Regionale aanpak personeelstekort onderwijs

Het personeelstekort in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een groeiend probleem. De arbeidsmarkt voor onderwijs wordt sterk regionaal bepaald. In de regio liggen de meeste kansen om te komen tot oplossingen. Deze subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021 (RAP) heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken.

Op 20 juli 2021 is een wijziging op deze regeling gepubliceerd. Deze biedt regio’s die nog geen RAP-subsidie ontvangen de mogelijkheid om alsnog voor het schooljaar 2021-2022 een subsidie aan te vragen. Dit gebeurt door middel van een extra aanvraagronde voor 2021. Schoolbesturen in deze regio’s kunnen samen met één of meer lerarenopleidingen een plan van aanpak indienen. Hierin staat beschreven wat zij in hun regio gaan doen om het lerarentekort aan te pakken. Zij kunnen daarbij aansluiten bij al bestaande initiatieven en activiteiten. De subsidie wordt gebruikt voor het tot stand brengen van samenwerking in nieuwe regio’s.

In 2020 zijn er (naast de G4) 67 regio’s gevormd. Het uiteindelijk doel is om tot een landelijk dekkend netwerk van regio’s te komen. Daarin wordt voor het po, het vo-mbo of sectoroverstijgend samengewerkt op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken voor onderwijspersoneel.

In 2021 wordt er ruim €3,3 miljoen extra beschikbaar gesteld voor gebieden waarin nog ruimte is om nieuwe regio’s te vormen.

Aanvraagcriteria

De samenwerkende partijen bepalen zelf het gebied van de regio. Belangrijk daarbij is wel dat de buitengrenzen samenvallen met de gemeentegrenzen. En natuurlijk dat de regio bestaat uit gemeenten die geen deel uitmaken van een al gesubsidieerde RAP-regio. Zie ook de onderstaande kaarten:

De aanvraag wordt gedaan voor alleen het primair onderwijs (po) of voortgezet onderwijs (vo) of voor beide sectoren samen. Het mbo kan aansluiten bij een aanvraag van het vo. Naast schoolbesturen en lerarenopleidingen in de regio doen bij voorkeur ook andere partijen mee, zoals gemeenten, regionale transfercentra en bedrijven.

Voor de aanvraagronde van september 2021 gold dat de activiteiten moeten plaatsvinden tussen 1 augustus 2021 en 1 augustus 2022, met een uitloop tot 31 december 2022. De activiteiten van de vorige aanvraagronde zijn sinds 1 augustus 2020 gestart en kunnen eveneens doorlopen tot 1 september 2022, met een uitloop tot 31 december 2022. 

Eisen aan de regio

Bij een aanvraag voor alleen po of alleen vo:

 • Ten minste 35% van de po-besturen of 50% van de vo-besturen met scholen in de regio neemt deel aan de activiteiten. Als een school bestaat uit meer dan één erkende (neven-) vestiging, wordt uitgegaan van de afzonderlijke vestigingen.
 • Deze scholen hebben ten minste een derde van de personeelsomvang van alle scholen in de regio met voor het po ten minste 800 fte en voor het vo 1200 fte.
 • Het instellingsbestuur van minimaal één lerarenopleiding neemt deel.

Bij een sectoroverstijgende aanvraag gelden dezelfde eisen per sector. Er is een regiotool ontwikkeld die u kunt gebruiken om te controleren of uw regio voldoet aan deze eisen. Zie ook de handleiding bij de tool.

Besturen van scholen en lerarenopleidingen met scholen / vestigingen in meerdere regio’s kunnen aan meerdere aanvragen deelnemen. Schoolbesturen kunnen immers scholen hebben in een uitgestrekter gebied (regio-overstijgend) dat valt in een nieuwe regio. Ook lerarenopleidingen bedienen vaak een groter gebied. Per nieuwe regio kan één aanvraag voor po en één aanvraag voor vo worden ingediend.

Een aanvraag kan worden ingediend door een:

 • po-bestuur;
 • vo-bestuur;
 • lerarenopleiding.

Schoolbesturen voor po, vo en mbo en lerarenopleidingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Met de G4 zijn aparte afspraken gemaakt.

Plan van aanpak

Bij uw aanvraag hoort een plan van aanpak met een begroting. Gebruik het format als hulpmiddel. Een plan van aanpak bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:

 • beschrijving van de regio;
 • de besturen en eventueel andere partijen die deelnemen aan de uitvoering van het plan van aanpak;
 • de SMART gestelde doelen (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden);
 • de activiteiten om de doelen te bereiken;
 • de wijze waarop de realisatie van de doelen wordt gevolgd en vastgesteld;
 • de (voorgenomen) aanstelling;
 • de (voorgenomen) inrichting van een informatiepunt of loket.

Voor de activiteiten moet blijken welke doelen, resultaten en producten beoogd worden. Beschrijf ook wat de aard, omvang, en duur van de activiteiten is. En op welke manier ze worden uitgevoerd.

Hoogte subsidie

Voor de extra aanvraagronde in september 2021 was ruim €3,3 miljoen beschikbaar: €2,1 miljoen voor het primair onderwijs en €1,2 miljoen voor het voortgezet onderwijs.

De éénjarige subsidiebedragen voor de extra ronde voor nieuwe RAP-regio’s zijn gehalveerd ten opzichte van de maximale bedragen voor tweejarige subsidie in 2020 aan de bestaande RAP-regio’s. Dit betekent dat het maximale basisbedrag €192.500 bedraagt en het maximale aanvullende bedrag €96.250. Als één of meer mbo-instellingen deelnemen aan een vo-aanvraag kan daar nog een aanvullende bijdrage van maximaal €57.750 voor worden verstrekt.

Voor personele kosten wordt maximaal €100 per uur (excl. btw) vergoed. De subsidie mag niet worden ingezet voor de verbetering van primaire arbeidsvoorwaarden of het inhuren van onderwijspersoneel op scholen.

Cofinanciering

De regeling subsidieert maximaal twee derde van de kosten van de activiteiten. Minimaal één derde deel moet komen uit cofinanciering. Naast financiële middelen kan het ook gaan om de inzet van personeel of arbeidstijd. Andere partijen, zoals gemeenten, kunnen ook bijdragen.

Voorbeeld: De kosten voor de activiteiten zijn in totaal €372.000. De cofinanciering moet minimaal €124.000 zijn, uw subsidieaanvraag is maximaal €248.000.

Subsidie aanvragen

U kon van 1 september tot en met 1 oktober 2021 subsidie aanvragen voor een nieuwe regio. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Alle aanvragen die voldoen aan de criteria en verplichtingen zullen worden toegekend. De subsidie wordt in één keer uitbetaald vóór 1 januari 2022.

Meer informatie

U vindt alle informatie over deze subsidie in de subsidieregeling en de gewijzigde subsidieregeling.

Meer informatie over de regionale aanpak: www.aanpaklerarentekort.nl

Vragen?

Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag, het beoordelingsproces of de regeling? Neem dan contact met ons op.

Wilt u advies bij het opstellen van uw plan van aanpak, neem dan contact op met: