Praktijkgerichte havo

Sommige leerlingen ervaren moeilijkheden bij de overgang van het havo naar het hoger beroepsonderwijs. Zo is uitval een veelvoorkomend probleem. Bijvoorbeeld als gevolg van een verkeerde studiekeuze en verwachtingen, de manier van onderwijs geven, een gebrek aan motivatie of de zwaarte van de studie.

Om de overgang naar het hoger beroepsonderwijs te versoepelen is het van belang dat elke havoleerling op termijn een praktijkgericht havo-programma kan volgen. Er zijn echter nog geen formeel erkende praktijkgerichte examenprogramma’s in het havo. De subsidieregeling Praktijkgerichte havo voorziet in deze behoefte door scholen de mogelijkheid te bieden één of meerdere praktijkgericht examenprogramma’s op te starten en door te ontwikkelen.

In een praktijkgericht programma voeren leerlingen praktische en realistische opdrachten uit binnen en buiten de school. Bij de totstandkoming van deze opdrachten worden instellingen en bedrijven nauw betrokken. Hierdoor passen leerlingen hun kennis in de praktijk toe. Zij leren tijdens het praktijkgerichte programma bredere praktische vaardigheden, zoals samenwerken, presenteren, zelfstandig werken en plannen. Ze kunnen zich ook oriënteren op verschillende opleidingen en beroepen, wat relevant is in het vervolgonderwijs. Daardoor zijn deze leerlingen beter voorbereid op de keuze en overstap naar het vervolgonderwijs en kan een deel van de uitval en eventuele studiewisselingen worden voorkomen.

Voor wie

De subsidie is bedoeld voor scholen of vavo-instellingen die willen deelnemen aan het doorontwikkeltraject naar het praktijkgerichte havo en/of aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie.

Praktijkgerichte programma’s

Bij deelname aan het doorontwikkeltraject kiest u ervoor om één of beide van de volgende praktijkgerichte programma’s te ontwikkelen en uit te voeren:

  • Praktijkgericht programma Technologie (pgp-T)
  • Praktijkgericht programma Maatschappij (pgp-M)

Kleine en grote variant

De praktijkgerichte programma’s kunnen in een kleine variant en/of grote variant worden uitgevoerd. Hiervoor ontvangen scholen een ontheffing om de programma’s als schoolexamenvakken aan te kunnen bieden:

  • Kleine variant: Examenprogramma’s met een studielast van 120 klokuur. Het is de bedoeling dat de school het examenprogramma aan het combinatiecijfer kan toevoegen. Leerlingen hebben dan een extra onderdeel dat meetelt voor het combinatiecijfer en in de slaag- zakregeling wordt verwerkt. Het praktijkgerichte vak heeft in dat geval een vergelijkbare positie als bijvoorbeeld maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming.
  • Grote variant: Examenprogramma’s met een studielast van 360 klokuur. Het praktijkgerichte vak wordt aangeboden als een keuze-examenvak. Het praktijkgerichte programma Technologie kan aangeboden worden als profielkeuzevak in de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid. Het praktijkgerichte programma Maatschappij kan aangeboden worden als profielkeuzevak in de profielen Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij. De vakken kunnen desgewenst in het vrije deel van elk van de profielen worden aangeboden. Het praktijkgericht programma komt dan dus in plaats van een ander (profielkeuze)vak.

De conceptexamenprogramma’s vindt u op de website van het SLO:

Pilot Praktijkroute havo-Educatie

Ook kunt u de subsidie aanvragen voor deelname aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie. Dat is geen praktijkgericht programma, maar havoleerlingen krijgen in dit vak de gelegenheid zich te oriënteren op het beroep van leraar. Deze pilot is een schoolexamenvak met een studielast van 120 klokuur. Dit conceptexamenprogramma wordt afgesloten met een schoolexamen waarvan het cijfer als extra vak meetelt in het combinatiecijfer.

Hoogte subsidie en budget

De subsidie bestaat uit een eenmalig bedrag van €100.000 per vestiging. Dit bedrag kan de school uitgeven tot en met het einde van de subsidieperiode.

In 2024 is een budget van €8,1 miljoen beschikbaar.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 6 januari tot en met 21 februari 2025. De laatste aanvraagronde is van 5 januari tot en met 20 februari 2026.

Bekijk ook de toegekende aanvragen in de eerste aanvraagronde.

Na uw aanvraag

Nadat u subsidie heeft aangevraagd laten wij u weten of de aanvraag volledig is, of dat wij nog vragen hebben. Uiterlijk binnen 13 weken na sluiting van de aanvraagperiode ontvangt u van ons een beslissing op uw aanvraag.

Wordt uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u opnieuw een aanvraag doen tijdens een van de volgende rondes:

  • 6 januari tot en met 21 februari 2025
  • 5 januari tot en met 20 februari 2026

Let op! De activiteiten moeten uiterlijk in schooljaar 2026/2027 worden uitgevoerd. Deze deadline is voor alle aanvraagrondes hetzelfde.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op! DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. De subsidie verantwoordt u in de jaarverslaggeving met model G1.

De subsidieontvanger toont op verzoek van DUS-I aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. In dit kader zal een steekproefcontrole plaatsvinden.

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kunt u het niet-gebruikte deel van de subsidie besteden aan andere activiteiten die passen bij het doel van deze regeling.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.