Ontwikkelkracht 2023/2024

Het programma Ontwikkelkracht is tot stand gekomen om de kwaliteit van het onderwijs in Nederland duurzaam te verbeteren. Een brede coalitie van partijen uit het onderwijsveld en de wetenschap hebben het initiatief genomen voor het programma. Ontwikkelkracht wordt gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds. Met de middelen uit het fonds investeert de overheid en de coalitie de komende 10 jaar in het lerend vermogen en de kennisinfrastructuur van het onderwijs.

Ontwikkelkracht is er voor leraren en schoolleiders in het primair en voorgezet onderwijs, die de ontwikkeling van hun leerlingen en hun eigen vakmanschap willen versterken. Het programma verbindt de kracht van de onderwijspraktijk met inzichten uit onderzoek. Met de tegemoetkoming krijgen scholen ruimte om mensen en tijd vrij te maken om deel te nemen aan Ontwikkelkracht.

Pijlers

Het programma bestaat uit 4 pijlers:

 1. Het opzetten en versterken van een onderzoeks- en verbetercultuur op scholen.
 2. Het beter en makkelijker vinden en benutten van wat we al weten uit onderwijsonderzoek (kennisdeling).
 3. Het ontwikkelen van kansrijke werkwijzen voor de grote onderwijsknelpunten in co-creatielabs samen met onderzoekers en onderwijsprofessionals. De eerste twee co-creatielabs richten zich op taal en het duurzaam aantrekken, professionaliseren en behouden van leraren: het Taal Lab NL en het Teacher Lab NL.
 4. De ontwikkeling tot een expertschool met expertschoolleiders en expertdocenten. Expertscholen helpen elkaar en andere scholen met het vinden van oplossingen voor knelpunten in het onderwijs door evidence-informed te werken.

De subsidieregeling heeft betrekking op schooljaar 2023/2024.

Voor wie

Een bevoegd gezag kan per vestiging of voor meerdere vestigingen een aanvraag indienen voor deelname aan het programma.

Voordat een aanvraag ingediend kan worden, vindt er eerst een gesprek plaats tussen het bevoegd gezag en het programmabureau van Ontwikkelkracht. Tijdens dit gesprek kan het bevoegd gezag aangeven welke behoeften en vragen er leven bij de betreffende vestiging(en). Het programmabureau helpt vervolgens deze hulpvraag specifieker en duidelijker te maken. Het kan dus zijn dat uit dit gesprek blijkt dat een ander traject wellicht meer passend is bij de hulpvraag dan initieel bedacht was.

Op de website van Ontwikkelkracht kunt u een afspraak maken voor dit gesprek.

Activiteiten waar u subsidie voor kunt aanvragen

Belangrijke voorwaarden

 1. Voordat een bevoegd gezag subsidie kan aanvragen, moet er eerst een verkenningsgesprek plaatsvinden met het programmabureau.
 2. Als een bevoegd gezag subsidie wil aanvragen voor deelname aan een onderzoeks- en verbetercultuurtraject of co-creatielab, is het verplicht om minstens één gesprek te voeren met de organisaties die deze trajecten begeleiden of een co-creatielab uitvoeren. In het geval van een onderzoeks-en verbetercultuurtraject zijn dit meerdere gesprekken.
 3. Het is mogelijk voor een bevoegd gezag om voor meerdere vestigingen, maar in totaal niet meer dan 5, een aanvraag in te dienen op basis van deze regeling.
 4. Het is niet toegestaan subsidie aan te vragen voor een vestiging waarvoor al subsidie is verstrekt op grond van een van de volgende regelingen (als de activiteitenperiode hiervan nog niet is verstreken):
  1. Verbetering basisvaardigheden 2022
  2. Verbetering basisvaardigheden voor scholen 2023
  3. Verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2023

Pilotjaar

Dit is een eerste jaar waarin scholen kunnen deelnemen aan het programma Ontwikkelkracht. Scholen die meedoen, krijgen subsidie voor de uren die ze moeten vrijmaken voor hun onderwijspersoneel. Afhankelijk van het traject worden de uren van het onderwijspersoneel geheel of voor de helft vergoed. Er geldt een maximum aantal scholen dat per traject kan deelnemen.

Voor het schooljaar 2023/2024 kunnen respectievelijk 34, 10 en 20 scholen deelnemen en er is in totaal €2 miljoen beschikbaar. In de schooljaren 2024/2025 en 2025/2026 wordt dit uitgebreid naar maximaal 1.500 scholen. Dan is ongeveer €50 miljoen beschikbaar voor alle trajecten binnen het programma.

Hoogte tegemoetkoming en budget

Voor het schooljaar 2023/2024 is een budget beschikbaar van €1.969.856 voor het primair onderwijs, primair onderwijs BES, voortgezet onderwijs en voortgezet onderwijs BES.

Subsidieplafonds en maximaal aantal deelnemende vestigingen

Als een vestiging wil deelnemen aan een activiteit, is er een maximaal bedrag beschikbaar dat ze kunnen aanvragen. Voor de activiteiten gelden de volgende bedragen in het schooljaar 2023/2024:

 • €228.960 voor deelname aan een train-de-trainer traject. 5 po-vestigingen en 5 vo-vestigingen kunnen hieraan deelnemen.
 • €1.282.600 voor deelname aan een onderzoeks- en verbetercultuurtraject. 10 po-vestigingen en 10 vo-vestigingen kunnen hieraan deelnemen.
 • €333.316 voor deelname als een co-creërende vestiging in een co-creatielab. Er is subsidie beschikbaar voor maximaal 2 vestigingen per co-creatielab en in totaal voor maximaal 4 vestigingen.
 • €124.980 voor deelname als een deelnemende vestiging in een co-creatielab. Er is subsidie beschikbaar voor maximaal 15 vestigingen per co-creatielab en in totaal voor maximaal 30 vestigingen.

Subsidiebedrag primair onderwijs

Het subsidiebedrag per basisschoolvestiging voor het schooljaar 2023/2024 is:

 • €19.716 voor deelname aan een train-de-trainer traject.
 • €34.980 voor deelname aan een onderzoeks- en verbetercultuurtraject.
 • €83.329 voor deelname als een co-creërende vestiging in een co-creatielab.
 • €4.166 voor deelname als een deelnemende vestiging in een co-creatielab.

Subsidiebedrag voortgezet onderwijs

Het subsidiebedrag per middelbare schoolvestiging voor het schooljaar 2023/2024 is:

 • €26.076 voor deelname aan het train-de-trainer traject.
 • €93.280 voor deelname aan een onderzoeks- en verbetercultuurtraject.
 • €83.329 voor deelname als co-creërende vestiging in een co-creatielab.
 • €4.166 voor deelname als deelnemende vestiging in een co-creatielab.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan de situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u laten zien dat u aan alle voorwaarden van de regeling hebt voldaan. Voor de verantwoording is het volgende goed om te weten:

 • U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs.
 • We doen een steekproef om te controleren of de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd. En of is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.
 • Het bevoegd gezag werkt mee aan monitoring en evaluatie.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.