Internationalisering funderend onderwijs

Kinderen groeien op in een internationale omgeving. Ze spelen met leeftijdsgenoten uit andere landen en culturen, leren Engels door games en televisie en hebben toegang tot informatie uit internationale bronnen. Het onderwijs staat voor de vraag hoe leerlingen goed kunnen worden voorbereid op deze mondiale samenleving.

Het doel van de subsidie Internationalisering funderend onderwijs is om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak. De regeling is de opvolger van Internationalisering po en vo.

Voor wie?

Deze subsidie is bedoeld voor scholen in het primair en voorgezet onderwijs.

Het bevoegd gezag van deze scholen moet op de hoogte zijn van uw aanvraag. U geeft in uw aanvraag aan dat u deze namens het bevoegd gezag mag indienen. Het moet gaan om een bevoegd gezag van een instelling (bekostigde school) zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs 2020, de Wet op de expertisecentra of de Wet primair onderwijs BES.

Waar kunt u de subsidie voor aanvragen?

U kunt vanaf 1 november 2023 subsidie aanvragen voor activiteiten die internationalisering introduceren of verder ontwikkelen binnen het instellingsbeleid. Deze activiteiten moeten plaatsvinden binnen het reguliere onderwijsprogramma in kalenderjaar 2024.

Let op! Is de activiteit een eenmalig project? Geef in uw aanvraag dan duidelijk aan op welke manier verankering wordt gerealiseerd.

Voorwaarden

  1. U laat zien dat u een plan heeft om internationalisering op te nemen in uw schoolbeleid of dat internationalisering hier al in is opgenomen.
  2. De activiteiten moeten plaatsvinden in het kalenderjaar waarvoor u subsidie aanvraagt.
  3. De activiteiten moeten plaatsvinden binnen het reguliere lesprogramma.
  4. Voor deze activiteiten mag u niet al subsidie ontvangen vanuit het subsidieprogramma Erasmus+.
  5. U ontvangt geen subsidie voor activiteiten die vallen onder tweetalig primair onderwijs.
  6. U heeft niet in de 3 aaneengesloten jaren hiervoor de subsidie Internationalisering funderend onderwijs ontvangen.
  7. De activiteiten vallen niet onder de reguliere bekostiging (via DUO). Taakuren vallen onder reguliere bekostiging. Zijn de opgevoerde loonkosten additionele uren of vervangingskosten? Geef dit dan duidelijk aan in uw aanvraag.

Let op! U kunt geen subsidie meer aanvragen voor nascholing in het buitenland. Ook kunt u geen subsidie aanvragen voor activiteiten die samenhangen met mobiliteit (in binnen- en buitenland) van leerlingen of studenten, zoals museumbezoeken, rondleidingen en dagjes uit. U kunt wel subsidie aanvragen voor reiskosten binnen Nederland die worden gemaakt om een cursus en/of training voor leraren te volgen.

Hoogte subsidie

Maximaal subsidiebedrag
Per instelling primair onderwijs €5.000
Per instelling voortgezet onderwijs €10.000
Per agrarisch opleidingscentrum* €10.000
Per bevoegd gezag met maximaal 10 instellingen €20.000
Per bevoegd gezag met meer dan 10 instellingen €30.000

* Agrarische opleidingscentra kunnen geen subsidie aanvragen voor kalenderjaar 2024.

Voor kalenderjaar 2021, 2022, 2023 en 2024 is telkens €1 miljoen beschikbaar.

Subsidie aanvragen

Kalenderjaar 2023

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor activiteiten in kalenderjaar 2023.

Kalenderjaar 2024

Voor activiteiten in kalenderjaar 2024 kunt u subsidie aanvragen vanaf 1 november 2023. U kunt dan subsidie aanvragen tot het subsidieplafond is bereikt. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan kan het gebeuren dat uw aanvraag alsnog wordt afgewezen.

Activiteitenplan

Bij uw aanvraag stuurt u een activiteitenplan mee. Het plan gaat alleen over het kalenderjaar waarvoor u subsidie aanvraagt. Alle activiteiten waarvoor u subsidie ontvangt moeten in dat kalenderjaar worden uitgevoerd. U kunt ons format gebruiken, maar dit is niet verplicht. Gebruikt u een eigen format? Zorg er dan voor dat u alle vragen beantwoordt.

Aanvragen voor meerdere vestigingen

Wilt u subsidie aanvragen voor meerdere vestigingen (BRIN6-nummer)? Dan kunt u dit combineren in één aanvraag, maar u kunt ook voor iedere vestiging apart aanvragen. Tijdens de aanvraagperiode kunt u per bevoegd gezag meerdere aanvragen indienen. Houd wel rekening met het maximale subsidiebedrag per bevoegd gezag. De scholen moeten bij hetzelfde bevoegde gezag horen.

Activiteiten voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs kunt u alleen in één aanvraag combineren als het vestigingsnummer (BRIN6-nummer) van de deelnemende scholen correspondeert met het nummer van het bevoegd gezag. Als een bevoegd gezag alleen po-vestigingen heeft, kan een aanvraag alleen uit po-scholen bestaan. Hetzelfde geldt voor vo-vestigingen.

Hoelang duurt het?

Nadat u subsidie heeft aangevraagd krijgen de contactpersoon en het bestuur een ontvangstbevestiging via e-mail. Daarna controleren wij uw aanvraag op inhoud en volledigheid. De contactpersoon ontvangt een bericht als de aanvraag (on)volledig is en in behandeling wordt genomen. Naar aanleiding van de beoordelingen kunnen wij aanvullende vragen stellen.

U ontvangt binnen 13 weken een beslissing op de aanvraag. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan betalen we de subsidie in een keer uit aan het bevoegd gezag.

Voor de aanvraagperiode vanaf 1 november 2023 kunt u vanaf januari 2024 starten met de activiteiten. Heeft u voor het starten nog geen toekenningsbeschikking ontvangen? Dan start u de activiteiten op eigen risico.

Resultaten

De resultaten van de aanvraagrondes in 2021, 2022 en 2023 vindt u op de resultatenpagina.

Subsidie verantwoorden

Heeft u de subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U moet dan laten zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle voorwaarden voldeed.

  • U verantwoordt deze subsidie via de jaarverslaggeving met model G, onderdeel 1.
  • Na de subsidieperiode stuurt u uiterlijk 1 juli in het daaropvolgende kalenderjaar de verantwoording naar DUO.

Als alle activiteiten zijn uitgevoerd en u voldoet aan de verplichtingen, kunt u het niet gebruikte deel van de subsidie uitgeven aan andere activiteiten waarvoor deze subsidie is verstrekt.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling, de eerste wijziging en de tweede wijziging.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.