Specifieke uitkering versterking GGD'en

Als gevolg van de coronapandemie is in het coalitieakkoord opgenomen dat de pandemische paraatheid versterkt moet worden om zo klaar te zijn voor toekomstige gezondheidscrises. Met deze specifieke uitkering kunnen in 2023 en 2024 kwetsbaarheden in de medisch-operationele processen van infectieziektebestrijding bij de GGD'en worden aangepakt. 

De doelstellingen zijn onderverdeeld in vijf pijlers:

  • Pijler 1: Kwetsbaarheden wegnemen.
  • Pijler 2: Versterken boven(regionale) monitoring en surveillance.
  • Pijler 3: Versterken van de wetenschappelijke kennisinfrastructuur infectieziekte bestrijding.
  • Pijler 4: Samenwerken op bovenregionaal niveau.
  • Pijler 5: Slim en versneld opleiden.

In de regeling zijn de maximale bedragen opgenomen die een GGD voor elke pijler kan aanvragen.

Hoogte uitkering en budget

Voor 2023 is in totaal €37.563.680 beschikbaar en voor 2024 €38.039.700.

Doelgroep

Deze specifieke uitkering wordt verstrekt aan de 25 landelijke GGD’en.  Een GGD is een gemeentelijke gezondheidsdienst als bedoeld in artikel 14 van de Wet publieke gezondheid.

Aanvragen

De aanvraag voor activiteiten die plaatsvinden in het jaar 2023 kon van 16 februari tot en met 31 maart 2023 worden ingediend. U ontvangt binnen 13 weken na aanvraag een besluit of de uitkering wordt toegekend.

Als u in 2023 de specifieke uitkering aanvraagt, ontvangt u voor 2024 automatisch de maximale bedragen voor elke pijler. U hoeft daar in 2024 dus geen aanvraag meer voor te doen.

Meldplicht en informatieplicht

U moet feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitkering direct aan ons melden. Daarvan is in ieder geval sprake als:

  • de activiteiten waarvoor de uitkering is verstrekt, niet, niet op tijd of niet geheel zullen worden verricht;
  • niet, niet op tijd of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de uitkering verbonden zijn.

U bent verplicht om te informeren over de voortgang van de activiteiten als daarom wordt gevraagd.

Verantwoorden

Heeft u de specifieke uitkering ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U laat dan zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

De uitkering voor 2023 moet u uiterlijk 15 juli 2024 verantwoorden. De uitkering voor 2024 moet u uiterlijk 15 juli 2025 verantwoorden. Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure. Als alle activiteiten zijn uitgevoerd dan wordt de uitkering vastgesteld op de gemaakte kosten.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.