Kunstmatige inseminatie met donorsemen

Deze regeling subsidieert kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID-behandelingen) inclusief het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) voor vrouwen zonder mannelijke partner.

Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden KID-behandelingen alleen vergoed als er een medische indicatie aanwezig is. Bij vrouwen zonder mannelijke partner is hiervan geen sprake. Daarom hebben zorgverzekeraars in 2018 besloten KID-behandelingen voor deze vrouwen niet meer te vergoeden. Deze subsidieregeling zorgt ervoor dat KID-behandelingen ook voor vrouwen zonder mannelijke partner toegankelijk blijven.

Subsidie aanvragen

De subsidie wordt alleen verleend aan instellingen die in het bezit zijn van een erkenning als orgaanbank, specifiek voor donorsemen (artikel 9 van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal).

Instellingen die in aanmerking komen ontvingen van DUS-I begin januari 2020 een uitnodiging om subsidie aan te vragen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met DUS-I: info@dus-i.nl

Hoogte subsidie

Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

Het aantal KID-behandelingen en het aantal oriënterende fertiliteitsonderzoeken vanaf 1 april 2020 wordt vermenigvuldigd met de vastgestelde tarieven. De verplichte eigen betalingen worden hier vanaf getrokken.

De tarieven worden jaarlijks rond oktober bekendgemaakt. Tarieven voor 2020:

  • Oriënterend fertiliteitsonderzoek: €325,78
  • KID-behandeling: €855,96
  • Verplichte eigen betaling: €192,50

Melden en verantwoorden

Meldingsplicht

Als in het subsidiejaar blijkt dat het aantal behandelingen hoger of lager is, dan moet u dat aan ons doorgeven. De subsidie wordt dan naar boven of naar beneden bijgesteld. Let op: Na het subsidiejaar (1 januari 2021) kan de subsidie niet naar boven worden bijgesteld. Meld uw wijzigingen dus op tijd.

Verantwoording

Uiterlijk 22 weken na afloop van het subsidiejaar geeft u in de verantwoording een opgave van het aantal basis oriënterend fertiliteitsonderzoeken en KID-behandelingen. Als de subsidie hoger is dan €125.000 moet u een door een accountant opgesteld assurancerapport overleggen. Als aan de subsidievoorwaarden en -verplichtingen is voldaan, wordt de subsidie vastgesteld op basis van de gerealiseerde behandelingen.

Meer informatie

Meer informatie staat in de subsidieregeling. Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.