Onderzoeks- en verbetercultuur funderend onderwijs 2023-2027

Het onderwijs in Nederland scoort op veel onderdelen goed. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat de prestaties van leerlingen dalen, met name in het primair- en voortgezet onderwijs. Daarnaast neemt de kansenongelijkheid in het onderwijs toe en is de (werk)druk te hoog. De subsidieregeling Onderzoeks- en verbetercultuur funderend onderwijs 2023-2027 is bedoeld om de onderzoeks- en verbeterculturen op basis- en middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs te versterken.

De regeling is onderdeel van het programma Ontwikkelkracht dat gefinancierd wordt door het Nationaal Groeifonds. Dit programma richt zich op het versterken van de kennisinfrastructuur in het funderend onderwijs en loopt van 2022 tot en met 2032. Het zet naast de onderzoeks- en verbetercultuur in op kennisdeling, het onderzoeken en ontwikkelen van effectieve aanpakken in co-creatielabs en het opleiden van expertleraren en schoolleiders in Onderzoeks- en Ontwikkelscholen.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Voor wie

Twee organisaties die ervaren zijn in de begeleiding van scholen om gericht te werken aan een onderzoeks- en verbetercultuur, konden deze subsidie aanvragen. Elke subsidieontvanger voert de werkwijzen in het pilotjaar uit op 10 scholen (in totaal 20 scholen) en in de onderzoeksfase op 240 scholen (in totaal 480 scholen).

Voorwaarden

 1. Uw aanvraag bevat een activiteitenplan en een begroting voor het pilotjaar (schooljaar 2023/2024);
 2. In het activiteitenplan omschrijft u de samenhang met de andere onderdelen van het programma Ontwikkelkracht;
 3. In het activiteitenplan omschrijft u hoe de werkwijze bijdraagt aan het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur op de scholen;
 4. Uw begroting bevat subsidiabele kosten, waaronder begeleidingskosten (inclusief voorbereidingskosten) en organisatiekosten van bijeenkomsten met deelnemende scholen;
 5. De subsidieontvanger werkt samen met andere uitvoerders binnen het programma Ontwikkelkracht;
 6. De subsidieontvanger informeert waar nodig het programmabureau en werkt mee aan evaluaties en monitoring;
 7. De subsidieontvanger besteedt de subsidie van 2023 tot en met 2027;
 8. De subsidieontvanger levert vóór 1 mei 2024 een voortgangsrapportage aan;
 9. De subsidieontvanger levert vóór 15 juni 2024 een activiteitenplan en begroting aan voor de onderzoeksfase (schooljaren 2024/2025, 2025/2026 en 2026/2027).

Hoogte subsidie en budget

Voor het pilotjaar (schooljaar 2023/2024) kon u maximaal €200.000 subsidie aanvragen. In totaal is voor het pilotjaar €400.000 subsidie beschikbaar.

Voor de onderzoeksfase (schooljaren 2024/2025, 2025/2026 en 2026/2027) kunt u maximaal €4,8 miljoen subsidie aanvragen. In totaal is voor de onderzoeksfase €9,6 miljoen subsidie beschikbaar.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan de situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat aan alle verplichtingen is voldaan.

 • De verantwoording voor het pilotjaar verloopt via een voortgangsrapportage die u vóór 1 mei 2024 naar DUS-I stuurt;
 • Op verzoek toont u aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn;
 • De verantwoording voor de onderzoeksfase verloopt via een eindrapportage die u vóór 1 oktober 2027 naar DUS-I stuurt.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.