Open en online hoger onderwijs

De regeling open en online hoger onderwijs 2018-2022 stelt hogescholen en universiteiten (HO-instellingen) in staat actief te experimenteren met vormen van online onderwijs en met het delen en hergebruiken van open leermaterialen.

De regeling heeft twee doelstellingen (pijlers):

  • De onderwijskwaliteit verbeteren door kennis en ervaring op te doen met online onderwijs.
  • De kwaliteit van open leermateriaal verhogen en collecties van open leermaterialen opbouwen. Door samenwerken binnen vakcommunity’s een cultuurverandering in gang zetten en hergebruik stimuleren.

Meer informatie vindt u op de website van SURF.

Subsidiebedrag

In 2021 is voor elke pijler 700.000 euro beschikbaar. De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro voor een project in de pijler 'Online onderwijs'. Projecten in de pijler 'Open leermateriaal' ontvangen maximaal 175.000 euro. De aanvrager investeert minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen in het project.

Aanvragen

Een HO-instelling kon in deze ronde tussen 1 september en 16 december 2020 subsidie aanvragen voor Online onderwijs en/of voor Open leermateriaal.

SURF organiseert de beoordeling van de aanvragen. Een onafhankelijke beoordelingscommissie maakt een voorselectie. Op basis daarvan wordt door het ministerie van OCW een definitief besluit genomen. Uiterlijk 1 mei 2021 wordt u geïnformeerd over de uitslag van de beoordeling. DUS-I verzorgt de beschikkingen en de eventuele betaling van de subsidie.

Meer informatie

Alle informatie over de regeling staat op officielebekendmakingen.nl. Voor vragen over de beoordeling van de aanvragen kunt u contact opnemen met SURF.

Voor vragen over de beschikking en uitbetaling kunt u contact met ons opnemen.