Tel mee met Taal

Tel mee met Taal is een actieprogramma voor activiteiten die 'laagtaalvaardigheid' moeten helpen voorkomen en verminderen.

Werkgevers kunnen subsidie aanvragen voor het aanpakken van laagtaalvaardigheid bij hun werknemers. Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen of maatschappelijke organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het voorkomen of verminderen van laagtaalvaardigheid.

Iemand wordt beschouwd als laag taalvaardig als hij of zij over een taalniveau beschikt onder 2F. Deze taaleis geldt ook bij aanvragen voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden. Bij het aanvragen van subsidie voor het verbeteren van digitale vaardigheden of rekenvaardigheden gaat het altijd om mensen die náást laag taalvaardig ook lage reken- of digitale vaardigheden hebben. Het taalniveau zal dus altijd in beeld gebracht moeten worden. Meer informatie over de taalniveaus staat op www.basismeters.nl.

Wijziging regeling in 2020

De regeling is in 2020 op een aantal punten gewijzigd:

  • Van 1 mei tot en met 31 mei 2020 kon u alleen subsidie aanvragen voor de onderdelen 'laagtaalvaardige ouders' en 'werknemers'. De landelijke subsidie voor regionale samenwerkingsverbanden is vervallen, omdat gemeenten hier vanaf 2020 verantwoordelijk voor zijn. Gemeenten hebben hiervoor extra middelen ontvangen.
  • De subsidie wordt niet meer in volgorde van binnenkomst van de aanvragen verdeeld, maar door middel van een loting (als het subsidieplafond wordt overschreden). Hierdoor heeft iedere aanvrager evenveel kans om subsidie te krijgen. Zie ook: Meer informatie over de loting.
  • De subsidie moet worden verantwoord vanaf € 25.000. Dit bedrag was € 50.000.

Tel mee met taal voor ouders

Als school, bibliotheek, instelling voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorziening kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan het beter bereiken van laagtaalvaardige ouders. Het moet gaan om activiteiten die helpen om de cyclus van laagtaalvaardigheid te doorbreken in gezinnen. Er zijn twee soorten subsidie. Subsidie voor een taaltraject voor ouders met een taalniveau lager dan 2F. En subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het doorbreken van de cyclus van laagtaalvaardigheid in gezinnen. Denk hierbij aan activiteiten die een meertalige thuisomgeving stimuleren, ondersteunen bij (voor)lezen of gericht zijn op het creëren van meer betrokkenheid van ouders bij de taalontwikkeling van hun kind.

Tel mee met taal voor werknemers

Een werkgever kan subsidie aanvragen voor scholing die tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en/of betere digitale vaardigheden van werknemers leidt. Dit geldt ook voor zzp’ers met wie wordt samengewerkt, of andere werknemers waar een minder duurzame arbeidsrelatie mee is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk en dergelijke. Het maakt niet uit of de werknemer Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids)migrant. De subsidie kan worden gebruikt voor een of meerdere opleidingstrajecten of cursussen.

Subsidie aanvragen

U kon subsidie aanvragen van 1 mei tot en met 31 mei 2020.

stroomschema: van aanvraag tot vaststelling

Stroomschema
Van aanvraag tot vaststelling

Subsidie vaststellen

Aan het eind van de subsidieperiode moet de subsidie worden vastgesteld. Gebruik hiervoor deze documenten:

Stuur het ingevulde en ondertekende document naar:

DUS-I
ovv Subsidievaststelling Tel mee met Taal
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

U kunt ook een scan mailen aan ocwsubsidies@minvws.nl

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling.

Bekijk ook de website www.telmeemettaal.nl voor informatie, voorbeeldprojecten en  succesverhalen.

Heeft u vragen over het aanvraagformulier of over het aanvraag- en toekenningsproces? Neem dan contact op met DUS-I.