Regionale aanpak personeelstekort onderwijs

Het personeelstekort in het primair- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een groeiend probleem. De arbeidsmarkt voor onderwijs wordt sterk regionaal bepaald. In de regio liggen de meeste kansen om te komen tot oplossingen. De subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020, 2021, 2022 en 2023 (RAP) heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben sinds 2020 in totaal 72 RAP-regio’s gevormd om gezamenlijk de personeelstekorten aan te pakken.

Periode, activiteiten en cofinanciering

De activiteiten voor aanvraagronde 2023 worden uitgevoerd in de periode van 1 augustus tot en met 31 december 2023, met een eventuele uitloop tot en met 31 juli 2024. Het gaat om de uitvoering van nieuwe of aanvullende activiteiten of de voortzetting van activiteiten als vervolg op het eerdere plan van aanpak.

Aanvullend voeren RAP-regio’s activiteiten uit gericht op het tot stand brengen en versterken van de regionale samenwerking in aanloop naar de vorming van onderwijsregio’s.

De cofinanciering (eigen bijdrage van de samenwerkende partijen) bedraagt minimaal een derde deel van de subsidiabele kosten.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. De verantwoording vindt plaats in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs of de regeling Jaarverslaglegging onderwijs BES. Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kunt u het niet-gebruikte deel van de subsidie besteden aan andere activiteiten die passen bij het doel van deze regeling.

De subsidieontvanger toont op verzoek van DUS-I aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. In dit kader zal een steekproefcontrole plaatsvinden.

Meer informatie

Alle informatie staat in:

Meer informatie over de regionale aanpak vindt u op www.aanpaklerarentekort.nl.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.