Leerlingendaling voortgezet onderwijs

Demografische ontwikkelingen en verstedelijking zorgen er op sommige plekken in Nederland voor dat steeds minder leerlingen instromen in het voortgezet onderwijs (vo). Deze leerlingendaling zet de bereikbaarheid van de passende school en de betaalbaarheid van het voortgezet onderwijs in grote delen van Nederland onder druk.

De grootste leerlingendaling moet nog komen. Om die het hoofd te bieden, moeten besturen anticiperen en de organisatie van hun scholen aanpassen aan die verwachtingen. Besturen in een regio zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed en adequaat onderwijsaanbod en zullen moeten samenwerken om dat te bereiken. In diverse regio’s hebben schoolbesturen al laten zien dat er mooie oplossingen mogelijk zijn door goed samen te werken en elkaars kunde en capaciteit te benutten.

Om de samenwerking te stimuleren is gekozen voor een subsidieregeling. De subsidie bestaat uit twee delen:

 • Subsidie voor de planvorming. Hiervoor is maximaal € 2,3 miljoen beschikbaar en de aanvraag kan worden ingediend van 8 tot en met 22 juni 2020.
 • Subsidie voor het uitvoeren van een regionaal plan leerlingendaling. Hiervoor is maximaal € 22,7 miljoen beschikbaar en de aanvraag kan worden ingediend van 15 december tot en met 31 januari 2021.

Aanvraagcriteria

Om een aanvraag te kunnen doen voor een subsidie om een regionaal plan op te kunnen stellen moet u aan de volgende criteria voldoen:

 • De regio moet bestaan uit een geografisch aaneengesloten gebied waarbij de gemeentegrenzen bepalend zijn.
 • Het krimppercentage van het aantal leerlingen in dat gebied moet in 5 opeenvolgende jaren minimaal 10% bedragen.

De samenwerkende partijen bepalen zelf het gebied van de regio. Belangrijk daarbij is dat de deelnemende gemeenten aaneengesloten zijn. Zie bijvoorbeeld de kaart met gemeentegrenzen. Voor de provincie Zeeland geldt dat de gemeenten op verschillende eilanden mogen liggen. Zo kunnen bijvoorbeeld Terneuzen en Borsele samen een regio vormen. Neem in geval van twijfel contact met ons op.

Besturen met scholen of vestigingen in verschillende regio’s kunnen aan meerdere aanvragen deelnemen. Per regio kan er echter maar één aanvraag worden ingediend. Ook mogen regio's elkaar niet overlappen. Naast de vo-schoolbesturen in de regio doen bij voorkeur ook andere partijen mee zoals po- en mbo-besturen, kinderopvanginstellingen, provincie en gemeenten, regionale transfercentra en bedrijven.

De activiteiten moeten uiterlijk 31 januari 2021 zijn uitgevoerd.

Berekenen leerlingendaling

De verwachte leerlingendaling in de regio kan op twee manieren worden berekend.

Prognosecijfers van DUO

De prognosecijfers tonen het aantal leerling van alle vo-scholen in Nederland. De cijfers worden getoond op het niveau van de hoofdvestiging. Dit betekent dat de leerlingen van vestigingen in andere gemeenten worden meegeteld bij de gemeente van de hoofdvestiging.

Rekenvoorbeeld

 • Selecteer een referentiejaar tussen 2015 en 2020, bijvoorbeeld 2018.
 • Tel de leerlingaantallen van alle hoofdvestigingen in een gemeente bij elkaar op.
 • Doe hetzelfde voor de leerlingaantallen 5 jaar later dan het referentiejaar, in dit voorbeeld 2023.
 • Herhaal dit voor alle gemeenten waarmee u een regio wilt vormen.
 • Tel alle leerlingaantallen uit 2018 bij elkaar op en doe hetzelfde voor 2023.
 • Verminder de som van het aantal leerlingen van 2018 met de som van het aantal leerlingen in 2023, deel dit door het aantal leerlingen in 2018 en vermenigvuldig dit met 100.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het percentage 10% of hoger zijn.

Cijfers basisgeneraties van de VO-raad

Deze cijfers tonen per gemeente het aantal inwoners van een bepaalde leeftijd die in het bevolkingsregister staan ingeschreven.

Rekenvoorbeeld

 • Selecteer een referentieleeftijd tussen 12 en 17 jaar, bijvoorbeeld 15.
 • Tel het aantal 15-jarigen van alle gemeenten waarmee u een regio wilt vormen bij elkaar op.
 • Doe hetzelfde voor het aantal kinderen dat 5 jaar jonger is dan de referentieleeftijd, in dit voorbeeld 10-jarigen.
 • Verminder de som van alle 15-jarigen met de som van alle 10-jarigen, deel dit door de som van alle 15 jarigen en vermenigvuldig dit met 100.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het percentage 10% of hoger zijn.

Hoogte subsidie

In 2020 is € 2,3 miljoen beschikbaar voor de planvorming. De subsidie voor het opstellen van het plan is vastgesteld op € 50.000 per aanvraag. Het budget wordt verdeeld op basis van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidie aanvragen

Van 8 juni 9:00 uur tot en met 22 juni 2020 kunt u online een aanvraag indienen voor de planvorming. De aanvraag wordt namens alle betrokken partijen door de penvoerder, dit is één van de betrokken vo-besturen, ondertekend. De ondertekenaar is bevoegd of gemachtigd om de aanvraag te ondertekenen.

Per regio kan maximaal één aanvraag worden gedaan. Als er sprake is van overlappende regio’s, dan krijgen deze de kans om hun aanvraag aan te passen.

 • Voorbeeldversie online aanvraagformulier
  In de voorbeeldversie kunt u alle vragen alvast bekijken. U hoeft vragen niet verplicht in te vullen. Let op: u kunt de ingevulde gegevens niet opslaan of verzenden in de voorbeeldversie. Deze worden verwijderd als u het formulier verlaat.
 • Ondertekenblad

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. Bekijk ook de factsheet. Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag of over de regeling? Neem dan contact met ons op.