Kunstmatige inseminatie met donorsemen

Deze regeling subsidieert kunstmatige inseminatie met donorsemen (KID-behandelingen) inclusief het basis oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) voor vrouwen zonder mannelijke partner.

Op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden KID-behandelingen alleen vergoed als er een medische indicatie aanwezig is. Daarom vergoeden zorgverzekeraars sinds 2018 geen KID-behandelingen meer als er geen medische indicatie voor is. Deze subsidieregeling zorgt ervoor dat KID-behandelingen ook toegankelijk blijven voor degenen voor wie de behandeling niet (meer) vergoed wordt op grond van de Zvw. Dit geldt bijvoorbeeld voor vrouwen zonder mannelijke partner en vrouwen met een mannelijke partner die als vrouw is geboren.

Tarieven subsidiejaar 2023 gewijzigd

De tarieven voor het subsidiejaar 2023 zijn tussentijds gewijzigd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Heeft u een aanvraag tot herziening ingediend waarop u nog geen besluit heeft ontvangen? Dan worden de gewijzigde tarieven meegenomen in de behandeling van uw aanvraag tot herziening.

De bij ons bekende instellingen waarvan wij nog geen aanvraag tot herziening hebben ontvangen, ontvangen per e-mail het verzoek om via het Klantportaal een aanvraag tot herziening in te dienen, zodat de subsidieverlening aangepast wordt aan de hand van de gewijzigde tarieven. Bij het invullen van uw aanvraag tot herziening krijgt u ook de gelegenheid een aangepaste verwachting van de oriënterende fertiliteitsonderzoeken en de KID-behandelingen door te geven.

Lees meer op de pagina Aanvraagronde subsidiejaar 2023.

Aanvraagronde subsidiejaar 2024

Bij ons bekende instellingen ontvingen begin september 2023 een e-mailnotificatie vanuit het Klantenportaal van het Subsidieplatform. Door in te loggen met eHerkenning komt u in de persoonlijke klantomgeving waar u onder het tabblad ‘Mijn taken’ de subsidieaanvraag voor 2024 tot uiterlijk 3 oktober 2023 kon indienen.

Het te verlenen subsidiebedrag wordt berekend door het aantal KID-behandelingen en het aantal oriënterende fertiliteitsonderzoeken vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 te vermenigvuldigen met de vastgestelde tarieven. De verplichte eigen betaling wordt hiervan afgetrokken.

De tarieven bedragen per behandeling:

  • KID-behandeling: €737,32
  • Oriënterend fertiliteitsonderzoek: €350,73 - eigen bijdrage €192,50 = €158,23
  • Verplichte eigen bijdrage: €192,50

Ontvangt u tussen 1 januari 2021 en het moment van aanvragen minder dan €500.000 subsidie? Dan moet u een ondertekende de-minimisverklaring  meesturen bij uw subsidieaanvraag.

Meldplicht

Als in het subsidiejaar blijkt dat het aantal behandelingen hoger of lager is, dan moet u dat aan ons melden. De subsidie wordt dan naar boven of naar beneden bijgesteld.

Let op: na afloop van het subsidiejaar (1 januari 2025) kan de subsidie niet naar boven worden bijgesteld. Voldoe aan uw meldplicht en meldt uw wijzigingen op tijd. Zie voor meer informatie de Kaderregeling.

Subsidie verantwoorden

Binnen 22 weken na afloop van het subsidiejaar moet u de eindverantwoording over de subsidie indienen. De opgegeven contactpersoon in het Klantportaal van het Subsidieplatform ontvangt hier automatisch een e-mail over. Onder het tabblad Mijn taken ziet u vervolgens uw verantwoordingstaak. Ontvangt uw instelling meer dan €125.000 subsidie? Raadpleeg dan het accountantsprotocol dat bij deze subsidie hoort.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.