Kickstart medicatieoverdracht

Veilige en efficiënte medicatieoverdracht is van groot belang. Jaarlijks zijn er duizenden (her)opnames in het ziekenhuis vanwege het ontbreken van de juiste medicatiegegevens. Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar. Dat zijn ruim 27.000 vermijdbare ziekenhuisopnamen per jaar.

Om dit aantal omlaag te krijgen is er een compleet en actueel (digitaal) medicatieoverzicht nodig. Het overzicht moet kunnen worden gebruikt bij het voorschrijven, verstrekken en toedienen van medicatie aan een patiënt. Het moet ook helpen de administratieve last voor de zorgaanbieders te verminderen. Dit vraagt om grote aanpassingen in ICT-systemen en werkprocessen.

De Kickstart Medicatieoverdracht wil bijdragen aan de verbetering van de digitale medicatieoverdracht. De Informatiestandaard Medicatieproces 9 wordt in combinatie met de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten (Medicatieoverdracht) geïmplementeerd. Daarmee kan in de praktijk ervaring worden opgedaan en kan de informatiestandaard eventueel worden bijgesteld.

De Kickstart wil in de praktijk laten zien dat medicatieoverdracht werkt, en kennis en ervaring opdoen. Zo kan een landelijke implementatie van medicatieoverdracht beheerst en succesvol worden uitgevoerd.

Voorwaarden

De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkings­verband van zorgaanbieders. Het samenwerkings­verband kan worden aangevuld met een andere rechtspersoon, zoals Regionale Ondersteunings­structuren (ROS) of een regionale samenwerkings­organisatie (RSO) die de functie van penvoerder op zich neemt.

De penvoerder bewaakt alle verplichtingen die aan de subsidie worden gesteld, zoals het op tijd en juist aanleveren van voortgangs­rapportages en de eind­verantwoording.

Subsidie aanvragen

Er is €25 miljoen subsidie beschikbaar. Samenwerkingsverbanden konden subsidie aanvragen van 15 januari tot en met 15 april 2022.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of wijzigt er iets in de organisatie van uw project? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit tijdens de subsidieperiode. DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Meer informatie, waaronder het inhoudelijke plan van aanpak, staat op de website van het programma.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met DUS-I. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.