Tel mee met Taal

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode voor werkgevers liep van 1 juni tot en met 30 juni 2021. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Drie stromingen

De subsidieregeling bestaat uit drie stromen:

  • Laaggeletterde werknemers. Subsidie voor werkgevers om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden. Meer informatie op telmeemettaal.nl
  • Laaggeletterde ouders. Subsidie voor activiteiten die betrekking hebben op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van (digitale) geletterdheid van ouders. Meer informatie op telmeemettaal.nl
  • Praktijkgerichte experimenten. Subsidie voor experimenten die zijn gericht op het beter kunnen bereiken van laaggeletterde personen zodat zij kunnen worden toegeleid naar cursussen gericht op taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden, of subsidie voor praktijkgerichte experimenten die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van cursussen voor deze doelgroep. Meer informatie op telmeemettaal.nl

Hoogte subsidie

De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Deze is minimaal 33% bij de subsidies voor laaggeletterde werknemers en ouders, en 20% bij de subsidies voor experimenten.

Budget

  • Laaggeletterde werknemers: € 8.8 miljoen
  • Laaggeletterde ouders: € 1.3 miljoen
  • Experimenten: € 625.000

Als het subsidiebudget wordt overvraagd, dan wordt onder de aanvragen geloot.

Loting

Ouders en werknemers

Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt via een loting bepaald welke subsidieaanvragen worden toegekend. Zo heeft iedereen gelijke kansen. Na het sluiten van de aanvraagperiode doet een notaris de loting. Daarna toetst DUS-i de aanvragen op volledigheid en geldigheid.

Experimenten

De aanvragen voor experimenten worden in principe beoordeeld op kwaliteit. Het Expertisepunt Basisvaardigheden zorgt voor een beoordelingscommissie van onafhankelijke beoordelaars. Zij rangschikken de aanvragen aan de hand van een aantal criteria. Op basis van die rangschikking worden de subsidie toegekend, tot het budget is uitgeput.

Als het beschikbare subsidiebudget meer dan drie keer wordt overvraagd, dan wordt er eerst geloot en daarna pas beoordeeld. Dit wordt gedaan om tijd en kosten te besparen.

Evaluatie

Laaggeletterde werknemers en laaggeletterde ouders

Binnen 3 maanden na afronding van uw activiteiten dient u een evaluatie in bij DUS-I, zoals beschreven in artikel 12 (laaggeletterde werknemers) en artikel 19 (laaggeletterde ouders) van de regeling. Deze evaluatie is verplicht en heeft als doel inzicht te krijgen in de geleerde lessen. Ook maakt dit het mogelijk succesvolle voorbeelden te verzamelen.

U ontvangt nog voor het einde van het afronden van uw activiteiten een e-mail van DUS-I waarin wordt aangekondigd dat u deze evaluatie moet indienen. Als uw activiteiten zijn afgerond, volgt hierop een e-mail met een link naar het evaluatieformulier.

In het online formulier kunt u aangeven voor welke vorm van evaluatie u gekozen heeft: zelfevaluatie, impactmeting, of het bijhouden van leeruitkomsten of testresultaten. De keuze voor de vorm van monitoring moet overeenkomen met de keuze die u heeft opgegeven bij uw aanvraag. Vul het formulier in binnen 3 maanden na afronding van uw activiteiten.

Experimenten

Ook bij experimenten dient u uiterlijk 3 maanden na afronding van uw activiteiten een evaluatie in bij DUS-I, zoals beschreven in artikel 29 (Experimenten) van de subsidieregeling. Ook bij experimenten is de evaluatie verplicht.

Voor niet-bekostigde onderwijsinstellingen is de evaluatie onderdeel van het activiteitenverslag.

Subsidie verantwoorden

Aan het eind van de subsidieperiode moet de subsidie worden vastgesteld.

Stuur het ingevulde en ondertekende document naar:

DUS-I
ovv Subsidievaststelling Tel mee met Taal
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

Meer informatie

Zie voor meer informatie de subsidieregeling (also available in English).

Bekijk ook de website www.telmeemettaal.nl voor informatie, voorbeeldprojecten en succesverhalen.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met DUS-I.

Tijdlijn