Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een actieprogramma voor activiteiten die laaggeletterdheid moeten helpen voorkomen en verminderen.

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen of maatschappelijke organisaties konden subsidie aanvragen voor het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid.

Iemand wordt beschouwd als laag taalvaardig als ze over een taalniveau beschikken ónder 2F. Deze taaleis geldt ook bij aanvragen voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden. Bij het aanvragen van subsidie voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden gaat het altijd om mensen die náást laaggeletterd ook lage reken- of digitale vaardigheden hebben. Het taalniveau zal dus altijd in beeld gebracht moeten worden. Meer informatie over de taalniveaus staat op www.basismeters.nl.

Wijziging regeling

In 2020 is er een wijziging in de regeling ten opzichte van 2019. De subsidie voor regionale samenwerkingsverbanden is geschrapt. Hiervoor in de plaats zijn er aanvullende middelen via gemeenten beschikbaar.

De subsidie moet nu worden verantwoord vanaf € 25.000. Dit was € 50.000. Daarnaast is het systeem van "eerst komt eerst maalt" vervangen door loting. Hierdoor heeft iedere aanvrager even veel kans om subsidie te krijgen.

U kunt subsidie aanvragen van 1 mei tot en met 31 mei 2020.

Tel mee met taal voor ouders

Als school, bibliotheek, instelling voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorziening kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het beter bereiken van laaggeletterde ouders. Het moet gaan om activiteiten die helpen om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken in gezinnen. Er zijn twee soorten subsidie. Subsidie voor een taaltraject voor ouders met een taalniveau lager dan 2F. En subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid in gezinnen. Denk hierbij aan activiteiten die een meer talige thuisomgeving stimuleren, ondersteunen bij (voor)lezen of gericht zijn op het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

Tel mee met taal voor werknemers

Een werkgever kan subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van werknemers leidt. Dit geldt ook voor zzp’ers met wie wordt samengewerkt, of andere werknemers waar een minder duurzame arbeidsrelatie mee is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk en dergelijke. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids)migrant. De subsidie kan worden gebruikt voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.

Subsidie vaststellen

Aan het eind van de subsidieperiode moet de subsidie worden vastgesteld. Gebruik hiervoor deze documenten:

Stuur het ingevulde en ondertekende document naar:

DUS-I
ovv Subsidievaststelling Tel mee met Taal
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

U kunt ook een scan mailen aan ocwsubsidies@minvws.nl

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling. Bekijk ook de website www.telmeemettaal.nl voor informatie, voorbeeldprojecten en  succesverhalen.

Heeft u vragen over het aanvraagformulier of over het aanvraag- en toekenningsproces? Neem dan contact op met DUS-I.