Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken

Domeinoverstijgend samenwerken tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren leidt naar verwachting tot betere zorg thuis, waardoor zorg in verpleeghuizen en andere zorginstellingen kan worden uitgesteld of voorkomen. Dit vermindert de vraag naar zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom.

Voorbeelden domeinoverstijgend samenwerken

 • Inzet van een (zorg)arrangeur (onder andere in de gemeente Ede, Dongen en Hollandscheveld):
  • Een arrangeur (centraal persoon) coördineert en organiseert de ondersteuning en zorg.
  • Een gemeente en een zorgverzekeraar geven mandaat aan een arrangeur om zowel voor de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) als de Wet maatschappelijke ondersteuning te kunnen optreden.
  • Een evaluatie: Positieve ervaringen van cliënten, mantelzorgers en zorgaanbieders en latere instroom Wet langdurige zorg. Meer informatie vindt u in deze Kamerbrief.
 • Sociale benadering dementie: Hulp vanuit het (psycho-)sociale domein in plaats van de nadruk op medische zorg.
 • PlusWonen: Één pakket van ondersteuning en zorg voor ouderen die in hun eigen (aanleun)woningen wonen met gebruik van faciliteiten van een nabijgelegen verpleeghuis.

Voor wie

Ook voor het jaar 2024 kunnen gemeenten een specifieke uitkering aanvragen voor een bijdrage in de (meer)kosten van vergelijkbare experimenten of alternatieve initiatieven. Deze gemeenten kunnen een aanvraag doen voor een experiment met begeleiding of zonder begeleiding van een centraal persoon.

Voor het jaar 2024 is het verplicht dat de gemeente of coördinerende gemeente meewerkt aan monitoring van de resultaten.

Budget

Voor aanvragende gemeenten is in 2024 in totaal €26,7 miljoen beschikbaar.

In de eerste aanvraagronde is in totaal ongeveer €8,7 miljoen aangevraagd. Dit bedrag is nog niet verleend. Het budget voor de tweede aanvraagronde bedraagt dus ongeveer €18 miljoen (onder voorbehoud). Wordt in de tweede aanvraagronde meer aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan verdelen we het budget door te loten.

Bijeenkomsten januari 2024

Om gemeenten samen met de andere betrokken partijen te helpen met hun aanvraag, organiseert het ministerie van VWS fysieke bijeenkomsten op 22 januari 2024 in Tilburg en 29 januari 2024 in Almere. Het doel van deze bijeenkomsten is om gemeenten, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties die domeinoverstijgend (gaan) samenwerken te inspireren en vragen te beantwoorden, zodat er geen drempels zijn om een aanvraag te doen in de tweede ronde.

Aanvragen

Er zijn 2 aanvraagrondes om een specifieke uitkering aan te vragen voor het jaar 2024:

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende informatie mee:

 • Een businesscase. Heeft u vragen over hoe u de businesscase moet invullen? Organisatie Significant kan u helpen. Geïnteresseerde gemeenten kunnen contact opnemen via spukdos@significant.nl.
 • Een advies van het regionale zorgkantoor. Uit het advies moet blijken dat het experiment bijdraagt aan het verminderen van de kosten in de Wlz en dat de totale kosten (in diverse domeinen) niet hoger zijn dan de baten. Het advies is onderdeel van het aanvraagformulier.

Is uw aanvraag niet compleet? Dan kunnen wij uw aanvraag niet behandelen. U krijgt één keer de mogelijkheid om uw aanvraag compleet te maken.

Verantwoorden

Heeft u de specifieke uitkering ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U laat dan zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de gewijzigde regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.