Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een groeiend probleem. De arbeidsmarkt voor onderwijs wordt sterk regionaal bepaald. In de regio liggen de meeste kansen om te komen tot een oplossing. Deze subsidieregeling heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen om het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.

Schoolbesturen kunnen samen met één of meer lerarenopleidingen een plan van aanpak indienen waarin staat beschreven wat zij in hun regio in 2019 gaan doen om het lerarentekort aan te pakken. Zij kunnen daarbij aansluiten bij al bestaande initiatieven en activiteiten. De subsidie kan ook worden gebruikt voor het tot stand brengen of versterken van de samenwerking in de regio, bijvoorbeeld in de vorm van een kwartiermaker.

Nieuws: Meer geld beschikbaar

Er komt € 4,5 miljoen extra beschikbaar voor de aanpak van het lerarentekort. Het subsidieplafond voor po wordt € 7,75 miljoen en voor vo en mbo € 5,75 miljoen. Alle subsidieaanvragen die tot nu zijn ingediend kunnen daarmee worden toegekend. En er is nog voldoende geld voor enkele nieuwe aanvragen.

Aanvraagcriteria

De samenwerkende partijen bepalen zelf het gebied van de regio. De buitengrenzen moeten daarbij samenvallen met de gemeentegrenzen. Zie ook de bestaande indeling van de arbeidsmarktregio’s.

De aanvraag wordt gedaan voor alleen de sector primair onderwijs (po) of voortgezet onderwijs (vo) of voor beide sectoren samen. Het mbo kan aansluiten bij een aanvraag van het vo. Naast schoolbesturen en lerarenopleidingen in de regio doen bij voorkeur ook andere partijen mee, zoals gemeenten, regionale transfercentra en bedrijven.

Eisen aan de regio

Bij een aanvraag voor alleen po of alleen vo:

 • Ten minste een derde van de besturen met (nevenvestigingen van) scholen in de regio neemt deel aan de activiteiten.
 • Deze scholen hebben ten minste een derde van de personeelsomvang van alle scholen in de regio met voor het po ten minste 800 fte en voor het vo 1200 fte.
 • Het bestuur van minimaal één lerarenopleiding neemt deel.

Bij een sectoroverschrijdende aanvraag gelden dezelfde eisen per sector. U kunt de regiotool gebruiken om te controleren of uw regio voldoet aan de eisen wat betreft het aantal besturen en fte. Zie ook de handleiding bij de tool.

Besturen van scholen en lerarenopleidingen met scholen/ vestigingen in meerdere regio’s kunnen aan meerdere aanvragen deelnemen. Schoolbesturen kunnen immers scholen hebben in een regio-overstijgend gebied. Ook lerarenopleidingen bedienen vaak een groter gebied. Een bestuur kan maar één keer de aanvrager zijn.

Een aanvraag kan worden ingediend door:

 • Een po-bestuur
 • Een vo-bestuur
 • Het bestuur van een mbo-instelling
 • Een lerarenopleiding.

Schoolbesturen voor po, vo en mbo en lerarenopleidingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Met de G4 zijn aparte afspraken gemaakt.

Plan van aanpak

Bij uw aanvraag hoort een plan van aanpak. Maak hierbij gebruik van het format. Het plan van aanpak bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:

 • Beschrijving van de regio
 • De besturen en eventueel andere partijen die deelnemen aan de uitvoering van het plan van aanpak
 • Activiteiten die zich richten op de aanpak van kwalitatieve tekorten
 • Activiteiten die zich richten op de aanpak van kwantitatieve tekorten
 • Activiteiten die gericht zijn op de totstandbrenging of versterking van de samenwerking in de regio voor het wegwerken van het lerarentekort
 • Activiteiten die zich richten op de borging van de opbrengsten
 • Begroting en financiële borging
 • Optioneel: ondertekening deelnemende besturen en instelling.

Van de activiteiten moeten de doelen, resultaten en producten worden beschreven en de aard, omvang en de duur. En op welke manier ze worden uitgevoerd. In het format zijn deze onderdelen stapsgewijs opgenomen.

Voor invulling van de activiteiten kunt u inspiratie opdoen uit de zes actielijnen van het landelijk plan van aanpak lerarentekort. U kunt ook een beroep doen op ondersteuning door het Arbeidsmarktplatform primair onderwijs (APPO), het Arbeidsmarkt en opleidingsfonds voortgezet onderwijs (VOION) en de Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds mbo (SOM).

Hoogte subsidie

In 2019 is € 13,5 miljoen beschikbaar; € 7,75 miljoen voor het po € 5,75 miljoen voor het vo en mbo. De maximale subsidieaanvraag is € 250.000 per sector, per regio. Als ook één of meer besturen uit het mbo deelnemen is er een extra subsidie beschikbaar van maximaal € 75.000 per regio. Het mbo kan alleen aansluiten bij een aanvraag vanuit het vo.

Bij een sectoroverstijgende aanvraag (po en vo) bedraagt de subsidie maximaal € 500.000. Bij deelname van een mbo is ook hier een extra subsidie van maximaal € 75.000 per regio beschikbaar. Voor personele kosten wordt maximaal € 100 per uur (excl. btw) vergoed. De subsidie mag niet worden ingezet voor de verbetering van primaire arbeidsvoorwaarden of het inhuren van onderwijspersoneel op scholen.

Cofinanciering

De regeling subsidieert maximaal twee derde van de kosten van de activiteiten. Minimaal één derde deel moet komen uit cofinanciering. Naast financiële middelen kan het ook gaan om de inzet van personeel of arbeidstijd. Andere partijen, zoals gemeenten, kunnen ook bijdragen.

Voorbeeld: De kosten voor de activiteiten zijn in totaal € 240.000. De cofinanciering moet minimaal € 80.000 zijn, uw subsidieaanvraag is maximaal € 160.000.

Subsidie aanvragen

U kunt tot en met 31 augustus 2019 online een aanvraag indienen. De aanvraag moet door alle betrokken partijen worden ondertekend. Per regio kan maximaal één aanvraag gedaan worden voor de sector po of voor de sector vo. Als sprake is van een sectoroverstijgende aanvraag (po en vo), mag in die regio geen aparte aanvraag voor po of vo meer ingediend worden.

De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Niet volledige aanvragen kunnen binnen 10 dagen worden aangevuld. De datum van ontvangst van de volledige aanvraag geldt dan als datum van binnenkomst. U ontvangt het subsidiebedrag in 2019, maar de activiteiten mogen nog lopen tot 1 augustus 2020.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag of over de regeling? Neem dan contact met ons op.