Specifieke uitkering versterking GGD'en

Als gevolg van de coronapandemie is afgesproken dat de pandemische paraatheid versterkt moet worden om zo klaar te zijn voor toekomstige gezondheidscrises. Met deze specifieke uitkering konden in 2023 en 2024 kwetsbaarheden in de medisch-operationele processen van infectieziektebestrijding bij de GGD'en worden aangepakt.

De doelstellingen in de regeling waren in eerste instantie onderverdeeld in 5 pijlers:

  • Pijler 1: Kwetsbaarheden wegnemen.
  • Pijler 2: Versterken (boven)regionale monitoring en surveillance.
  • Pijler 3: Versterken van de wetenschappelijke kennisinfrastructuur infectieziektebestrijding.
  • Pijler 4: Samenwerken op bovenregionaal niveau.
  • Pijler 5: Slim en versneld opleiden.

Deze specifieke uitkering is in 2023 op aanvraag verleend, en is in 2024 ambtshalve verleend aan de GGD’en die in 2023 de specifieke uitkering hebben aangevraagd.

Regeling gewijzigd

Sinds 11 april 2024 is de bestaande regeling gewijzigd. In de wijzigingsregeling is een pijler toegevoegd aan de regeling, namelijk:

  • Pijler 6: Het inzetten van transitiecapaciteit.

Naast de toevoeging van een extra pijler is de regeling ook verlengd tot en met 2026. De uitbetaling van de uitkering voor pijler 6 zal in 2024 plaatsvinden via een ambtshalve herziening. Voor de jaren 2025 en 2026 wordt deze specifieke uitkering ambtshalve verleend. GGD’en hoeven de specifieke uitkering dus niet meer aan te vragen.

Voor wie

Deze specifieke uitkering wordt verstrekt aan de 25 landelijke GGD’en. Een GGD is een gemeentelijke gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid.

Budget

Voor 2023 is voor pijlers 1 tot en met 5 in totaal €37.563.680 uitgekeerd en voor 2024 €38.039.700.

Voor 2024 is voor pijler 6 in totaal een budget van €8.321.000 beschikbaar. Voor 2025 is €8.360.000 beschikbaar en voor 2026 €9.140.000.

Meldplicht en informatieplicht

U moet feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitkering direct aan ons melden. Daarvan is in ieder geval sprake als:

  • De activiteiten waarvoor de uitkering is verstrekt, niet, niet op tijd of niet geheel zullen worden verricht.
  • Niet, niet op tijd, of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de uitkering verbonden zijn.

U bent verplicht om te informeren over de voortgang van de activiteiten als daarom wordt gevraagd.

Verantwoorden

Heeft u de specifieke uitkering ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U laat dan zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

De uitkering voor 2023 moet u uiterlijk 15 juli 2024 verantwoorden. De uitkering voor 2024 moet u uiterlijk 15 juli 2025 verantwoorden. De verantwoording voor 2025 en 2026 moet u ook op 15 juli van het daaropvolgende jaar indienen.

Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure. Als alle activiteiten zijn uitgevoerd, wordt de uitkering vastgesteld op de gemaakte kosten. De GGD'en kunnen voor 2024 gebruikmaken van SiSa H29 en eventueel H29B om de verantwoording in te dienen. Meer informatie vindt u in de Invulwijzer SiSa (pagina's 416-418).

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de wijzigingsregeling. Bekijk ook de samengevoegde regeling waarin de wijzigingen zijn verwerkt.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.