs zoals bedoeld is in deze regeling.

Subsidiebudget

Het totale budget voor deze subsidie is €14 miljoen. Hiervan is €5 miljoen beschikbaar in 2021 en €9 miljoen euro in 2022.

We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst, tot het budget op is. Het moment van binnenkomst van de volledige en juiste aanvraag is hierbij leidend.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.