Kunstmatige inseminatie met donorsemen

Deze regeling subsidieert kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID-behandelingen) inclusief het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) voor vrouwen zonder mannelijke partner.

Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden KID-behandelingen alleen vergoed als er een medische indicatie aanwezig is. Bij vrouwen zonder mannelijke partner is hiervan geen sprake. Daarom hebben zorgverzekeraars in 2018 besloten KID-behandelingen voor deze vrouwen niet meer te vergoeden. Deze subsidieregeling zorgt ervoor dat KID-behandelingen ook voor vrouwen zonder mannelijke partner toegankelijk blijven.

Aanvraagronde subsidiejaar 2021

Bij ons bekende instellingen hebben een e-mail ontvangen met een link naar het online aanvraagformulier. De uiterste datum om subsidie aan te vragen was 2 november 2020.

Het te verlenen subsidiebedrag wordt berekend door het aantal KID-behandelingen en het aantal oriënterende fertiliteitsonderzoeken vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 te vermenigvuldigen met de vastgestelde tarieven. De verplichte eigen betaling wordt hier vanaf getrokken.

De tarieven van 2021 zijn geïndexeerd en bedragen per behandeling:

 • Oriënterend fertiliteitsonderzoek: € 340,70
 • KID-behandeling: € 895,16
 • Verplichte eigen betaling: € 192,50

Meldplicht

Als in het subsidiejaar blijkt dat het aantal behandelingen hoger of lager is, dan moet u dat aan ons doorgeven. De subsidie wordt dan naar boven of naar beneden bijgesteld.

Let op: na afloop van het subsidiejaar (1 januari 2022) kan de subsidie niet naar boven worden bijgesteld. Voldoe aan uw meldplicht en meldt uw wijzigingen op tijd. Zie voor meer informatie de Kaderregeling.

Wijziging regeling

Op 3 maart 2021 is de subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen gewijzigd. Deze wijziging is met terugwerkende kracht en heeft ook betrekking op de manier van verantwoorden over subsidiejaar 2020.

Verantwoorden subsidiejaar 2020

Normaal gesproken moet u binnen 22 weken na afloop van het subsidiejaar de eindverantwoording over de subsidie indienen. Door het later vaststellen van het accountantsprotocol en wijziging van de regeling, is deze termijn verlengd en heeft u tot uiterlijk 1 juli 2021 de tijd om de documenten voor verantwoording aan te leveren. De manier van verantwoorden is afhankelijk van de hoogte van de ontvangen subsidie. Onderstaand kunt u zien welke documenten voor uw instelling van toepassing zijn:

Een complete aanvraag tot vaststelling voor een subsidie van minder dan € 125.000 bestaat uit:

 • Een volledig ingevuld formulier subsidievaststelling VWS-subsidie. Deze subsidie was bedoeld voor het realiseren van prestatie-eenheden. Voor deze subsidies hoeft u alleen bladzijde 1 t/m 3 te gebruiken en moet bladzijde 24 Model D tweemaal ingevuld worden.
 • Originele ondertekening door een tekenbevoegde.
 • Een opgave van het aantal uitgevoerde basis oriënterende fertiliteitsonderzoeken en KID-behandelingen en het aantal vrouwen bij wie deze behandelingen in 2020 zijn uitgevoerd. Vermeld hierbij het aantal geïnde eigen betalingen. Deze losse opgave kunt u achterwege laten als u deze informatie volledig opneemt op bladzijde 24 Model D van het formulier subsidievaststelling.
 • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Een complete aanvraag tot vaststelling voor een subsidie van € 125.000 of meer bestaat uit:

 • Een volledig ingevuld formulier subsidievaststelling VWS-subsidie. Deze subsidie was bedoeld voor het realiseren van prestatie-eenheden. Voor deze subsidies hoeft u alleen bladzijde 1 t/m 3 te gebruiken en moet bladzijde 24 Model D tweemaal ingevuld worden.
 • Originele ondertekening door een tekenbevoegde.
 • Een rapport van feitelijke bevindingen, volgens Model A uit het bijhorende accountantsprotocol van de subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen.
 • Een opgave van het aantal uitgevoerde basis oriënterende fertiliteitsonderzoeken en KID-behandelingen en het aantal vrouwen bij wie deze behandelingen in 2020 zijn uitgevoerd. Vermeld hierbij het aantal geïnde eigen betalingen. Deze losse opgave kunt u achterwege laten als u deze informatie volledig opneemt op bladzijde 24 Model D van het formulier subsidievaststelling.
 • Een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

De aanvraag tot subsidievaststelling kunt u, onder vermelding van uw subsidiezaaknummer, per post of per e-mail opsturen. Per post kunt u de aanvraag tot subsidievaststelling richten aan:

Ministerie van VWS
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
T.a.v. Team subsidies VWS / KID-regeling
Postbus 16006
2500 BA DEN HAAG

Bij verzending per e-mail moet u de aanvraag tot subsidievaststelling sturen naar: VWSsubsidies@minvws.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de huidige regeling kunt u vinden in de subsidieregeling. Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.