Verbetering basisvaardigheden 2024

De subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden 2024 heeft als doel ervoor te zorgen dat elk kind goed kan rekenen, de Nederlandse taal beheerst, leert hoe we in Nederland met elkaar omgaan, en het onderwijs verlaat met de benodigde digitale vaardigheden op zak.

Twee subsidieregelingen ondersteunen scholen met het verbeteren van de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in de schooljaren 2024/2025 en 2025/2026:

Voor wie

Subsidie is beschikbaar voor scholen in de volgende onderwijssectoren:

 • Het primair onderwijs en primair onderwijs BES
 • Het voortgezet onderwijs
 • Het praktijkonderwijs
 • Het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

Scholen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kunnen geen subsidie aanvragen.

Het bevoegd gezag vraagt de subsidie aan. Een bevoegd gezag kan per vestiging één keer subsidie aanvragen.

Let op! Heeft een vestiging al subsidie ontvangen via een eerdere regeling Verbetering basisvaardigheden? Dan kunt u voor die vestiging niet opnieuw subsidie aanvragen.

Interventies

Met de twee subsidieregelingen kunnen scholen de basisvaardigheden van leerlingen verbeteren. Dit kan met effectief bewezen interventies die in de interventiekaart staan, of met andere interventies waarvan is aangetoond dat ze bijdragen aan de verbetering van de basisvaardigheden. Bijvoorbeeld:

 • Activiteiten gericht op extra instructie en onderwijstijd voor leerlingen.
 • Professionalisering van het onderwijspersoneel.
 • Klassenmanagement.
 • Effectieve leer- en ontwikkelmiddelen.

Een school mag een deel van de subsidie gebruiken voor de aanschaf van instrumenten om de voortgang te meten. Bijvoorbeeld objectieve toetsen of leerlingvolgsystemen die vaardigheidsscores laten zien op het gebied van taal, rekenen en wiskunde.

Subsidie voor prioriteitsscholen

Er zijn 2 aanvraagrondes voor prioriteitsscholen:

 • 10 tot en met 26 april 2024 voor scholen die op 1 februari 2024 door de Inspectie van het Onderwijs als ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ zijn beoordeeld.
 • 2 tot en met 13 september 2024 voor scholen die op 1 augustus 2024 door de Inspectie van het Onderwijs als ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ zijn beoordeeld.

Prioriteitsscholen krijgen ondersteuning van onderwijscoördinatoren van het ministerie van OCW. De onderwijscoördinatoren werken vraaggericht en gaan het schoolteam helpen met het maken van een plan ter verbetering van de basisvaardigheden. Ze ondersteunen scholen bij de uitvoering van het plan.

In deze video komt u meer te weten over de ondersteuning door onderwijscoördinatoren:

Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat in beeld.
Beeldtekst: Ondersteuning vanuit het Masterplan.
Masterplan Basisvaardigheden.

Sam van der Pijl – Onderwijscoördinator OCW:
De laatste jaren zien we dat er een dalende trend is in de resultaten van de basisvaardigheden: taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Daarover maken wij ons zorgen. Mede daarom is het Masterplan basisvaardigheden ontwikkeld, waarbij we scholen willen stimuleren en ondersteunen, om tot een verbetering van het onderwijs van de basisvaardigheden te komen.

Miranda van Baaren – Onderwijscoördinator OCW:
Het Masterplan basisvaardigheden is bedoeld voor scholen uit het primair onderwijs, dus het po, uit het voortgezet onderwijs, het vo, maar ook het sbo en het so. Eigenlijk het funderend onderwijs in Nederland.

Miranda van Baaren – Onderwijscoördinator OCW:
Als onderwijscoördinator komen wij langs bij de scholen. We reizen ook door heel Nederland, van Friesland tot Limburg, en we gaan met de scholen echt in gesprek. Wij komen ook allemaal uit het veld. We hebben allemaal een onderwijsachtergrond. En met scholen praten we over de basisvaardigheden. Hoe kan je dat nou goed neerzetten?

Sam van der Pijl – Onderwijscoördinator OCW:
Voor de zeer zwakke en onvoldoende scholen is er een-op-een begeleiding vanuit de onderwijscoördinatoren van OCW. Dan komen we langs op school om mee te denken aan een duurzaam en evidence-informed verbetering van het onderwijs van basisvaardigheden. Scholen met een voldoende beoordeling kunnen ook ondersteuning aanvragen. En daar wordt ondersteuning aangeboden door middel van een leernetwerk. Deze leernetwerken gaan van start op de verschillende scholen. Daar gaan de scholen bij elkaar en met elkaar leren. Waarbij de schoolleiders een belangrijke rol spelen om hun leerkrachten en hun docenten daarin te kunnen faciliteren.

Miranda van Os – Directeur Basisschool De Hazesprong, Nijmegen:
Onze school heeft ook ondersteuning gekregen van OCW. Daar wordt eigenlijk best wel negatief over gedacht. Ik dacht zelf ook: wat komen zij extra brengen in de klas? Moeten wij ons verantwoorden, of moeten we cijfers laten zien? Maar het is eigenlijk totaal het tegenovergestelde. Het is vooral ondersteuning. Samen opdenken, meekijken naar: wat is er eigenlijk allemaal te vinden aan materiaal, aan literatuur, waar je uit kunt putten om het beter te doen?

Sam van der Pijl – Onderwijscoördinator OCW:
We hebben een heel divers team met allerlei verschillende achtergronden. Zo hebben we een specialist op het gebied van taal, rekenen-wiskunde, burgerschap, en digitale geletterdheid.

