Intergenerationeel wonen

De subsidieregeling Intergenerationeel wonen is bedoeld om jongeren te stimuleren te wonen in geclusterde woonvormen waar overwegend ouderen wonen. De subsidie maakt mogelijk dat de jongeren en ouderen betaalbaar kunnen samenleven. De verwachting en wens is dat de jongeren zich in deze woonomgeving zullen inzetten voor de bevordering van sociale cohesie en interactie. Dit kan een positief effect hebben op de kwaliteit van leven voor de ouderen en jongeren.

De subsidie kan worden aangevraagd door verhuurders van woonruimten in een geclusterde woonvorm bestemd voor ouderen. Dit zijn bijvoorbeeld woningcorporaties, sociale ondernemers, verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en andere soortgelijk zorgaanbieders.

De subsidieregeling is bedoeld voor zowel bestaande als nieuwe initiatieven. Er wordt alleen subsidie verstrekt voor activiteiten die plaatsvinden vanaf het moment dat de aanvraag is ingediend. Activiteiten die daarvoor hebben plaatsgevonden komen niet in aanmerking voor subsidie.

Wat is een geclusterde woonvorm?

Onder een geclusterde woonvorm wordt verstaan vijf of meer woningen als bedoeld in artikel 1 van de Woningwet, gelegen in Nederland, die fysiek verbonden zijn dan wel daarmee vergelijkbaar. Het is niet voldoende als de woningen in bijvoorbeeld dezelfde woonwijk zijn gelegen, maar wel als deze onderdeel zijn van een gezamenlijk hofje. De geclusterde woonvorm moet bestemd zijn voor personen van 55 jaar of ouder.

Hoogte subsidie en budget

De beschikbare subsidie wordt ieder jaar verhoogd, van €3,92 miljoen in 2023 tot €18 miljoen in 2027.

De subsidie wordt voor maximaal 3 jaar verleend. Daarom wordt ook budget gebruikt van de twee jaren daarna. De actuele beschikbare subsidie staat in deze tabel.

Beschikbaar budget
Jaar Nog beschikbare subsidie op 25-08-2023
2023 € 3.920.000
2024 € 7.840.000
2025 € 11.600.000
2026 € 15.800.000
2027 € 18.000.000

De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst van een volledige aanvraag.

Er zijn 2 activiteiten die worden gesubsidieerd:

 • Het verhuren van een woonruimte aan een jongere in een geclusterde woonvorm bestemd voor ouderen: €200 per jongere per woonruimte per maand.
 • Het faciliteren van een begeleider voor de jongere die in deze woonruimte woont: €70 per uur, maximaal 4 uur per jongere per maand. Dit kan alleen worden aangevraagd als aanvulling op de eerste activiteit.

U kunt subsidie aanvragen voor minimaal 2 tot maximaal 10 jongeren per geclusterde woonvorm. De subsidie is maximaal  €1.000.000 per organisatie. De hoogte van de subsidie wordt berekend op basis van de volgende meetbare prestatie eenheden:

 • aantal jongeren aan wie de verhuurder een woonruimte zal verhuren;
 • aantal maanden dat de woonruimten zullen worden verhuurd;
 • aantal uren te leveren begeleiding.

Als u in 2023 subsidie aanvraagt dan loopt deze door tot 31 december 2025. U start de activiteiten binnen 3 maanden nadat de subsidie is verleend. Kosten die u al heeft gemaakt voordat de subsidie is verleend worden niet vergoed als uw aanvraag wordt afgewezen.

