Npuls Center for Teaching and Learning (CTL)

De subsidieregeling Npuls CTL is bedoeld om een Center for Teaching and Learning (CTL) op te zetten of door te ontwikkelen. Een CTL maakt het mogelijk om kansen van digitalisering beter te benutten en samenwerking tussen onderwijsinstellingen te versterken. De regeling is een onderdeel van het Nationaal Groeifondsprogramma Npuls.

Wat is een CTL?

Een CTL is een organisatieonderdeel van een onderwijsinstelling dat op verschillende manieren kan worden vormgegeven. Het kan bijvoorbeeld een fysieke locatie zijn, een netwerk van mensen, een online platform en/of een afdeling. De CTL’s van de verschillende onderwijsinstellingen wisselen kennis en ervaring met elkaar uit.

De doelstellingen van een CTL zijn:  

 • ontwikkeling van docenten en overig onderwijspersoneel bevorderen
 • kennis delen over onderwijsinnovatie met digitalisering
 • onderwijsinnovatie bevorderen met digitalisering
 • de onderwijsinstelling ondersteunen bij onderwijsinnovatie met digitalisering
 • uitvoeren van en bijdragen aan onderzoek over onderwijsinnovatie met digitalisering

Het is de bedoeling dat alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten een CTL hebben en met elkaar samenwerken. De subsidieregeling helpt om dit goed en snel van de grond te krijgen en een effectieve kennisinfrastructuur te creëren.

Deze regeling richt zich op de ontwikkeling van maximaal 44 CTL’s. Dit wordt in 2 rondes uitgevoerd.

Bij succes wordt het Npuls-programma voortgezet met een verlenging van de regeling en kunnen de overige onderwijsinstellingen een aanvraag voor een CTL indienen.

Voor wie

De subsidieregeling is bedoeld voor alle publiek bekostigde onderwijsinstellingen voor mbo, hbo en wo om een CTL op te zetten of door te ontwikkelen. Het college van bestuur van de onderwijsinstelling vraagt de subsidie aan.

Wordt uw aanvraag toegekend? Dan kan de instelling niet nog een keer subsidie aanvragen. Wordt uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u in een volgende ronde opnieuw subsidie aanvragen.

Belangrijke voorwaarden

 1. U heeft nog niet eerder via deze regeling subsidie ontvangen.
 2. Het college van bestuur van de onderwijsinstelling vraagt de subsidie aan.
 3. Voor het project waar u subsidie voor aanvraagt geldt een eigen bijdrage.
 4. Het project is gericht op het opzetten van een CTL of het doorontwikkelen van een bestaand CTL.
 5. In het geval een instelling nog geen CTL heeft, is het CTL uiterlijk 1 jaar na de startdatum van het project opgericht, waarna deze kan worden doorontwikkeld.
 6. De projectduur is maximaal 36 maanden, vanaf de startdatum van het project.
 7. Het project start uiterlijk in september van het jaar waarin de subsidie is verleend.
 8. U stuurt jaarlijks een voortgangsrapportage en geeft daarmee inzicht in de voortgang van het project.
 9. U doet mee aan de door Npuls georganiseerde regionale en landelijke bijeenkomsten om kennis en inzichten te delen.
 10. U werkt in de projectperiode mee aan evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van het CTL.  
 11. U werkt mee aan audits over de uitvoering en besteding van subsidie.
 12. De subsidieontvanger deelt de resultaten en opbrengsten uit het project.   
 13. U bewaart de projectadministratie 10 jaar vanaf het moment van de subsidieverlening.
 14. In het plan beschrijft u het project aan de hand van 5 beoordelingscriteria:
  1. Visie op docentontwikkeling en op onderwijsinnovatie met digitalisering
  2. Doelen en activiteiten
   De activiteiten in het plan zijn gericht op:
   1. Het opzetten of doorontwikkelen van een CTL.
   2. De  ontwikkeling van docenten en onderwijspersoneel ondersteunen met digitalisering.
   3. Het bevorderen van digitale onderwijsinnovatie.
   4. Het verduurzamen van het CTL.
   5. Het inpassen van het CTL in een samenwerkingsstructuur van de onderwijsinstellingen.
   6. Het uitvoeren van onderzoek naar digitale onderwijsinnovatie en docentontwikkeling.
  3. Samenwerking
  4. Verduurzaming
  5. Financiële haalbaarheid

Hoogte subsidie en budget

De subsidie bedraagt minimaal €250.000 en maximaal €500.000 per instelling. Naast de subsidie zorgt de instelling voor een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is minimaal 70% van het aangevraagde subsidiebedrag. Vraagt u bijvoorbeeld €250.000 subsidie aan? Dan gaat uw begroting dus uit van minimaal €250.000 (subsidie) + €175.000 (eigen bijdrage) = €425.000.

Voor het eerste deel van deze regeling is in elke aanvraagronde €10 miljoen beschikbaar (€20 miljoen in totaal). In de eerste en tweede ronde worden maximaal 22 aanvragen toegekend. Is er na de eerste ronde nog budget over? Dan wordt dit toegevoegd aan het budget van de tweede ronde.

Subsidie aanvragen

Voor deze regeling zijn er 2 aanvraagrondes:     

 • De eerste ronde was van 2 tot en met 31 oktober 2023
 • De tweede ronde is van 1 tot en met 31 oktober 2024

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

 • Een plan voor het opzetten of doorontwikkelen van een CTL. Gebruik hiervoor het format.
 • Een begroting. Gebruik hiervoor het format.
 • Een instemmingsverklaring van het college van bestuur van de aanvragende instelling.

Hoelang duurt het?

Heeft u subsidie aangevraagd? Een commissie beoordeelt alle aanvragen en geeft een advies aan de minister. De minister beslist binnen 22 weken na de sluitingsdatum van de aanvraagperiode.   

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader en gerangschikt op basis van toegekende punten. Een aanvraag kan alleen worden toegekend als de minimumscore is behaald. Een hogere score geeft een hogere ranking en dus meer kans om te worden toegekend.

De aanvragen met de hoogste score worden toegekend, tot het maximum aantal toe te kennen aanvragen of tot er geen budget meer over is.

U mag de subsidie alleen gebruiken voor activiteiten waarvoor deze is verleend. Heeft u niet het hele subsidiebedrag gebruikt? Dan wordt het resterende deel teruggevorderd.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op! DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

 • De verantwoording over de ontvangen subsidie doet u met een jaarlijkse verantwoordingsrapportage. U gebruikt daarvoor model G, onderdeel 2 uit de regeling Jaarverslaggeving onderwijs.
 • Ook geeft u met een jaarlijks activiteitenverslag aan dat de activiteiten uit het CTL-plan zijn uitgevoerd en dat u heeft voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn gekoppeld.
 • De verantwoordingsplicht heeft u gedurende de looptijd van het project.
 • De minister stelt de subsidie vast binnen een jaar na ontvangst van de verslaglegging over het laatste jaar van de projectperiode.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Meer informatie over de beoordelingscommissie staat in het instellingsbesluit en het benoemingsbesluit.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.