Specifieke uitkering versterking GGD'en

Als gevolg van de coronapandemie is in het coalitieakkoord opgenomen dat de pandemische paraatheid versterkt moet worden om zo klaar te zijn voor toekomstige gezondheidscrises. Met deze specifieke uitkering kunnen in 2023 en 2024 kwetsbaarheden in de medisch-operationele processen van infectieziektebestrijding bij de GGD'en worden aangepakt. 

U kunt deze specifieke uitkering niet meer aanvragen.

De doelstellingen zijn onderverdeeld in vijf pijlers:

  • Pijler 1: Kwetsbaarheden wegnemen.
  • Pijler 2: Versterken boven(regionale) monitoring en surveillance.
  • Pijler 3: Versterken van de wetenschappelijke kennisinfrastructuur infectieziekte bestrijding.
  • Pijler 4: Samenwerken op bovenregionaal niveau.
  • Pijler 5: Slim en versneld opleiden.

In de regeling zijn de maximale bedragen opgenomen die een GGD voor elke pijler kan aanvragen.

Voor wie

Deze specifieke uitkering wordt verstrekt aan de 25 landelijke GGD’en.  Een GGD is een gemeentelijke gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid.

Budget

Voor 2023 is in totaal €37.563.680 beschikbaar en voor 2024 €38.039.700.

Meldplicht en informatieplicht

U moet feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitkering direct aan ons melden. Daarvan is in ieder geval sprake als:

  • de activiteiten waarvoor de uitkering is verstrekt, niet, niet op tijd of niet geheel zullen worden verricht;
  • niet, niet op tijd of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de uitkering verbonden zijn.

U bent verplicht om te informeren over de voortgang van de activiteiten als daarom wordt gevraagd.

Verantwoorden

Heeft u de specifieke uitkering ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U laat dan zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

De uitkering voor 2023 moet u uiterlijk 15 juli 2024 verantwoorden. De uitkering voor 2024 moet u uiterlijk 15 juli 2025 verantwoorden. Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure. Als alle activiteiten zijn uitgevoerd, wordt de uitkering vastgesteld op de gemaakte kosten. De GGD'en kunnen gebruikmaken van SiSa H29 om de verantwoording uiterlijk 15 juli 2024 in te dienen. Meer informatie vindt u in de invulwijzer SiSa (pagina's 416-418).

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.