Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

Deze subsidie is bedoeld om de buitenschoolse kosten van de opleidingen tot advanced nurse practioner en tot physician assistant te bekostigen.

Hogescholen die van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een goedkeuring hebben verkregen om een opleiding tot advanced nurse practitioner of een opleiding tot physician assistant aan te bieden en die door het ministerie hiervoor worden bekostigd, kunnen subsidie aanvragen.

Update 12 mei 2020: Door coronacrisis uitstel voor indienen definitieve aanvraag tot vaststelling

Helaas bestaat er binnen de huidige regeling geen mogelijkheid tot het verlenen van uitstel voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling. Toch kon u uitstel krijgen voor uw definitieve aanvraag door alvast een pro forma-aanvraag te doen. Dit moest vóór 1 juli 2020 en deed u door de term 'pro forma' duidelijk in uw aanvraag te vermelden. U ontving vervolgens een brief waarin u wordt verzocht op een later moment alsnog een volledige en correcte aanvraag te doen. Hiervoor geldt de termijn die in deze brief staat.

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie per student bedraagt een vast bedrag van € 1.875,- per maand voor de maximaal de duur van de opleiding:

  • Opleiding tot Advanced nurse practitioner, maximaal 24 maanden
  • Opleiding tot Physician assistant, maximaal 30 maanden.

Aanvraagprocedure

De subsidieaanvraag dient u vóór 1 november voorafgaand aan de betreffende subsidieperiode in. Uw aanvraag kunt u doen door het sturen van een brief waarin het aantal studenten per opleiding is vermeld. Stuur uw brief naar:

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

Verantwoording

Uiterlijk 1 juli na afloop van de verleende subsidieperiode moet de subsidie worden verantwoord.

De aanvraag voor de subsidievaststelling bestaat uit een opgave met het totaal aantal maanden opleiding per student. Ook meld u hierin het totaal aantal afgegeven diploma’s. De opgave gaat vergezeld van een verklaring van een accountant.

In het accountantsprotocol is de verplichte modelverklaring en een beschrijving voor de onderzoeksaanpak opgenomen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de Subsidieregeling Opleiding tot Advanced Nurse Practitioner en Physician Assistant. De duur van de subsidieregeling is verlengd tot 1 juli 2022. De wijziging is op 27 maart 2017 gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 16741).

Heeft u vragen over de aanvraagprocedure of subsidieregeling? Neem dan contact met ons op.