Internationalisering funderend onderwijs

Kinderen groeien op in een internationale omgeving. Ze spelen met leeftijdsgenoten uit andere landen en culturen, leren Engels door games en televisie en hebben toegang tot informatie uit internationale bronnen. Het onderwijs staat voor de vraag hoe leerlingen goed kunnen worden voorbereid op deze mondiale samenleving.

Het doel van de subsidie Internationalisering funderend onderwijs is om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak. De regeling is de opvolger van Internationalisering po en vo.

Voor wie

Deze subsidie is bedoeld voor scholen in het primair en voorgezet onderwijs en agrarische opleidingscentra (vmbo met profiel groen).

Het bevoegd gezag van deze scholen moet op de hoogte zijn van uw aanvraag. U geeft in uw aanvraag aan dat u deze namens het bevoegd gezag mag indienen.

Voorwaarden

  1. U laat zien dat u een plan heeft om internationalisering op te nemen in uw schoolbeleid of dat internationalisering hier al in is opgenomen.
  2. De activiteiten moeten plaatsvinden in het kalenderjaar waarvoor u subsidie aanvraagt.
  3. De activiteiten moeten plaatsvinden binnen het reguliere lesprogramma.
  4. Voor deze activiteiten mag u niet al subsidie ontvangen vanuit het subsidieprogramma Erasmus+.
  5. U ontvangt geen subsidie voor activiteiten die vallen onder Tweetalig primair onderwijs.
  6. De activiteiten vallen niet onder de reguliere bekostiging (via DUO).
  7. U heeft niet in de drie aaneengesloten jaren hiervoor de subsidie Internationalisering funderend onderwijs of Internationalisering po en vo ontvangen.

Let op! U kunt geen subsidie meer aanvragen voor nascholing in het buitenland. Excursies of uitwisselingen in zowel binnen- al buitenland, en andere activiteiten die samenhangen met mobiliteit, zijn niet meer mogelijk.

Hoogte subsidie

Voor kalenderjaar 2021, 2022, 2023 en 2024 is telkens € 1 miljoen beschikbaar.

Het maximale subsidiebedrag:

Internationaliserende onderwijsconcepten

Per instelling primair onderwijs  

€ 5.000

Per instelling voortgezet onderwijs

€ 10.000

Per agrarisch opleidingscentrum

€ 10.000

Per bevoegd gezag met maximaal tien instellingen

€ 20.000

Per bevoegd gezag met meer dan tien instellingen € 30.000

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen. Vanaf 1 november 2023 kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten in kalenderjaar 2024.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op de aanvraag. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan betalen we de subsidie in een keer uit aan het bevoegd gezag.

Subsidie verantwoorden

Heeft u de subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U moet dan laten zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle voorwaarden voldeed.

  • U verantwoordt deze subsidie via de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 1.
  • Na de subsidieperiode stuurt u uiterlijk 1 juli in het daaropvolgende kalenderjaar de verantwoording naar DUO.

Als alle activiteiten zijn uitgevoerd en u voldeed aan de verplichtingen, kunt u het niet gebruikte deel van de subsidie uitgeven aan andere activiteiten waarvoor deze subsidie is verstrekt.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling, de eerste wijziging en de tweede wijziging.

Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag, het beoordelingsproces of de regeling? Neem dan contact met ons op.