Ventilatie op scholen

Om op school zo goed mogelijk te kunnen presteren, is het belangrijk dat scholen op een verantwoorde manier onderwijs op locatie kunnen organiseren. Een goede luchtkwaliteit in schoolgebouwen is belangrijk, want dit verkleint het risico op COVID-19-besmettingen. En het zorgt ervoor dat onderwijspersoneel onder goede arbeidsomstandigheden les kan geven.

Aanleiding voor de maatwerkregeling Ventilatie op scholen is het advies van het RIVM om te voldoen aan de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten.

Voor wie?

Besturen van po- en vo-scholen, vo-afdelingen van Agrarische opleidingscentra (aoc's) en verticale scholengemeenschappen kunnen subsidie aanvragen. Deze is bedoeld voor de verbetering van de luchtkwaliteit in een schoolgebouw waarbij de ventilatie niet voldoet aan een van de volgende normen:

 • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm. Dit geldt voor schoolgebouwen die zijn gebouwd vóór 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd vóór 1 april 2012.
 • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm. Dit geldt voor schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012.

Basis- of vangnetsubsidie

 • De basissubsidie vergoedt 30 procent van de kosten.
 • De vangnetsubsidie kan worden aangevraagd wanneer cofinanciering een te hoge drempel is en het gebouw tot de meest urgente gevallen behoort. De financiering is dan 60 procent.

Hoeveel subsidie u aanvraagt hangt af van de draagkracht van het schoolbestuur en de bijdrage van de gemeente. Zijn het bestuur en uw gemeente minder draagkrachtig? En heeft u een urgentieverklaring van Ruimte-OK? Dan kunt u de vangnetsubsidie aanvragen, waarmee 60% van de projectkosten wordt vergoed. Bekijk de website van Ruimte-OK voor meer informatie. Bij de vangnetsubsidie is een schoolbezoek verplicht. Die kan ook na het indienen van de aanvraag plaatsvinden.

Heeft u voldoende eigen vermogen om de ventilatieproblemen grotendeels zelf te financieren? Of ontvangt u voldoende cofinanciering vanuit de gemeente? Dan is het verzoek om geen aanvraag te doen voor het vangnet. Zo blijft er zoveel mogelijk budget beschikbaar om schoolbesturen te helpen die onvoldoende financiële middelen hebben.

U kunt per schoollocatie een aanvraag doen voor de basissubsidie óf voor de vangnetsubsidie, maar niet voor allebei. Als uw aanvraag voor de vangnetsubsidie wordt afgewezen, dan kunt u niet alsnog een aanvraag indienen voor de basissubsidie. Weeg daarom af of de basissubsidie toereikend is. Doe dit voordat u een aanvraag indient.

Beschikbare budgetten

Voor de basissubsidie is in 2022 in totaal voor één aanvraagronde €25 miljoen beschikbaar. Aanvragen voor een basissubsidie behandelt DUS-I op volgorde van binnenkomst. Is uw aanvraag voor een basissubsidie volledig en op tijd bij ons binnen, en is er nog budget beschikbaar? Dan krijgt u de subsidie.

Voor de vangnetsubsidie zijn er 3 aanvraagrondes, waarbij in elke ronde €38 miljoen beschikbaar is.

Aanvragen voor een vangnetsubsidie rangschikken we op basis van de door Ruimte-OK afgegeven urgentieverklaring. Als wij uw aanvraag voor een vangnetsubsidie in de eerste en/of tweede ronde afwijzen, dan kunt u bij de tweede, respectievelijk derde ronde opnieuw een aanvraag doen.

Belangrijke voorwaarden

U kunt subsidie aanvragen voor bouw- en installatiekosten van de gemeente en/of bouw- en installatiekosten van de school. Hieronder vallen:

 • kosten van ontwerp (ook de architectenkosten en advieskosten voor bijvoorbeeld het onderzoeken van de stevigheid van de bodem ten behoeve van de bouw);
 • bouwmateriaal en bouwmaterieel;
 • de gebouwgebonden installaties om de school te ventileren;
 • projectmanagement (voor zover nog niet regulier bekostigd);
 • arbeid, inclusief sloopkosten en kosten voor lood- en asbestverwijdering.

