Ventilatie op scholen

Om op school zo goed mogelijk te kunnen presteren, is het belangrijk dat scholen op een verantwoorde manier onderwijs op locatie kunnen organiseren. Een goede luchtkwaliteit in schoolgebouwen is belangrijk, want dit verkleint het risico op COVID-19-besmettingen. En het zorgt ervoor dat onderwijspersoneel onder goede arbeidsomstandigheden les kan geven.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Aanleiding voor de maatwerkregeling Ventilatie op scholen is het advies van het RIVM om te voldoen aan de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten.

Let op: de verplichte start- en afrondingsdata van deze regeling zijn gewijzigd. Bekijk voor meer informatie de wijzigingsregeling (juli 2023).

Voor wie

Besturen van po- en vo-scholen, vo-afdelingen van Agrarische opleidingscentra (aoc's) en verticale scholengemeenschappen kunnen subsidie aanvragen. Deze is bedoeld voor de verbetering van de luchtkwaliteit in een schoolgebouw waarbij de ventilatie niet voldoet aan een van de volgende normen:

 • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 6 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 1.200 ppm. Dit geldt voor schoolgebouwen die zijn gebouwd vóór 1 april 2012 of op grond van een bouwvergunning die is aangevraagd vóór 1 april 2012.
 • Een luchtverversingscapaciteit van ten minste 8,5 dm3/s per persoon of een CO2-concentratie van maximaal 950 ppm. Dit geldt voor schoolgebouwen die zijn gebouwd op grond van een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd op of na 1 april 2012.

Basis- of vangnetsubsidie

Basissubsidie

Voor de basissubsidie was in 2022 en 2023 in totaal €25 miljoen beschikbaar.

Vangnetsubsidie

Voor de vangnetsubsidie waren drie aanvraagrondes, waarbij in elke ronde €38 miljoen beschikbaar was. 

Belangrijke voorwaarden

U kon subsidie aanvragen voor bouw- en installatiekosten van het schoolgebouw, ongeacht of dit eigendom is van de gemeente of van de school zelf. Hieronder vallen:

 • kosten van ontwerp (ook de architectenkosten en advieskosten voor bijvoorbeeld het onderzoeken van de stevigheid van de bodem ten behoeve van de bouw);
 • bouwmateriaal en bouwmaterieel;
 • de gebouwgebonden installaties om de school te ventileren;
 • projectmanagement (voor zover nog niet regulier bekostigd);
 • arbeid, inclusief sloopkosten en kosten voor lood- en asbestverwijdering.

In de maatregelenlijst vindt u een opsomming van ventilatiemaatregelen en energiezuinige maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen en ook eerder via de SUViS-regeling zijn toegekend. Gebruik dit document om de maatregelen te selecteren waarvoor u subsidie aanvraagt.

U kon geen subsidie aanvragen voor:

 • verzekeringskosten, afschrijvingskosten, leges, aankoop van grond, onderzoekskosten voor bodemvervuiling en overige kosten van het bouwproject;
 • luchtreiniging en CO2-meters;
 • kosten waar u al subsidie voor krijgt of die al op een andere manier worden betaald, zoals personeelskosten van de school;
 • kosten die u maakt voor delen van het schoolgebouw die de school niet zelf gebruikt, zoals het deel van het gebouw waarin bijvoorbeeld een bibliotheek of kinderopvang is gevestigd;
 • een gebouw waarvoor de gemeente onlangs al van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de SUViS-subsidie heeft ontvangen.

Meldingsplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit tijdens de subsidieperiode.

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat u de subsidie moet terugbetalen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling, de wijzigingsregeling van december 2022 en de wijzigingsregeling van juli 2023.

Heeft u vragen over uw subsidieaanvraag of over de regeling? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Heeft u bouwtechnische vragen? Neem dan contact op met Ruimte-OK via 0800-0224402 of www.ventilatiehulp.nl.

Van welke subsidieregelingen kunt u gebruik maken om het binnenklimaat op scholen te verbeteren? Op de website van Ruimte-OK vindt u hiervan een overzicht.