Specifieke uitkering niet-beoogde jeugdzorgkosten vanwege verblijf in gemeente

Sinds 1 januari 2022 is de Jeugdwet gewijzigd en geldt het nieuwe woonplaatsbeginsel dat bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor jeugdzorg. Bij jeugdhulp zonder verblijf (ambulante hulp) geldt het woonadres van de jeugdige uit de Basisregistratie Personen (BRP). Bij jeugdhulp met verblijf geldt het BRP-adres van de jeugdige uit de oorspronkelijke gemeente voorafgaand aan het verblijf.

Door deze wetswijziging veranderde de financieringssystematiek en verschoof de verantwoordelijkheid voor een groep jeugdigen naar andere gemeenten. Hierdoor krijgen gemeenten mogelijk te maken met niet-beoogde bekostiging van jeugdhulp met verblijf en de daarmee samenhangende kosten voor een jeugdige. Deze specifieke uitkering heeft als doel gemeenten te compenseren voor deze kosten.

Belangrijke voorwaarden

  • Voor deze specifieke uitkering komen alleen werkelijk gerealiseerde kosten in aanmerking voor een jeugdige met aaneengesloten jeugdhulp met verblijf. Daarbij moet de jeugdige gedurende een periode van minimaal 3 maanden minimaal 5 dagen per week in een instelling verblijven, en de jeugdige wordt ingeschreven in de BRP op het adres van die instelling. Het gaat hierbij om de door de aanvragende gemeente werkelijk gerealiseerde kosten voor jeugdhulp, jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen. Meer informatie over deze begrippen staat in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

Let op! Deze specifieke uitkering is niet bedoeld voor een jeugdige met aaneengesloten jeugdhulp met verblijf in de pleegzorg. Een jeugdige met aaneengesloten jeugdhulp met verblijf in een gezinshuis kan wél in aanmerking komen voor deze specifieke uitkering. Ook minderjarige Oekraïense ontheemden vallen buiten deze regeling.

  • Een gemeente komt alleen in aanmerking voor deze specifieke uitkering als volgens de aanvraag minimaal €250.000 voor de kalenderjaren 2022 en 2023 samen aan werkelijke kosten is gerealiseerd.
  • Alleen kosten gerealiseerd binnen de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 komen in aanmerking voor deze specifieke uitkering.
  • Een startdatum van een vorm van jeugdhulp kan logischerwijs niet liggen vóór de startdatum van het verblijf. De startdatum en einddatum van de kosten voor ambulante zorg die in aanmerking komen voor deze specifieke uitkering moeten binnen de periode van het verblijf liggen. Kosten voor ambulante zorg in een periode zonder verblijf komen dus niet in aanmerking voor deze specifieke uitkering.
  • Kosten die gefinancierd worden op grond van de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 komen niet in aanmerking voor deze specifieke uitkering. Kosten die al gefinancierd worden door een andere overheid (gemeente of rijksoverheid) komen ook niet in aanmerking voor deze specifieke uitkering.

Budget

Voor aanvragen voor de jaren 2022 en 2023 is een budget beschikbaar van €60 miljoen. Wordt er meer aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan verdelen we het budget naar rato.

Specifieke uitkering aanvragen

U kunt de specifieke uitkering aanvragen van 1 mei 2024 om 9.00 uur tot en met 31 juli 2024 om 12.00 uur.

U vraagt de specifieke uitkering aan door met eHerkenning in te loggen bij het Subsidieplatform. Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag dan na of uw organisatie al eHerkenning heeft. Als dit niet zo is, kunt u eHerkenning aanvragen. U heeft minimaal niveau EH2+ nodig.

Bij uw aanvraag voegt u dit verplichte formulier toe. In het Subsidieplatform kunt u ook eventuele andere relevante documenten aan uw aanvraag toevoegen.

Verantwoorden

U verantwoordt de specifieke uitkering via de SiSa-procedure.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.