Miranda van Baaren – Onderwijscoördinator OCW:
Als ik naar een school ga met een digitale-geletterdheid-vraag, dan neem ik Sam mee.

Martijn Bakker – Directeur Basisschool ‘t Hof van Rhijnhuyzen, Nieuwegein:
Samenwerking met de coördinatoren was laagdrempelig, prettig en het is echt gericht op ‘samen’. Samen zorgen dat we beter worden. En daar heb ik een enorm prettige ervaring mee. Dat heeft ook contact opgeleverd, wat tot meer leidde. We zijn een keer in Den Haag geweest om op het ministerie zelf te kijken. Dat symboliseert ook een beetje dat het echt anders gaat dan dat je dat normaal gesproken met een willekeurige andere subsidie hebt.

Miranda van Baaren – Onderwijscoördinator OCW:
De school houdt altijd de regie. Wij denken mee met de school. We stellen kritische vragen. Zie ons eigenlijk als een positief-kritische vriend. We willen de school helpen om de basisvaardigheden te verbeteren en goed neer te zetten, maar ook op een duurzame manier. Dat als de subsidie afgelopen is, het er ook staat. Dat er mensen geprofessionaliseerd zijn en dat je kartrekkers hebt. Dat er goed onderzoek gedaan is naar de basisvaardigheden, op een evidence-informed manier. Dus dat er gekeken is naar wat er gebaseerd is op de wetenschap, maar dat er ook gekeken wordt bij elkaar in de klassen. En dat er dan iets staat, waar elke school trots op is en ook trots op kan zijn.

Peter Kooy – Directeur Basisschool De Spits, Utrecht:
Wat we hier hebben gezien is dat juist de helpende hand, het meedenken, het coachen van ons in het proces van de basisvaardighedensubsidie, heel helpend geweest is en ook versterkend. En het heeft ook de opinie over het denken over het ministerie veranderd. Het heeft professionals in hun kracht gezet.

Martijn Bakker – Directeur Basisschool ‘t Hof van Rhijnhuyzen, Nieuwegein:
Als je nu kijkt naar wat de subsidie heeft opgeleverd: het is echt heel erg ingezet op dingen die in de klas nodig zijn. Dat heeft tot gevolg dat er een enorme verbeterslag plaatsvindt. Je ziet dat kinderen daar uiteindelijk beter van worden, maar stiekem dus ook de leerkrachten. Het is geweldig. Je wordt er echt beter van, je onderwijs gaat groeien, het contact is hartstikke stimulerend. Niet twijfelen, doen.

Logo Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verschijnt in beeld.

Beeldtekst: Een goede basis voor een betere kans.
Masterplan Basisvaardigheden.

Subsidie voor overige scholen

Overige scholen kunnen geen subsidie meer aanvragen.

Hoogte subsidie

 • Primair onderwijs: €1.000 per leerling die op 1 februari 2023 stond ingeschreven op de betreffende vestiging.
 • Voortgezet onderwijs: €1.000 per leerling die op 1 oktober 2022 stond ingeschreven op de betreffende vestiging.

Budgetten

Subsidie aanvragen

Van 2 tot en met 13 september 2024 is een tweede aanvraagronde voor prioriteitsscholen die nog niet eerder deze subsidie hebben ontvangen. Overige scholen kunnen geen subsidie meer aanvragen.

In het aanvraagformulier geeft u de volgende informatie:

 • De naam van het bevoegd gezag.
 • Het in de RIO geïdentificeerde nummer van de vestiging waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • De contactpersoon.
 • Bij een aanvraag voor een prioriteitsschool: Een inventarisatie van de behoefte aan begeleiding van de school door een onderwijscoördinator.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan krijgt u binnen 13 weken een besluit. Voor de eerste aanvraagronde is dit uiterlijk 26 juli 2024, voor de tweede ronde uiterlijk 13 december 2024. Als wij een vraag hebben over uw subsidieaanvraag, nemen wij contact met u op.

Is uw aanvraag toegekend? Dan ontvangt u het subsidiebedrag na ontvangst van het besluit. U ontvangt het subsidiebedrag in 3 delen.

Overzicht belangrijke data

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Voorbeelden van situaties die u moet melden:

 • Een wijziging in e-mailadres/contactpersoon.
 • U wilt een extra basisvaardigheid toevoegen.
 • Er vindt een fusie bij uw vestiging plaats.
 • Een wijziging in activiteiten nadat u het activiteitenplan hebt ingediend.
 • De geplande activiteiten worden niet allemaal uitgevoerd.
 • De medezeggenschapsraad stemt niet in met het activiteitenplan.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

De subsidie wordt verleend op basis van een voorschot. De subsidie wordt achteraf vastgesteld na afloop van de activiteitenperiode. U verantwoordt de subsidie uiterlijk 1 juli in het daaropvolgende kalenderjaar als onderdeel van de jaarverslaggeving met een aangepast model G, onderdeel 1. Zie hiervoor de Raad voor de Jaarverslaggeving of de regeling Jaarverslaggeving onderwijs BES. Als blijkt dat de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet-gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor geld wordt verstrekt.

We doen een steekproef om te controleren of de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd. En of is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regelingen:

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe informatie? Meld u dan aan voor een e-mailalert. Zodra nieuwe informatie aan deze pagina wordt toegevoegd, ontvangt u automatisch bericht.