Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - voortgezet onderwijs

Het lerarentekort is een urgent probleem in het voortgezet onderwijs (vo). Om dit tekort tegen te gaan neemt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschillende maatregelen om de instroom van nieuwe leraren te vergroten. Het doel van deze subsidieregeling is ervoor zorgen dat meer onderwijsondersteunende personeelsleden de opleiding tot leraar gaan doen, om daarmee het lerarentekort te verminderen. Onderwijsondersteunend personeel krijgt een tegemoetkoming in de studiekosten en studieverlof bij het volgen van de lerarenopleiding.

Informatie over deze regeling voor het primair onderwijs vindt u op deze pagina.

In het kort

 • Met de subsidieregeling Onderwijspersoneel opleiding tot leraar - voortgezet onderwijs kan een bevoegd gezag een tegemoetkoming aanvragen voor een onderwijsondersteunend personeelslid dat is gestart met de opleiding tot leraar.
 • Per onderwijsondersteunend personeelslid is de tegemoetkoming maximaal €20.000 (€5.000 per jaar). Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd.
 • Voor het kalenderjaar 2024 kunt u subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 15 oktober 2024.
 • Meer informatie vindt u op deze pagina en in de regeling.
 • Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Voor wie

De subsidieregeling is bedoeld voor onderwijsondersteunende personeelsleden die een bekostigde opleiding tot leraar gaan volgen.

Het bevoegd gezag vraagt de subsidie aan. Voor de definitie van 'bevoegd gezag' hanteren wij artikel 1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.

De subsidie wordt verstrekt aan het bevoegd gezag. Het is een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding tot leraar en het studieverlof voor onderwijsondersteunende personeelsleden. Om dit goed te regelen sluiten het bevoegd gezag en het onderwijsondersteunende personeelslid een overeenkomst.

Hoogte subsidie en budget

Per onderwijsondersteunend personeelslid is de tegemoetkoming maximaal €20.000 (€5.000 per jaar) voor 4 schooljaren. Bij een verkorte opleiding van 2 jaar is de tegemoetkoming maximaal €10.000.

Het budget voor de aanvraagronde in 2024 is €4 miljoen.

De subsidie wordt verleend op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Wordt er meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan schuiven alle aanvragen die daarna binnenkomen door naar de volgende aanvraagronde (1 januari tot en met 15 oktober 2025).

Belangrijke voorwaarden

 1. Het onderwijsondersteunend personeelslid is in dienst van een bevoegd gezag en is geen zzp'er.
 2. Het onderwijsondersteunend personeelslid is ingeschreven voor een bekostigde opleiding en is in 2024 gestart met de opleiding. Bij de subsidieaanvraag stuurt u het bewijs van inschrijving mee. Hierop moeten de naam van het onderwijsondersteunend personeelslid, de opleider, de opleiding en de startdatum van de opleiding staan. Een bewijs van aanmelding wordt niet geaccepteerd.
 3. De subsidie kan pas worden aangevraagd als het onderwijsondersteunend personeelslid is gestart met de opleiding tot leraar.
 4. Het bevoegd gezag sluit samen met het onderwijsondersteunend personeelslid een overeenkomst met daarin afspraken over de subsidie en kosten die daarbuiten vallen. In de overeenkomst moet ten minste het volgende staan:
  1. Dat het onderwijsondersteunend personeelslid ten minste 20% van het aantal uren van het dienstverband per week aan studieverlof ontvangt.
  2. Wie de overige kosten naast de studiekosten betaalt.
  3. Wie welke kosten betaalt als het onderwijsondersteunende personeelslid langer dan 4 jaar over de opleiding tot leraar doet.
  4. Dat het onderwijsondersteunend personeelslid niet ook een andere studievergoeding van het Rijk krijgt, bijvoorbeeld studiefinanciering in het geval van een duale opleiding.
  5. Welke afspraken zijn gemaakt voor het geval de subsidieaanvraag niet wordt toegekend.
 5. Er kan per onderwijsondersteunend personeelslid één keer per opleiding subsidie worden aangevraagd.
 6. Een aanvraag kan alleen worden gedaan door een directeur of bestuurder. Is dat niet mogelijk? Gebruik dan het machtigingsformulier.
 7. De subsidie wordt alleen toegekend als het onderwijsondersteunend personeelslid niet op een andere manier een studievergoeding krijgt vanuit het Rijk. Ook de basisbeurs is een studievergoeding vanuit het Rijk. Een onderwijsondersteunend personeelslid dat de basisbeurs ontvangt, komt daarom niet in aanmerking voor deze subsidie.

Subsidie aanvragen

Voor het kalenderjaar 2024 kunt u subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 15 oktober 2024.

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan krijgt u binnen 13 weken een besluit. Als wij een vraag hebben over uw subsidieaanvraag, nemen wij contact met u op.

Overstap naar ander bevoegd gezag

Stapt het onderwijsondersteunend personeelslid over naar een andere school van een ander bevoegd gezag? En blijft het onderwijsondersteunend personeelslid de opleiding tot leraar volgen? Dan kunt u de subsidie blijven gebruiken. De bevoegde gezagen moeten wel afspraken met elkaar maken over de subsidie voor het betreffende onderwijsondersteunende personeelslid, zodat deze de opleiding tot leraar zonder belemmeringen kan blijven volgen.

Geef de wijziging van het bevoegde gezag zo snel mogelijk aan ons door. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier en stuur dit als bijlage mee bij het contactformulier.

Tussentijdse beëindiging van de opleiding

Stopt het onderwijsondersteunende personeelslid tussentijds met de opleiding tot leraar? Dan moet het bevoegd gezag dit melden bij DUS-I. Vermeld het referentienummer van de aanvraag en de datum waarop de opleiding is stopgezet. De subsidie kan dan lager worden vastgesteld en een eventueel te veel ontvangen bedrag kan worden teruggevorderd. De subsidie is niet overdraagbaar van het ene naar het andere onderwijsondersteunende personeelslid.

Let op! Soms wordt een opleiding geheel beëindigt als er sprake is van bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of ziekte. Dit terwijl in veel gevallen mensen daarna de studie alsnog weer op willen pakken. Neem in dit soort gevallen tijdig contact op met DUS-I, voordat het onderwijsondersteunend personeelslid zich uitschrijft van de opleiding.

Jaarlijkse vragenlijst

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u DUS-I jaarlijks informeren over de stand van zaken. Denk daarbij aan of het onderwijsondersteunend personeelslid de opleiding nog volgt, in welk studiejaar deze zit, of en wanneer het diploma wordt behaald. U ontvangt hiervoor elk jaar van ons een e-mail met vragen en het verzoek de antwoorden naar ons terug te sturen.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Heeft u subsidie ontvangen en verandert er iets aan uw situatie die de hoogte van uw subsidie kan beïnvloeden? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk. Doet u dit niet? Of niet op tijd? Dan moet u het gekregen bedrag misschien (deels) terugbetalen.

Verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

 • U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs.
 • De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
 • Het bevoegd gezag meldt jaarlijks aan DUS-I of het onderwijsondersteunend personeelslid de opleiding nog volgt en in welk studiejaar deze zit. U krijgt hiervoor elk jaar een mail met een korte vragenlijst. Deze melding staat los van de meldingsplicht: de aanvrager is verplicht om tussentijdse veranderingen aan DUS-I door te geven.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.