Internationalisering funderend onderwijs

Kinderen groeien op in een internationale omgeving. Ze spelen met leeftijdsgenoten uit andere landen en culturen, leren Engels door games en televisie en hebben toegang tot informatie uit internationale bronnen. Het onderwijs staat voor de vraag hoe leerlingen goed kunnen worden voorbereid op deze mondiale samenleving.

Het doel van de subsidie Internationalisering funderend onderwijs is om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak. De regeling is de opvolger van Internationalisering po en vo.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor scholen in het primair en voorgezet onderwijs.

Activiteiten

U kon subsidie aanvragen voor activiteiten die internationalisering introduceren of verder ontwikkelen binnen het instellingsbeleid. Deze activiteiten moeten plaatsvinden binnen het reguliere onderwijsprogramma in kalenderjaar 2024.

Voorwaarden

  1. U laat zien dat u een plan heeft om internationalisering op te nemen in uw schoolbeleid of dat internationalisering hier al in is opgenomen.
  2. De activiteiten moeten plaatsvinden in het kalenderjaar waarvoor u subsidie aanvraagt.
  3. De activiteiten moeten plaatsvinden binnen het reguliere lesprogramma.
  4. Voor deze activiteiten mag u niet al subsidie ontvangen vanuit het subsidieprogramma Erasmus+.
  5. U ontvangt geen subsidie voor activiteiten die vallen onder tweetalig primair onderwijs.
  6. U heeft niet in de 3 aaneengesloten jaren hiervoor de subsidie Internationalisering funderend onderwijs ontvangen.
  7. De activiteiten vallen niet onder de reguliere bekostiging (via DUO). Taakuren vallen onder reguliere bekostiging. Zijn de opgevoerde loonkosten additionele uren of vervangingskosten? Geef dit dan duidelijk aan in uw aanvraag.

Let op! U kon geen subsidie meer aanvragen voor nascholing in het buitenland. Ook kon u geen subsidie aanvragen voor activiteiten die samenhangen met mobiliteit (in binnen- en buitenland) van leerlingen of studenten, zoals museumbezoeken, rondleidingen en dagjes uit. U kon wel subsidie aanvragen voor reiskosten binnen Nederland die worden gemaakt om een cursus en/of training voor leraren te volgen.

Hoogte subsidie en budget

Maximaal subsidiebedrag
Per instelling primair onderwijs €5.000
Per instelling voortgezet onderwijs €10.000
Per agrarisch opleidingscentrum* €10.000
Per bevoegd gezag met maximaal 10 instellingen €20.000
Per bevoegd gezag met meer dan 10 instellingen €30.000

* Agrarische opleidingscentra kunnen geen subsidie aanvragen voor kalenderjaar 2024.

Voor kalenderjaar 2021, 2022, 2023 en 2024 is telkens een budget van €1 miljoen beschikbaar.

Hoelang duurt het?

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan kan het gebeuren dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Nadat u subsidie heeft aangevraagd krijgen de contactpersoon en het bestuur een ontvangstbevestiging via e-mail. Daarna controleren wij uw aanvraag op inhoud en volledigheid. De contactpersoon ontvangt een bericht als de aanvraag (on)volledig is en in behandeling wordt genomen. Naar aanleiding van de beoordelingen kunnen wij aanvullende vragen stellen.

U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op de aanvraag. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan betalen we de subsidie in een keer uit aan het bevoegd gezag.

Voor de aanvraagperiode vanaf 1 november 2023 kunt u vanaf januari 2024 starten met de activiteiten. Heeft u voor het starten nog geen toekenningsbeschikking ontvangen? Dan start u de activiteiten op eigen risico.

Resultaten

De resultaten van de aanvraagrondes in 2021, 2022 en 2023 vindt u op de resultatenpagina.

Subsidie verantwoorden

Heeft u de subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U moet dan laten zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle voorwaarden voldeed.

  • U verantwoordt deze subsidie via de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 1.
  • Na de subsidieperiode stuurt u uiterlijk 1 juli in het daaropvolgende kalenderjaar de verantwoording naar DUO.

Als alle activiteiten zijn uitgevoerd en u voldoet aan de verplichtingen, kunt u het niet gebruikte deel van de subsidie uitgeven aan andere activiteiten waarvoor deze subsidie is verstrekt.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling, de eerste wijziging en de tweede wijziging.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.