Tel mee met Taal

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Nieuwe regeling 2021-2024

De nieuwe subsidieregeling bouwt voort op die van de periode 2016-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kunt u subsidie aanvragen voor praktijkgerichte experimenten. En ook organisaties uit Caribisch Nederland kunnen een aanvraag indienen. In 2021 is eenmalig 6 miljoen euro extra beschikbaar voor laaggeletterde werknemers.

De subsidie kan door verschillende organisaties worden aangevraagd: scholen, werkgevers, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg en voorschoolse voorzieningen.

Drie stromingen

De subsidieregeling bestaat uit drie stromen:

  • Laaggeletterde werknemers. Subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden. Meer informatie op telmeemettaal.nl
  • Laaggeletterde ouders. Subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders. Meer informatie op telmeemettaal.nl
  • Praktijkgerichte experimenten. Subsidie voor experimenten die zijn gericht op het beter kunnen bereiken van laaggeletterde personen zodat zij kunnen worden toegeleid naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden, of subsidie voor praktijkgerichte experimenten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep. Meer informatie op telmeemettaal.nl

Hoogte subsidie

De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Deze is minimaal 33% bij de subsidies voor laaggeletterde werknemers en ouders, en 20% bij de subsidies voor experimenten.

Budget

  • Laaggeletterde werknemers: € 8.8 miljoen
  • Laaggeletterde ouders: € 1.3 miljoen
  • Experimenten: € 625.000

Als het subsidiebudget wordt overvraagd, dan wordt onder de aanvragen geloot.

Loting

Ouders en werknemers

Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt via een loting bepaalt welke subsidieaanvragen worden toegekend. Zo heeft iedereen gelijke kansen. Na het sluiten van de aanvraagperiode doet een notaris de loting. Daarna toetst DUS-i de aanvragen op volledigheid en geldigheid.

Experimenten

De aanvragen voor experimenten worden in principe beoordeeld op kwaliteit. Het Expertisepunt Basisvaardigheden zorgt voor een beoordelingscommissie van onafhankelijke beoordelaars. Zij rangschikken de aanvragen aan de hand van een aantal criteria. Op basis van die rangschikking worden de subsidie toegekend, tot het budget is uitgeput.

Als het beschikbare subsidiebudget meer dan drie keer wordt overvraagd, dan wordt er eerst geloot en daarna pas beoordeeld. Dit wordt gedaan om tijd en kosten te besparen.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 28 februari 2021. Alle ingediende subsidieaanvragen worden na de sluiting van de aanvraagperiode gelijk behandeld.

Nodig bij uw aanvraag

Voor aanvragen van laaggeletterde ouders en experimenten geldt dat deze aanvragen moeten worden ondersteund door ten minste één gemeente. U moet een getekende ondersteuningsverklaring meesturen. De ondersteuning kan inhouden dat de gemeente het initiatief onderschrijft, maar bijvoorbeeld ook dat de gemeente faciliteiten, capaciteit of financiële ondersteuning ter beschikking stelt.

Voor aanvragen van werknemers geldt dat aanvragen alleen gedaan kunnen worden voor werknemers die in (Caribisch) Nederland wonen, met een referentieniveau lager dan 2F. Zie ook de handleiding bij de aanvraagformulieren (User guide in English).

Voor de niveaubepaling kunt u gebruikmaken van een lijst met gevalideerde toetsinstrumenten. Deze kunt vinden op de website van het Expertisepunt Basisvaardigheden.

De keuze uit evaluatiemogelijkheden is verruimd. Als subsidieontvanger kunt u kiezen uit een zelfevaluatie, impactmeting of het bijhouden van leeruitkomsten of testresultaten. Een lijst met monitoringsinstrumenten is te vinden op de website van het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Subsidie aanvragen

Documenten

Subsidie verantwoorden

Aan het eind van de subsidieperiode moet de subsidie worden vastgesteld. Gebruik hiervoor het document Subsidievaststelling.

Stuur het ingevulde en ondertekende document naar:

DUS-I
ovv Subsidievaststelling Tel mee met Taal
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

Meer informatie

Zie voor meer informatie de subsidieregeling (also available in English).

Bekijk ook de website www.telmeemettaal.nl voor informatie, voorbeeldprojecten en succesverhalen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met DUS-I.

Tijdlijn