Impuls open leermateriaal

Met de subsidie Impuls open leermateriaal (IOL) bundelen scholen, onderwijs- en expertiseorganisaties hun krachten om een impuls te geven aan de ontwikkeling en het benutten van open leermateriaal.

De subsidieregeling heeft als doel de kwaliteit van het funderend onderwijs te verhogen door te investeren in de kwaliteit van open (digitaal) leermateriaal, aanvullend op commercieel materiaal. Hiermee kunnen leraren inspelen op de talenten en behoeften van hun leerlingen.

De eerste aanvraagronde is afgelopen. Als er nog budget over is, komt er een tweede aanvraagronde van 3 april tot en met 22 mei 2024 16.00 uur.

Voor wie?

Zowel bekostigde als niet-bekostigde onderwijsinstellingen kunnen subsidie aanvragen.

Bekostigde onderwijsinstellingen in het

 • primair en/of voortgezet onderwijs, of
 • in het mbo, ho of universitair onderwijs

kunnen deze subsidie aanvragen. Het bevoegd gezag vraagt de subsidie aan. De aanvrager treedt als penvoerder op in een netwerk van scholen in het primair en/of voortgezet onderwijs.

De volgende niet-bekostigde onderwijsinstellingen kunnen deze subsidie aanvragen:   

 • een vakvereniging aangesloten bij het Platform Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) of het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (VVVO), of
 • een (profiel)onderwijsorganisatie die is aangesloten bij het Profielenberaad.

Wordt het project door meerdere partijen uitgevoerd? Dan treedt een van deze partijen op als penvoerder. De aanvraag moet wel door alle deelnemende partijen getekend worden.

Projectperiode

De subsidie is beschikbaar voor de schooljaren 2024/2025, 2025/2026 en 2026/2027. U bepaalt zelf of u subsidie aanvraagt voor een project van 1, 2 of 3 jaar. Uw activiteitenplan en begroting moeten aansluiten op de gekozen projectperiode.

Activiteiten waar u subsidie voor kunt aanvragen

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • Activiteit A: Duurzame implementatie en borging van open leermateriaal in het funderend onderwijs; en/of
 • Activiteit B: Het (door)ontwikkelen van open leermateriaal onder regie van leraren.

Elke aanvrager is verplicht ook een bijdrage te leveren aan activiteiten binnen het netwerk van Impuls open leermateriaal. De activiteiten zijn gericht op kennisdeling en professionalisering tussen alle deelnemende scholen en andere organisaties van het programma Impuls Open Leermateriaal. Er vindt een startgesprek plaats met het programmabureau IOL van maximaal 2 uur, en er is elk kwartaal een voortgangsgesprek. U ontvangt hiervoor jaarlijks €5.000 aanvullende subsidie (activiteit C).

Activiteiten A en B worden door de aanvrager uitgevoerd. Het programmabureau geeft ondersteuning gericht op advies en begeleiding bij de uitvoering van deze activiteiten, het delen van (tussen)opbrengsten op verschillende manieren, leren van elkaar en samenwerken met deelnemers aan andere pilots en input leveren voor evaluaties, informatie op openleermateriaal.nl en voor andere programmaonderdelen.

U kunt geen subsidie aanvragen als u niet eerst heeft deelgenomen aan een informatiebijeenkomst en/of een verkennend gesprek heeft gevoerd met het programmabureau. U mag geen subsidie aanvragen voor activiteiten waarvoor u (eerder) subsidie heeft gekregen uit het programma Impuls open leermateriaal.

Hoogte subsidie en budget

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van uw keuze voor de activiteiten en de projectperiode. De subsidie bedraagt maximaal €135.000 voor activiteiten A, B en C bij een looptijd van 3 schooljaren.

Hoogte subsidie per activiteit en projectperiode
Maximale subsidie activiteit A Maximale subsidie activiteit B Maximale subsidie acitviteit C Maximale subsidie activiteit A + B + C
1 schooljaar €30.000 €30.000 €5.000 €65.000
2 schooljaren €50.000 €50.000 €10.000 €110.000
3 schooljaren €60.000 €60.000 €15.000 €135.000

Er is in totaal een budget van €3.375.000 beschikbaar. Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan wordt het budget verdeeld aan de hand van een ranking.

Een onafhankelijke commissie beoordeelt de subsidieaanvragen. De commissie scoort op 4 criteria:

 1. de kwaliteit van de aanvraag
 2. het netwerk en organisatie van het project
 3. duurzaamheid en waarde van beoogde resultaten
 4. ambities rondom open leermateriaal

Bij gelijke kwaliteit van aanvragen wordt ook gekeken naar een zo evenredig mogelijke verdeling tussen projecten in het primair- en voortgezet onderwijs en de activiteiten A en B.

Subsidie aanvragen

De eerste aanvraagronde is afgelopen. Als er nog budget over is, komt er een tweede aanvraagronde van 3 april tot en met 22 mei 2024 16.00 uur.

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

Verlening, betaling en verantwoording

Heeft u subsidie aangevraagd en is uw aanvraag volledig? Dan ontvangt u uiterlijk 22 februari 2024  van ons bericht of u subsidie krijgt. Zo ja, dan ontvangt u een verleningsbeschikking.

Bekostigde onderwijsinstellingen

 • Het subsidiebedrag wordt jaarlijks uitgekeerd. De eerste betaling is uiterlijk op 28 maart 2024.
 • U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving (G1 model) of de jaarverslaggeving onderwijs BES.
 • Op verzoek toont u aan dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen zijn verricht en dat u heeft voldaan aan de subsidieverplichtingen.

(Profiel)onderwijsorganisatie of vakvereniging – subsidie tot €25.000

 • Het subsidiebedrag wordt in 1 keer uitgekeerd. De betaling is uiterlijk op 28 maart 2024.
 • Aan het eind van de projectperiode toont u op verzoek aan dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen zijn verricht en dat u heeft voldaan aan de subsidieverplichtingen.
 • Binnen 22 weken na afloop van de subsidieperiode wordt een besluit over de vaststelling van de subsidie genomen. U hoeft hier niets voor te doen.  

(Profiel)onderwijsorganisatie of vakvereniging – subsidie van €25.000 tot en met €135.000

 • Het subsidiebedrag wordt in 1 keer uitgekeerd. De betaling is uiterlijk op 28 maart 2024.
 • Aan het eind van de projectperiode toont u met een activiteitenverslag aan dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen zijn verricht en dat u heeft voldaan aan de subsidieverplichtingen.
 • Binnen 22 weken na afloop van de subsidieperiode wordt een besluit over de vaststelling van de subsidie genomen. U hoeft hier niets voor te doen. 

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en op de website van Impuls open leermateriaal.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Voor overige begeleiding van uw project kunt u contact opnemen met het programmabureau via info@openleermateriaal.nl.