In de maatregelenlijst vindt u de ventilatiemaatregelen en energiezuinige maatregelen die via de SUViS-regeling zijn toegekend. Gebruik dit document om de maatregelen te selecteren waarvoor u subsidie aanvraagt.

U kunt geen subsidie aanvragen voor:

 • verzekeringskosten, afschrijvingskosten, leges, aankoop van grond, onderzoekskosten voor bodemvervuiling en overige kosten van het bouwproject;
 • luchtreiniging en CO2-meters;
 • kosten waar u al subsidie voor krijgt of die al op een andere manier worden betaald, zoals personeelskosten van de school;
 • kosten die u maakt voor delen van het schoolgebouw die de school niet zelf gebruikt, zoals het deel van het gebouw waarin bijvoorbeeld een bibliotheek of kinderopvang is gevestigd;
 • een gebouw waarvoor de gemeente onlangs al van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de SUViS-subsidie heeft ontvangen.

Subsidie aanvragen

U kunt alleen nog de vangnetsubsidie aanvragen. Ronde 2 loopt van 1 oktober tot en met 31 december 2022. Daarna loopt de derde ronde van 1 januari tot en met 31 maart 2023.

De basissubsidie kunt u niet meer aanvragen. Dit kon van 18 juli tot en met 31 oktober 2022.

U doet per gebouw een aanvraag aan de hand van het BRIN6-nummer. Staat uw BRIN6-nummer niet in de lijst? Dan kan het zijn dat er al via de SUVIS-regeling een aanvraag is toegekend. Is dit niet het geval? Stuur dan een e-mail naar ventilatiesubsidie@minvws.nl met daarbij het BRIN6-nummer dat in de lijst ontbreekt. We nemen dan contact met u op.

In de maatregelenlijst selecteert u de maatregelen die u met de subsidie (deels) zal financieren. Stuur de ingevulde lijst mee bij uw aanvraag. Voeg ook een begroting toe waarin u de maatregelen onderbouwt met offertes voor de werkzaamheden. En geef inzicht in de totale financiering. Gebruik hiervoor de modelbegroting.

Stand van de aanvragen

Stand van de aanvragen per 3 november 2022
Beschikbaar budget (miljoen euro)Aangevraagd bedrag (miljoen euro)
Basissubsidie2514,47
Vangnetsubsidie ronde 1381,725
Vangnetsubsidie ronde 2380,416

Voor de basissubsidie ontvingen we 71 aanvragen voor een totaalbedrag van €14.470.000.

Voor de vangnetsubsidie ontvingen we in de tweede ronde tot nu toe 1 aanvraag voor een bedrag van €416.000. In deze ronde kunt u tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen.

Brontabel als csv (162 bytes)

Hoelang duurt het?

Subsidie Datum beslissing en betaling
Basissubsidie Uiterlijk 31 december 2022
Vangnetsubsidie: eerste ronde Uiterlijk 31 december 2022
Vangnetsubsidie: tweede ronde Uiterlijk 31 maart 2023
Vangnetsubsidie: derde ronde Uiterlijk 30 juni 2023

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u hiervan een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de subsidieperiode.

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat u de subsidie moet terugbetalen.

Hoe maakt u een melding?

Stuur een e-mail naar ventilatiesubsidie@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken. Indien nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag of over de regeling? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Heeft u bouwtechnische vragen? Neem dan contact op met Ruimte-OK via 0800-0224402 of www.ventilatiehulp.nl.

Van welke subsidieregelingen kunt u gebruik maken om het binnenklimaat op scholen te verbeteren? Op de website van Ruimte-OK vindt u hiervan een overzicht.