Gespecialiseerde cliëntondersteuning

De pilots Gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO) hebben aangetoond dat deze ondersteuning meerwaarde heeft, vooral op de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten. Daarom wordt aan één organisatie subsidie verstrekt om voor een periode van 5 jaar cliënten en naasten GCO te bieden, en het aantal deelnemers uit te breiden. Daarnaast wordt er een signalerings- en verbetercyclus opgezet om de geleerde lessen uit de praktijk te delen met de betrokken partijen.

De subsidie is bedoeld om gespecialiseerde cliëntondersteuning te bieden aan cliënten waar complexe problematiek speelt voor de volgende doelgroepen: zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, mensen met autisme, mensen met grote problemen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. En aan naasten van mensen met beperkingen en complexe problematiek met een eigen behoefte aan gespecialiseerde cliëntondersteuning. Zie voor de exacte omschrijving Annex I van het Beleidskader.

Voor wie

Privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid en zonder winstoogmerk kunnen subsidie aanvragen. Dit kan één enkele rechtspersoon zijn of een alliantie van samenwerkende organisaties. Een alliantie heeft een penvoerder en een samenwerkingsovereenkomst. Uit de aanvragen die voldoen aan de voorwaarden wordt 1 organisatie gekozen aan wie de subsidie wordt verleend.

Belangrijke voorwaarden

De voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen zijn terug te vinden in de Kaderregeling Subsidies OCW, SZW en VWS en Annex III Drempelcriteria aanvrager van het Beleidskader.

Gebruik bij het indienen van de aanvraag de checklist GCO en de bijlage drempelcriteria.

Hoogte subsidie en budget

Beschikbare bedragen per jaar
Beschikbaar bedrag (inclusief btw)
2023 €635.000
2024 €16,25 miljoen
2025 €24,25 miljoen
2026 €26 miljoen
2027 €9,5 miljoen
2028 €5 miljoen

In totaal is een bedrag beschikbaar van €81.635.000 inclusief btw (niet verrekenbaar met de Belastingdienst). De subsidieperiode loopt van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2028.

Informatie uit pilots en vragen

Er is veel informatie beschikbaar uit de pilots en de producten die in dat verband eerder zijn ontwikkeld. Deze zijn gebundeld in het document Informatie uit de pilots.

U kunt per e-mail vragen stellen: vwssubsidies@minvws.nl. Dit kan in 2 periodes, van 22 maart tot en met 31 maart en van 8 april tot en met 14 april. De antwoorden op de vragen publiceren we op 7 april (periode 1) en 21 april (periode 2) om 12.00 uur op deze pagina. Zo heeft iedereen op hetzelfde moment de beschikking over dezelfde informatie. Telefonische vragen kunnen we niet beantwoorden.

Subsidie aanvragen

U kunt tot en met 24 april 2023 uw concept-subsidieaanvraag door DUS-I laten toetsen. Wij beoordelen of uw conceptaanvraag volledig is en voldoet aan de eisen uit de kaderregeling en aan de drempelcriteria. Er vindt dus (nog) geen inhoudelijke beoordeling plaats. U ontvangt uiterlijk 8 mei 2023 van DUS-I de bevindingen op uw conceptaanvraag.

De definitieve subsidieaanvraag kunt u indienen tot en met 24 mei 2023 via vwssubsidies@minvws.nl. Ook aanvragen via de post moeten, in afwijking van wat er in het beleidskader staat, uiterlijk op 24 mei 2023 door ons zijn ontvangen.

De aanvraag wordt alleen inhoudelijk beoordeeld als deze volledig is en voldoet aan de eisen uit de kaderregeling en aan de drempelcriteria.

Voor uw aanvraag gebruikt u het aanvraagformulier en de bijlage drempelcriteria GCO.

Bij uw aanvraag stuurt u ook een activiteitenplan mee. Dit plan beschrijft in detail de activiteiten van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2024, en op hoofdlijnen de activiteiten van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2028.

Daarnaast stuurt u mee:

Als u als partij bent geselecteerd om subsidie aan te verlenen, dan moet u op verzoek een ondertekende DAEB-uitvoeringsovereenkomst opsturen.

Inhoudelijke beoordeling van de aanvragen

Een van de kernelementen van een tender is dat er maar één aanvraag voor het geheel wordt gehonoreerd. Dit vraagt om zorgvuldig proces waarbij er een gelijk speelveld is voor alle potentiële aanvragers. In paragraaf 4.3 en Annex IV bij het Beleidskader is dit proces beschreven.

De beoordeling vindt plaats door een beoordelingscommissie. Ieder lid beoordeelt eerst individueel elke aanvraag. Er wordt daarbij een cijfer gegeven aan elk onderdeel van de aanvraag conform de 7 criteria in Annex IV. Er wordt gebruik gemaakt van een uniform scoreformulier.

Vervolgens bespreken de beoordelaars samen de ingevulde formulieren en bepalen een eindscore voor elke aanvraag. De subsidie wordt verleend aan de aanvrager met de hoogste score. Als twee of meer aanvragers dezelfde score hebben dan vindt onder auspiciën van een notaris een loting plaats.

Hoelang duurt het?

  • U ontvangt vóór 1 juli 2023 het besluit op uw aanvraag.
  • In juli wordt ook de totaal beschikbare subsidie voor 2023 overgemaakt. Vanaf 2024 wordt er maandelijks een bedrag overgemaakt.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er na de subsidieverlening activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Stuur een e-mail naar vwssubsidies@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken. Als het nodig is vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Let op: DUS-I kan bij de vaststelling de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht heeft voldaan.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop van de subsidieperiode verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd, welke kosten door u zijn gemaakt en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan. Zie hiervoor ook de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. U ontvangt van DUS-I later ook nog de relevante informatie en formulieren.

Meer informatie

Alle informatie over de aanvraag en de beoordelingsprocedure staat in het Besluit vaststelling beleidskader subsidiëring uitvoering gespecialiseerde cliëntondersteuning. In Bijlage beleidskader is verder uitgewerkt voor welke activiteiten subsidie wordt verleend.

Vragen kunt u stellen per e-mail: vwssubsidies@minvws.nl. Dit kan in 2 periodes, van 22 maart tot en met 31 maart en van 8 april tot en met 14 april. De antwoorden op de vragen publiceren we op 7 april (periode 1) en 21 april (periode 2) om 12.00 uur op deze pagina. Telefonische vragen kunnen we niet beantwoorden.