Kunstmatige inseminatie met donorsemen

Deze regeling subsidieert kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID-behandelingen) inclusief het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) voor vrouwen zonder mannelijke partner.

Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden KID-behandelingen alleen vergoed als er een medische indicatie aanwezig is. Bij vrouwen zonder mannelijke partner is hiervan geen sprake. Daarom hebben zorgverzekeraars in 2018 besloten KID-behandelingen voor deze vrouwen niet meer te vergoeden. Deze subsidieregeling zorgt ervoor dat KID-behandelingen ook voor vrouwen zonder mannelijke partner toegankelijk blijven.

Aanvraagronde subsidiejaar 2021

Aanvraag vertraagd

16-09-2020: Door omstandigheden zijn de uitnodigingen naar de instellingen nog niet verstuurd. Er wordt gewerkt aan een oplossing en wij informeren alle instellingen zo snel mogelijk per e-mail. Onze excuses voor de ontstane situatie.

Aangepaste regeling

De huidige subsidieregeling wordt op enkele punten aangepast. Voor de regeling van 2021 geldt dat instellingen alleen subsidie ontvangen wanneer deze in het bezit zijn van een erkenning als orgaanbank, specifiek voor donorsemen (zie ook artikel 9 van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal).

Hoogte subsidie 2021

Het te verlenen subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

Het aantal KID-behandelingen en het aantal oriënterende fertiliteitsonderzoeken vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 worden vermenigvuldigd met de vastgestelde tarieven. De verplichte eigen betalingen worden hier vanaf getrokken.

De tarieven van 2021 zijn geïndexeerd en bedragen per behandeling:

  • Oriënterend fertiliteitsonderzoek: € 340,70
  • KID-behandeling: € 895,16
  • Verplichte eigen betaling: € 192,50

Melden en verantwoorden subsidiejaar 2021

Meldingsplicht

Als in het subsidiejaar blijkt dat het aantal behandelingen hoger of lager is, dan moet u dat aan ons doorgeven. De subsidie wordt dan naar boven of naar beneden bijgesteld.

Let op: Na het subsidiejaar (1 januari 2022) kan de subsidie niet naar boven worden bijgesteld. Voldoe aan uw meldplicht en meldt uw wijzigingen op tijd. Zie ook artikel 5.7 van de kaderregeling OCW, SZW en VWS.

Verantwoording

Uiterlijk 22 weken na afloop van het subsidiejaar geeft u in de verantwoording een opgave van het aantal basis oriënterend fertiliteitsonderzoeken en KID-behandelingen. Is de subsidie hoger dan € 125.000? Dan moet u een door een accountant opgesteld assurance rapport en een rapport van feitelijke bevindingen overleggen. Als aan de subsidievoorwaarden en -verplichtingen is voldaan, wordt de subsidie vastgesteld op basis van de uitgevoerde behandelingen.

Meer informatie

Meer informatie over de huidige regeling kunt u vinden in de subsidieregeling. De gewijzigde regeling wordt op deze webpagina geplaatst zodra deze regeling in de Staatscourant gepubliceerd is.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.