Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord

De Nederlandse zorg staat onder druk. Steeds meer mensen maken meer (of langer) gebruik van zorg, onder andere door de vergrijzing. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden voor iedereen die dat nodig heeft, moeten alle betrokken partijen nog beter gaan samenwerken. Het doel van de regeling Specifieke uitkering IZA-doelen 2023-2026 is dat de gemeenten activiteiten in een samenwerkingsregio uitvoeren dat behoort bij de ambities en doelen, zoals genoemd in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Tot deze activiteiten behoren het opstellen van een regiobeeld, het opstellen van een regioplan en het opstellen van een mandaatstructuur.

Voor wie

Aanvragers voor deze regeling zijn 42 mandaathouders (gemeente of openbaar lichaam) voor 42 samenwerkingsregio’s.

Hoogte uitkering en budget

Voor deze regeling is jaarlijks een budget beschikbaar van maximaal €150 miljoen (inclusief een jaarlijkse afdracht van €7 miljoen aan het btw-compensatiefonds).

Voor de verdeling van het beschikbare budget over de samenwerkingsregio’s is dezelfde verdeelsleutel gehanteerd als voor de middelen van de regeling Specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026 ten behoeve van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) op basis van inwoneraantal (gebaseerd op inkomensniveau en opleidingsniveau).

De maximumbedragen per samenwerkingsregio vindt u in de regeling.

Uitkering aanvragen

Ronde 1

De specifieke uitkering voor 2023 wordt ambtshalve verleend. Dit betekent dat u hiervoor geen aanvraag hoeft in te sturen.

Ronde 2

Voor de specifieke uitkering voor de jaren 2024 tot en met 2026 moet u wél een aanvraag indienen. Dit kan tot uiterlijk 31 december 2023 via het Subsidieplatform. Dit doet u met uw toegang via eHerkenning. Vanaf 15 november 2023 kunt u via het Subsidieplatform subsidie aanvragen. Bij uw aanvraag moet u toevoegen:

  1. een begroting;
  2. een regioplan of een beschrijving van de gemeentelijke inzet ten aanzien van de opgaven in de betreffende regio met een toelichting waarom het regioplan nog niet tot stand is gekomen op 31 december 2023;
  3. een beschrijving van de regionale mandaatstructuur.

Hoe lang duurt het?

De regeling kent twee tijdvakken voor het uitvoeren van de activiteiten in het kader van de ambities en doelen zoals genoemd in het IZA:

  1. 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023;
  2. 1 januari 2024 tot en met 31 december 2026.

Meldingsplicht en informatieplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit direct schriftelijk aan ons melden via spuk-iza@minvws.nl. Geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.

Verantwoorden

Heeft u de specifieke uitkering ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

De uitkering voor 2023 moet u uiterlijk vanaf 15 juli 2024 verantwoorden. De uitkering voor de jaren 2024 tot en met 2026 moet u uiterlijk vanaf 15 juli 2025 verantwoorden. Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.