Werkgevers of samenwerkingspartners kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Nieuwe aanvraagronde subsidie per 1 augustus

Er is dit jaar € 4.800.000 extra beschikbaar voor de aanpak van laaggeletterdheid. Daarom is er in 2018 nog een subsidieronde die loopt van 1 augustus tot en met 15 oktober. Net als de afgelopen aanvraagrondes gaat de toekenning op basis van volgorde van indiening. Als aan de voorwaarden is voldaan en er nog budget beschikbaar is, wordt de subsidie toegekend.

De vier categorieën zijn dezelfde gebleven. Zie hieronder het budget.

Categorie

Maximaal per cursist

Maximale subsidieaanvraag

Eigen investering

Totaal beschikbaar

Taaltrajecten ouders

€ 600

€ 1.000.000

20%

€ 2.300.000

Overige activiteiten ouders

n.v.t.

€ 200.000

Taaltrajecten werkgevers

€ 1.500

€ 200.000

33%

€ 2.500.000

Activiteiten samenwerkingsverbanden

n.v.t.

€ 200.000

De belangrijkste wijzigingen in de regeling:

  • de maximale bedragen voor een subsidieaanvraag zijn verhoogd;
  • voor projecten voor laagtaalvaardige ouders zijn bij een samenwerkingsverband minimaal twee partijen nodig in plaats van drie.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Activiteiten vanuit werkgevers

Werkgevers in Nederland kunnen een subsidie aanvragen voor scholing die de taalvaardigheid van hun werknemers verbetert. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hieronder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Activiteiten vanuit samenwerkingsverbanden

De deelnemers van een samenwerkingsverband (van minimaal acht partijen) sluiten een taalakkoord. Dit akkoord streeft dezelfde doelen na als het actieprogramma Tel mee met Taal. Dat betekent dat het project moet bijdragen aan:

  • de regionale of lokale aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen of;
  • de leesbevordering bij kinderen.

Taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders

Samen met een gemeente kunnen bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, scholen of voorschoolse voorzieningen subsidie aanvragen voor activiteiten voor laagtaalvaardige ouders. Zo kan er bijvoorbeeld op school of met zorginstellingen beter met én over de kinderen gecommuniceerd worden. Voorbeelden zijn beter leren (voor-) lezen, training om gesprekken met leraren te voeren of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen.

Overige activiteiten voor laagtaalvaardige ouders

Samen met een gemeente kunnen bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, scholen of voorschoolse voorzieningen subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders. Bijvoorbeeld door de voorleescultuur in gezinnen versterken, lesmethoden te ontwikkelen en kennis en expertise van professionals en vrijwilligers te verbeteren.

U kunt maar voor één van de vier subsidiestromen een aanvraag doen. Als u in 2017 of in de eerste helft van 2018 subsidie heeft ontvangen voor Tel mee met Taal, dan mag u opnieuw subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode loopt van 1 augustus 2018 tot en met 15 oktober 2018.

Aanvraagformulier

In het online aanvraagformulier vindt u een activiteitenplan en begroting. U hoeft deze niet apart mee te sturen.

In de handleiding staat wat er in het online formulier moet worden ingevuld. Ook zijn de machtigingsformulieren beschikbaar die u eventueel nodig heeft. U kunt deze machtigingsformulieren alvast invullen en later bij uw aanvraag voegen.

Op de subsidieteller kunt u zien hoeveel aanvragen er zijn binnengekomen per categorie, en hoeveel subsidie is aangevraagd.

Meer informatie

De volledige regeling Tel mee met Taal vindt u op wetten.overheid.nl.

Heeft u vragen over de subsidieregeling? Bekijk de veelgestelde vragen op www.steunpuntbasisvaardigheden.nl. Of neem contact op via info@steunpuntbasisvaardigheden.nl.

Heeft u vragen over het aanvraagformulier of over het aanvraag- en toekenningsproces? Neem dan contact op met de DUS-I.