Gespecialiseerde cliëntondersteuning

De pilots Gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO) hebben aangetoond dat deze ondersteuning meerwaarde heeft, vooral op de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten. Daarom wordt aan één organisatie subsidie verstrekt om voor een periode van 5 jaar cliënten en naasten GCO te bieden, en het aantal deelnemers uit te breiden. Daarnaast wordt er een signalerings- en verbetercyclus opgezet om de geleerde lessen uit de praktijk te delen met de betrokken partijen.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

De subsidie is bedoeld om gespecialiseerde cliëntondersteuning te bieden aan cliënten waar complexe problematiek speelt voor de volgende doelgroepen: zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, mensen met autisme, mensen met grote problemen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. En aan naasten van mensen met beperkingen en complexe problematiek met een eigen behoefte aan gespecialiseerde cliëntondersteuning. Zie voor de exacte omschrijving Annex I van het Beleidskader.

Voor wie

Privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid en zonder winstoogmerk konden subsidie aanvragen. Dit kan één enkele rechtspersoon zijn of een alliantie van samenwerkende organisaties. Een alliantie heeft een penvoerder en een samenwerkingsovereenkomst. Uit de aanvragen die voldoen aan de voorwaarden werd 1 organisatie gekozen aan wie de subsidie wordt verleend.

Belangrijke voorwaarden

De voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen zijn terug te vinden in de Kaderregeling Subsidies OCW, SZW en VWS en Annex III Drempelcriteria aanvrager van het Beleidskader.

Hoogte subsidie en budget

Beschikbare bedragen per jaar
Beschikbaar bedrag (inclusief btw)
2023 €635.000
2024 €16,25 miljoen
2025 €24,25 miljoen
2026 €26 miljoen
2027 €9,5 miljoen
2028 €5 miljoen

In totaal is een bedrag beschikbaar van €81.635.000 inclusief btw (niet verrekenbaar met de Belastingdienst). De subsidieperiode loopt van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2028.

Informatie uit pilots

Er is veel informatie beschikbaar uit de pilots en de producten die in dat verband eerder zijn ontwikkeld. Deze zijn gebundeld in het document Informatie uit de pilots.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er na de subsidieverlening activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Stuur een e-mail naar vwssubsidies@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken. Als het nodig is vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Let op: DUS-I kan bij de vaststelling de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht heeft voldaan.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop van de subsidieperiode verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd, welke kosten door u zijn gemaakt en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan. Zie hiervoor ook de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. U ontvangt van DUS-I later ook nog de relevante informatie en formulieren.

Meer informatie

Alle informatie staat in het beleidskader.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.