Internationalisering funderend onderwijs

Kinderen groeien op in een internationale omgeving. Ze komen in contact met leeftijdsgenoten uit andere landen en culturen, leren spelenderwijs Engels door games en televisie en hebben onbeperkt toegang tot informatie uit internationale bronnen. Het onderwijs staat voor de vraag hoe leerlingen goed kunnen worden voorbereid op deze mondiale samenleving.

De regeling Internationalisering funderend onderwijs heeft als doel om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak. De subsidie kan worden aangevraagd door scholen voor primair en voorgezet onderwijs en agrarische opleidingscentra.

De regeling is de opvolger van de Subsidieregeling Internationalisering po en vo.

Voorwaarden

De aanvraag wordt gedaan door het primair onderwijs (po), voorgezet onderwijs (vo) of agrarisch opleidingscentrum (vmbo met profiel groen). De activiteiten moeten plaatsvinden in het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

  • De aanvrager toont aan een plan te hebben om internationalisering te verankeren in schoolbeleid of heeft internationalisering al verankerd in het schoolbeleid.
  • De aanvrager geeft aan dat de activiteiten plaatsvinden binnen het reguliere onderwijsprogramma.
  • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn niet al gesubsidieerd vanuit het subsidieprogramma Erasmus+.
  • Er is door de aanvrager niet al in de drie aaneengesloten voorafgaande jaren subsidie ontvangen op grond van deze regeling of de Subsidieregeling Internationalisering po en vo.
  • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd hebben geen betrekking op Tweetalig primair onderwijs.
  • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vallen niet onder de reguliere bekostiging.

Let op: u kunt geen subsidie meer aanvragen voor mobiliteit en nascholing in het buitenland. 

Hoogte subsidie

Voor kalenderjaar 2021, 2022 en 2023 is telkens € 1 miljoen beschikbaar.

De subsidie bedraagt maximaal:

Internationaliserende onderwijsconcepten

Per instelling primair onderwijs  

€ 5.000

Per instelling voortgezet onderwijs

€ 10.000

Per agrarisch opleidingscentrum

€ 10.000

Per bevoegd gezag met maximaal tien instellingen

€ 20.000

Per bevoegd gezag met meer dan tien instellingen € 30.000

Aanvraagprocedure

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 november voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt.

Vanaf 1 november 2021 kunt u een aanvraag indienen voor kalenderjaar 2022.

Bij de aanvraag heeft u geen 'natte handtekening' nodig. De aanvrager verklaart namens het bevoegd gezag de aanvraag in te mogen dienen. Het bevoegd gezag ontvangt een kopie van de aanvraag per mail.

U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op de aanvraag. Als de subsidie wordt toegekend, wordt deze in een keer betaald aan het bevoegd gezag.

Verantwoorden

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt. Na afloop van de subsidieperiode dient u uiterlijk 1 juli in het daaropvolgende kalenderjaar bij DUO uw verantwoording over de subsidie in als onderdeel van de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 1.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling en de wijzigingsregeling.

Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag, het beoordelingsproces of de regeling? Neem dan contact met ons op.