Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - primair onderwijs

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat interesse heeft om de opleiding tot leraar te gaan volgen met circa 40% stijgt als het collegegeld en 8 uur studieverlof per week worden vergoed. Het doel van deze subsidieregeling is het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan volgen. Naast onderwijsassistenten is het ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor leraarondersteuners.

Informatie over deze regeling voor het voortgezet onderwijs vindt u op deze pagina.

In het kort

Voor wie

Deze subsidieregeling is alleen bedoeld voor onderwijsassistenten en leraarondersteuners die een bekostigde opleiding tot leraar volgen of gaan volgen.

Het bevoegd gezag of samenwerkingsverband vraagt de subsidie aan. Voor de definitie van bevoegd gezag hanteren wij artikelen 1 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES.

De subsidie wordt verstrekt aan het bevoegd gezag of samenwerkingsverband. Het is een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding tot leraar en het studieverlof voor onderwijsassistenten en leraarondersteuners. Om dit goed te regelen sluiten het bevoegd gezag of samenwerkingsverband en de onderwijsassistent of leraarondersteuner een overeenkomst.

Hoogte subsidie en budget

 • Per onderwijsassistent of leraarondersteuner is de tegemoetkoming maximaal €20.000 (€5.000 per jaar). U kunt voor maximaal 4 studiejaren subsidie aanvragen.
 • Het budget voor de aanvraagronde in 2024 is €9 miljoen.

Wij verlenen de subsidie op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan schuiven alle aanvragen die daarna binnenkomen door naar de volgende aanvraagronde (1 januari tot en met 15 oktober 2025).

Gewijzigde regeling

De regeling is op 3 belangrijke punten gewijzigd:

 1. In 2024 en 2025 bedraagt het budget €9 miljoen per jaar.
 2. Het betaalritme van de subsidie wordt aangepast, namelijk van 4 jaarlijkse uitkeringen naar 1 uitkering van maximaal €20.000.
 3. Stopt de onderwijsassistent of leraarondersteuner vroegtijdig de opleiding zonder het diploma te hebben behaald? Of heeft de onderwijsassistent of leraarondersteuner het diploma minstens één collegejaar eerder behaald dan de maximumduur van de opleiding? Dan moet u een deel van de toegekende subsidie terugbetalen.

Let op! Heeft u vóór 1 februari 2024 subsidie aangevraagd? Dan geldt de gewijzigde regeling niet voor u. Het betaalritme voor aanvragen uit januari 2024 is maximaal 4 jaarlijkse uitkeringen van €5.000. Alleen het budget is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 gewijzigd.

Belangrijke voorwaarden

 1. Het bevoegd gezag of samenwerkingsverband vraagt de subsidie aan.
 2. De onderwijsassistent of leraarondersteuner is in dienst van een bevoegd gezag of samenwerkingsverband en is geen zzp’er.
 3. De onderwijsassistent / leraarondersteuner is ingeschreven voor een bekostigde opleiding en is in 2023 of 2024 gestart met de opleiding. Bij de subsidieaanvraag stuurt u het bewijs van inschrijving (voorbeeld) mee. Hierop moeten de naam van de onderwijsassistent, de opleider, de opleiding en startdatum van de opleiding staan. Een bewijs van aanmelding wordt niet geaccepteerd.
 4. U kunt de subsidie pas aanvragen als de onderwijsassistent / leraarondersteuner is gestart met de opleiding tot leraar.
 5. Het bevoegd gezag of samenwerkingsverband sluit samen met de onderwijsassistent / leraarondersteuner een overeenkomst met daarin afspraken over de subsidie en kosten die daarbuiten vallen.
 6. U kunt per onderwijsassistent of leraarondersteuner één keer per opleiding subsidie aanvragen.
 7. Alleen een directeur of bestuurder kan subsidie aanvragen. Is dat niet mogelijk? Gebruik dan het machtigingsformulier.
 8. De subsidie wordt alleen toegekend als de onderwijsassistent of leraarondersteuner niet op een andere manier een studievergoeding krijgt vanuit het Rijk. Ook de basisbeurs is een studievergoeding vanuit het Rijk. Een onderwijsassistent of leraarondersteuner die de basisbeurs ontvangt, komt daarom niet in aanmerking voor deze subsidie.
 9. Er geldt een maximum aantal aanvragen per bevoegd gezag of samenwerkingsverband per kalenderjaar. Als er budget beschikbaar is, kunnen 3 aanvragen worden toegekend. Vanaf aanvraag 4 of hoger komt uw aanvraag op de reservelijst. Als er nog budget over is na afloop van de aanvraagronde kunnen wij per bevoegd gezag of samenwerkingsverband nog maximaal 3 extra aanvragen toekennen. Dit betekent een maximum van 6 per bevoegd gezag of samenwerkingsverband. Aanvragen daarboven worden afgewezen.

