Werkgevers of samenwerkingspartners kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Aanvraagronde 2018

De aanvraagronde 2018 liep tot en met 15 oktober.

Tel mee met Taal krijgt een vervolg. In het voorjaar van 2019 wordt er een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Activiteiten vanuit werkgevers

Werkgevers in Nederland kunnen een subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van hun werknemers verbetert. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hieronder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Activiteiten vanuit samenwerkingsverbanden

De deelnemers van een samenwerkingsverband (van minimaal acht partijen) sluiten een taalakkoord. Dit akkoord streeft dezelfde doelen na als het actieprogramma Tel mee met Taal. Dat betekent dat het project moet bijdragen aan:

  • de regionale of lokale aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen of;
  • de leesbevordering bij kinderen.

Taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders

Samen met een gemeente kunnen bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, scholen of voorschoolse voorzieningen subsidie aanvragen voor activiteiten voor laagtaalvaardige ouders. Zo kan er op school of met zorginstellingen beter met én over de kinderen gecommuniceerd worden. Voorbeelden zijn beter leren (voor-) lezen, training om gesprekken met leraren te voeren of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen.

Overige activiteiten voor laagtaalvaardige ouders

Samen met een gemeente kunnen bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, scholen of voorschoolse voorzieningen subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders. Bijvoorbeeld door de voorleescultuur in gezinnen te versterken, lesmethoden te ontwikkelen en kennis en expertise van professionals en vrijwilligers te verbeteren.

Subsidie vaststellen

Aan het eind van de subsidieperiode moet de subsidie worden vastgesteld. Gebruik hiervoor onderstaande documenten.

Stuur het ingevulde en ondertekende document naar:

DUS-I
ovv Subsidievaststelling Tel mee met Taal
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

U kunt ook een scan mailen aan ocwsubsidies@minvws.nl

Meer informatie

De volledige regeling Tel mee met Taal staat op wetten.overheid.nl. Bekijk ook de website www.telmeemettaal.nl

Heeft u vragen over het aanvraagformulier of over het aanvraag- en toekenningsproces? Neem dan contact op met de DUS-I.