Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken

Domeinoverstijgend samenwerken tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren leidt naar verwachting tot betere zorg thuis, waardoor zorg in verpleeghuizen en andere zorginstellingen kan worden uitgesteld of voorkomen. Dit vermindert de vraag naar zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom.

Voorbeelden domeinoverstijgend samenwerken

 • Inzet van een (zorg)arrangeur (onder andere in de gemeente Ede, Dongen en Hollandscheveld):
  • Een arrangeur (centraal persoon) coördineert en organiseert de ondersteuning en zorg.
  • Een gemeente en een zorgverzekeraar geven mandaat aan een arrangeur om zowel voor de Zorgverzekeringswet (wijkverpleging) als de Wet maatschappelijke ondersteuning te kunnen optreden.
  • Een evaluatie: Positieve ervaringen van cliënten, mantelzorgers en zorgaanbieders en latere instroom Wet langdurige zorg. Meer informatie vindt u in deze Kamerbrief.
 • Sociale benadering dementie: Hulp vanuit het (psycho-)sociale domein in plaats van de nadruk op medische zorg.
 • PlusWonen: Één pakket van ondersteuning en zorg voor ouderen die in hun eigen (aanleun)woningen wonen met gebruik van faciliteiten van een nabijgelegen verpleeghuis.

Voor wie

Ook voor het jaar 2024 kunnen gemeenten een specifieke uitkering aanvragen voor een bijdrage in de (meer)kosten van vergelijkbare experimenten of alternatieve initiatieven. Deze gemeenten kunnen een aanvraag doen voor een experiment met begeleiding of zonder begeleiding van een centraal persoon.

Extra budget

Voor een extra aanvraagronde in 2024 is een bedrag van €2,5 miljoen beschikbaar.

Wordt in deze aanvraagronde meer aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan verdelen we het budget door te loten.

Aanvragen

Er zijn 3 aanvraagrondes om een specifieke uitkering aan te vragen voor het jaar 2024:

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende informatie mee:

 • Een advies van het regionale zorgkantoor. Uit het advies moet blijken dat het experiment bijdraagt aan het verminderen van de kosten in de Wlz en dat de totale kosten (in diverse domeinen) niet hoger zijn dan de baten. Het advies is onderdeel van het aanvraagformulier.
 • Een businesscase

Is uw aanvraag niet compleet? Dan kunnen wij uw aanvraag niet behandelen. U krijgt één keer de mogelijkheid om uw aanvraag compleet te maken. Heeft u een incompleetbrief ontvangen en heeft u hier vragen over? Stuur dan uw vraag naar SPUKDOS@minvws.nl.

Hulp bij aanvraag

Heeft u een idee of project of vragen over de businesscase voor de SPUK DOS 2024 waarover u wilt brainstormen of advies wilt vragen? Neem dan contact op met implementatie-adviseur Hanneke Keus via 06-48801292 of jm.keus@minvws.nl.

Monitoring

Voor het jaar 2024 is het verplicht dat de gemeente of coördinerende gemeente meewerkt aan monitoring van de resultaten.

Voor het monitoren van het centrale doel van het experiment (uitstel/voorkomen van Wlz-zorg) en de mogelijke maatschappelijke bijeffecten wordt objectief en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Hiervoor worden gegevens verzameld met een monitor. Deelname aan deze monitor is verplicht. De monitoring en evaluatie van de DOS-experimenten wordt uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De VU heeft een monitor ontwikkeld en een handleiding met een overzicht van veelgestelde vragen waarin het zorggebruik veilig kan worden geregistreerd.

Neem voor het gebruik van de monitor contact op met implementatie-adviseur Hanneke Keus van het ministerie van VWS via 06-48801292 of jm.keus@minvws.nl.

Verantwoorden

Heeft u de specifieke uitkering ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U laat dan zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling, de eerste wijzigingsregeling en de tweede wijzigingsregeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.