Subsidie aanvragen

Voor het kalenderjaar 2024 kunt u subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 15 oktober 2024.

Hoelang duurt het?

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan krijgt u binnen 13 weken een besluit. Als wij een vraag hebben over uw subsidieaanvraag, nemen wij contact met u op.

Overstap naar ander bevoegd gezag of samenwerkingsverband

Stapt de onderwijsassistent of leraarondersteuner over naar een andere school van een ander bevoegd gezag of samenwerkingsverband? En blijft de onderwijsassistent of leraarondersteuner de opleiding tot leraar volgen? Dan kunt u de subsidie blijven gebruiken. De bevoegde gezagen of samenwerkingsverbanden moeten wel afspraken met elkaar maken over de subsidie voor de betreffende onderwijsassistent of leraarondersteuner, zodat deze de opleiding tot leraar zonder belemmeringen kan blijven volgen.

Geef de wijziging van het bevoegde gezag of samenwerkingsverband zo snel mogelijk aan ons door. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier en stuur dit als bijlage mee bij het contactformulier.

Vroegtijdige beëindiging of eerdere afronding van de opleiding

Stopt de onderwijsassistent of leraarondersteuner vroegtijdig met de opleiding tot leraar? Of wordt de opleiding tot leraar eerder afgerond? Dan moet het bevoegd gezag dit aan ons melden. Vermeld het referentienummer van de aanvraag en de datum waarop de opleiding is stopgezet. De subsidie kan dan lager worden vastgesteld en een eventueel te veel ontvangen bedrag moet u terugbetalen. De subsidie is niet overdraagbaar van de ene naar de andere onderwijsassistent of leraarondersteuner.

Let op! Soms wordt een opleiding geheel beëindigd door bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of ziekte. Dit terwijl in veel gevallen mensen daarna de studie alsnog weer op willen pakken. Neem in dit soort gevallen contact op met DUS-I, voordat de onderwijsassistent of leraarondersteuner zich uitschrijft van de opleiding.

Jaarlijkse vragenlijst

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u DUS-I jaarlijks informeren over de stand van zaken. Denk daarbij aan of de onderwijsassistent of leraarondersteuner de opleiding nog volgt, in welk studiejaar deze zit, en of en wanneer het diploma wordt behaald. U ontvangt hiervoor elk jaar van ons een e-mail met vragen en het verzoek de antwoorden naar ons terug te sturen. Deze vragenlijst staat los van de meldingsplicht.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Heeft u subsidie ontvangen en verandert er iets aan uw situatie die de hoogte van uw subsidie kan beïnvloeden? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk. Doet u dit niet? Of niet op tijd? Dan moet u het gekregen bedrag misschien (deels) terugbetalen.

Verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

 • U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs.
 • De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling, de verlengings- en wijzigingsregeling uit 2022, de wijzigingsregeling uit 2023 en de wijzigingsregeling van 2024.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.