Regionale aanpak personeelstekort onderwijs

Het personeelstekort in het primair- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een groeiend probleem. De arbeidsmarkt voor onderwijs wordt sterk regionaal bepaald. In de regio liggen de meeste kansen om te komen tot oplossingen. Deze subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020, 2021, 2022 en 2023 (RAP) heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken.

Schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben sinds 2020 – naast de G4 – 72 RAP-regio’s gevormd, om zo gezamenlijk de personeelstekorten aan te pakken. De regeling wordt met 5 maanden verlengd om te zorgen voor een soepele overgang van de regeling naar de bredere totstandkoming van onderwijsregio's. Zo wordt de continuïteit van regionale samenwerking binnen de RAP-regio’s gewaarborgd.

Voor deze verlenging is een budget van €7.726.987 beschikbaar. Bestaande RAP-regio’s kunnen subsidie aanvragen voor de periode 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023. In aanloop naar de te vormen onderwijsregio’s is het mogelijk om een bestaande regio uit te breiden met besturen/vestigingen, mbo-instellingen of lerarenopleidingen die nog niet zijn aangesloten bij de regio.

Aanvraagcriteria

De bestaande 72 RAP-regio’s kunnen subsidie aanvragen. Schoolbesturen voor po, vo en mbo in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Met de G4 zijn aparte afspraken gemaakt.

De activiteiten moeten uitgevoerd worden in de periode van 1 augustus 2023 tot en met 31 december 2023, met een eventuele uitloop tot en met 31 juli 2024. Het gaat om de uitvoering van nieuwe of aanvullende activiteiten of de voortzetting van activiteiten als vervolg op het eerdere plan van aanpak.

Een aanvullende eis voor deze nieuwe aanvraagronde is dat in het plan van aanpak wordt opgenomen welke activiteit(en) u gaat uitvoeren voor de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio in aanloop naar de vorming van onderwijsregio’s.

Eisen aan de regio

In aanloop naar de te vormen onderwijsregio’s is het mogelijk om een bestaande regio uit te breiden met besturen/vestigingen, mbo-instellingen of lerarenopleidingen die nog niet zijn aangesloten bij de regio. Dit heeft geen invloed op het subsidiebedrag.

Als er besturen/vestigingen wegvallen binnen een bestaande regio, blijven de eerdere regio-eisen van kracht:

  • Ten minste 35% van de po-besturen of 50% van de vo-besturen met scholen in de regio neemt deel aan de activiteiten. Als een school bestaat uit meer dan één erkende (neven-) vestiging, wordt uitgegaan van de afzonderlijke vestigingen.
  • Deze scholen hebben ten minste een derde van de personeelsomvang van alle scholen in de regio met voor het po ten minste 800 fte en voor het vo 1.200 fte.
  • Het instellingsbestuur van minimaal één lerarenopleiding neemt deel.

In dit geval kunt u de regiotool gebruiken om te controleren of uw regio voldoet aan deze eisen. Zie ook de handleiding bij de tool. De peildatum die in de regiotool gebruikt wordt is 1 oktober 2020.

Besturen van scholen en lerarenopleidingen met scholen/vestigingen in meerdere regio’s en lerarenopleidingen kunnen aan meerdere aanvragen deelnemen. Schoolbesturen kunnen immers scholen hebben in een uitgestrekter gebied (regio-overstijgend) . Ook lerarenopleidingen bedienen vaak een groter gebied.

Wijzigt de samenstelling van een bestaande RAP-regio? Dan neemt u deze wijzigingen op in de aanvraag. De gewijzigde samenstelling van de regio moet aan de bestaande regio-eisen voldoen.

Plan van aanpak en begroting

Bij uw aanvraag stuurt u een plan van aanpak en een begroting mee. Gebruik hiervoor het goedgekeurde plan van 2022 en geef daarin aan wat er in augustus tot en met december verandert ten opzichte van de activiteiten die u in de vorige periode heeft uitgevoerd of wat u onveranderd voortzet. Zet in het plan van aanpak in ieder geval ook welke activiteit(en) u gaat uitvoeren voor de totstandbrenging of versterking van samenwerking in de regio in aanloop naar de vorming van onderwijsregio’s.

Voor alle nieuwe en gewijzigde activiteiten moet blijken welke doelen, resultaten en producten u beoogt. Beschrijf ook wat de aard, omvang en duur van de activiteiten is. En op welke manier ze worden uitgevoerd.

Hoogte subsidie

Voor de aanvraagronde in 2023 is €7.726.987 subsidie beschikbaar voor aanvragen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

De subsidie bedraagt per RAP-regio maximaal 5/12e deel van het toegekende bedrag voor de eerdere RAP-subsidie voor het schooljaar 2022/2023. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage van de regeling.

Als in een regio het middelbaar beroepsonderwijs stopt met deelname aan de regio, dan wordt het maximale subsidiebedrag verlaagd met 30 procent.

Voor personele kosten wordt maximaal €100 per uur (exclusief btw) vergoed. U mag de subsidie niet inzetten om de primaire arbeidsvoorwaarden te verbeteren of om onderwijspersoneel op scholen in te huren.

Cofinanciering

De regeling subsidieert maximaal twee derde van de kosten van de activiteiten. Minimaal één derde deel moet komen uit cofinanciering. Naast financiële middelen kan de cofinanciering ook bestaan uit de inzet van personeel of arbeidstijd. Andere partijen, zoals gemeenten, kunnen ook bijdragen.

Bijvoorbeeld: De kosten voor de activiteiten zijn in totaal €273.000. De te ontvangen subsidie is dan € 182.000, waarbij cofinanciering de overige €91.000 van de kosten dekt.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Alle aanvragen die voldoen aan de subsidiecriteria en verplichtingen zullen worden toegekend. De subsidie wordt uiterlijk op 7 augustus 2023 direct vastgesteld en uiterlijk 30 september 2023 in één keer uitbetaald.

Rapportage aanvraagronde 2022

Uiterlijk 1 oktober 2023 stuurt u ons een rapportage over de geboekte resultaten in schooljaar 2022-2023, óók als u gebruikmaakt van de uitloopperiode tot en met december 2023. Gebruik hiervoor het format. Omschrijf de geboekte resultaten zo concreet mogelijk, eventueel voorzien van praktijkvoorbeelden of cijfers.

Stuur het ingevulde format naar rap@minvws.nl. Vermeld in het onderwerp van uw e-mail uw referentie van aanvraagronde 2022. Uw rapportage wordt openbaar gemaakt nadat wij deze hebben beoordeeld.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. De verantwoording vindt plaats in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs of de regeling Jaarverslaglegging onderwijs BES. Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kunt u het niet-gebruikte deel van de subsidie besteden aan andere activiteiten die passen bij het doel van deze regeling.

De subsidieontvanger toont op verzoek van DUS-I aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. In dit kader zal een steekproefcontrole plaatsvinden.

Meer informatie

U vindt alle informatie over deze subsidie in:

Meer informatie over de regionale aanpak vindt u op www.aanpaklerarentekort.nl.

Vragen

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Advies

Wilt u advies bij het opstellen van uw plan van aanpak? Neem dan contact op met:

Het subsidieproces

Alle stappen in een overzicht