Voorwaarden

Om subsidie aan te kunnen vragen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U staat in het handelsregister vanaf 1 januari 2023 of eerder ingeschreven met een van de onderstaande SBI-codes:
  • Woningbouwverenigingen en -stichtingen (68201)
  • Gemeentelijke woningbedrijven (68202)
  • Verhuur van overige woonruimte (68203)
  • Verzorgingshuizen (87302)
  • Verpleeghuizen (8710)
 • U beschikte op 1 januari 2023 of eerder over een vastgesteld document waaruit blijkt dat er sprake is van een geclusterde woonvorm bestemd voor ouderen. Het document moet door iedereen op basis van openbare informatie verifieerbaar zijn.
  Als uit het document niet blijkt dat het gaat 55+ voeg dan een document toe waaruit dit wel blijkt. Of voeg een verklaring toe van de tekeningsbevoegde dat er overwegend mensen van 55 jaar en ouder wonen.
  De geclusterde woonvorm beschikt over minimaal vijf separate adressen en is bij de SBI codes 87302 en 8710 bestemd voor bewoning door personen die recht hebben op zorg in de zin van artikel 3.1.1 eerste lid van de Wet langdurige zorg.
 • De kale huurprijs bedraagt niet meer dan €300 per maand.
 • De jongere aan wie de woonruimte wordt verhuurd is minimaal 18 en maximaal 30 jaar oud op het moment van ondertekenen van de huurovereenkomst.
 • Er wordt voor minimaal twee en maximaal tien jongeren per geclusterde woonvorm subsidie aangevraagd en een woonruimte beschikbaar gesteld.
 • De huurovereenkomst voldoet aan de voorwaarden uit de regeling.
 • U beschikt over een begeleider die de jongeren kan bijstaan. Bij aanvraag van subsidie voor begeleiding beschikt de begeleider over een op gedrag en maatschappij of zorg en welzijn gerichte afgerond MBO diploma of minimaal 3 jaar relevante werkervaring op het gebied van gedrag en maatschappij of zorg en welzijn. Hierbij kan worden gedacht aan ervaring als sociaalwerker, begeleider en coördinator van vrijwilligers of het bieden van dagbesteding of persoonlijke begeleiding.
 • U stuurt een ondertekende uitvoeringsovereenkomst DAEB of uitvoeringsovereenkomst DAEB de-minimis mee én een verklaring DAEB de-minimissteun. Hiermee verklaart u met de aangevraagde subsidie niet boven €500.000 subsidie over een periode van drie jaar te komen.
 • U voldoet aan de overige criteria zoals opgenomen in artikel 6 van de regeling.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor kalenderjaar 2023.

Voor kalenderjaar 2024 kunt u subsidie aanvragen van 2 januari tot en met 31 mei 2024.

Voor de kalenderjaren 2025, 2026 en 2027 kunt u subsidie aanvragen van 18 november voorafgaand aan het betreffende jaar tot en met 30 april van het betreffende jaar.

Er wordt maximaal eens in de 3 jaarsubsidie verstrekt. U kunt dus pas na afloop van een eerdere subsidieperiode weer subsidie aanvragen. Indien u in de tussenliggende periode een woonruimte wil toevoegen aan de aanvraag, is het mogelijk daarvoor een herziening van de aanvraag in te dienen.

Bij uw aanvraag stuurt u een overzicht van de geclusterde woonvormen mee, een activiteitenplan en een begroting. Per woonruimte moet u ook een ingevulde huurprijscheck meesturen. Dit betekent dat bij een aanvraag voor 5 jongeren er ook 5 ingevulde huurprijschecks moeten worden meegestuurd.  

U ontvangt binnen 13 weken na het indienen van uw aanvraag een beslissing.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan de situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk. Meld in elk geval als u niet langer voldoet aan de voorwaarden van de DAEB de-minimisverordening of als er 3 maanden of langer sprake is van leegstand. DUS-I kan de subsidie verlagen of geheel terugvorderen als u niet aan de meldingsplicht of andere verplichtingen voldoet.

Naast de meldingsplicht heeft u ook een administratieplicht. Dit betekent dat u een overzichtelijke en controleerbare administratie moet voeren en deze tot 10 jaar na de vaststelling moet bewaren.

Fiscale gevolgen

De internetconsultatie heeft aanleiding gegeven om samen met de Belastingdienst een antwoord te krijgen op de vraag of de huurkorting belast is in box 1 van de inkomstenbelasting (belastbaar inkomen uit werk en woning). De Belastingdienst heeft aangegeven dat, afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval, hiervan sprake kan zijn. Aan de hand van verschillende voorbeelden onderzoekt de Belastingdienst of in algemene zin meer duidelijkheid gegeven kan worden over de fiscale gevolgen van de huurkorting. Hierover wordt vindt u later meer informatie op deze pagina.

U kunt ook contact opnemen met uw belastingkantoor om duidelijkheid te krijgen over uw specifieke situatie.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Op de website ZorgSaamWonen staan voorbeelden van intergenerationeel wonen in de praktijk (best practices).

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.