Verbetering participatie en emancipatie Sinti en Roma

Projecten en activiteiten die de maatschappelijke positie van de Sinti en Roma in Nederland direct of indirect verbeteren, konden in aanmerking komen voor een subsidie.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Einde subsidieregeling

Met deze subsidieregeling werden de overgebleven middelen in het kader van het naoorlogse rechtsherstel van de Sinti en Roma onder de gemeenschap verdeeld. Het totale budget van €4.128.737 dat oorspronkelijk voor de subsidieregeling beschikbaar was, is na de subsidieronde van 2022 volledig uitgeput. Dit betekent dat er geen nieuwe ronde van start zal gaan.

Aanvragers die vragen hebben over een lopend project kunnen hiervoor nog steeds terecht bij Stichting Arq.

Een overzicht en terugblik op de subsidieregeling wordt op een later moment op deze pagina gepubliceerd.

Alleen aanvragen van de volgende personen of organisaties werden in behandeling genomen:

 • Legaal in Nederland verblijvende leden van de Sinti- en Roma-gemeenschap.
 • Sinti- en Roma-organisaties zonder winstoogmerk die zich inzetten voor de Sinti- en Roma-gemeenschap in Nederland.
 • Derden zonder winstoogmerk waarbij de aanvraag gedragen wordt door meerdere leden van de Sinti- en Roma-gemeenschappen in Nederland.

Projecten of activiteiten kwamen in aanmerking voor subsidie als ze onder een van de volgende thema’s vielen:

 • Herinnering Tweede Wereldoorlog
 • Tegengaan van discriminatie en vooroordelen
 • Versteviging van belangenbehartiging en vertegenwoordiging
 • Stimuleren van onderwijs, waaronder een studiebeurs
 • Creëren van werkgelegenheid
 • Respect voor cultuur en identiteit
 • Advies en begeleiding intermediairs.

Voor de beoordeling van subsidieaanvragen werd advies gevraagd aan de Adviescommissie voor de participatie en emancipatie Sinti en Roma.

Hoogte van de subsidie

Projecten en activiteiten

Per jaar was er €500.000 beschikbaar voor projecten en activiteiten voor Sinti en Roma. Studiebeurzen en cursussen vallen hier niet onder.

Een natuurlijk persoon kon per jaar 1 aanvraag van maximaal €5.000 doen. Rechtspersonen konden meerdere keren per jaar een aanvraag indienen van in totaal maximaal €50.000 per jaar.

Studiebeurs

Natuurlijke personen konden een tegemoetkoming voor schoolkosten, studiekosten, praktische leermiddelen en reiskosten aanvragen.

 • Mbo-2 €500 per jaar
 • Mbo-3 €500 per jaar
 • Mbo-4 €500 per jaar
 • Hbo €1.000 per jaar
 • Wo €1.500 per jaar

Cursus

Er kon ook subsidie worden aangevraagd voor cursussen in taal en techniek. Deze moeten helpen om meer kans te hebben bij het vinden van werk. Er werd maximaal 50% met een maximum van € 1.000 per jaar vergoed.

Wijzigen aanvraag

Krijgt u subsidie en wilt u uw project wijzigen? Dan moet u dit vooraf aan ons melden. Stuur uw brief per post naar:

DUS-I
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

U kunt uw melding ook doorgeven via het contactformulier.

Verantwoording

Subsidie vanaf €125.000

Na afloop van het project moet u binnen 22 weken een formulier aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Dit formulier is voor de financiële verantwoording en het activiteitenverslag.

Het formulier moet een controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen bevatten. In het controleprotocol staat per accountantsproduct de onderzoeksaanpak en het rapporteringsmodel beschreven.

Binnen 22 weken neemt DUS-I een definitief besluit over uw aanvraag tot vaststelling.

Subsidie vanaf €25.000 tot €125.000

Na afloop van het project dient u binnen 22 weken een formulier Verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten in bij DUS-I. Dit formulier is voor de financiële verantwoording en het activiteitenverslag.

Subsidie tot €25.000

U hoeft geen financiële verantwoording in te dienen. Er kan u wel worden gevraagd om na afloop van een project of studie/cursus een rapportage in te dienen.

Tot een jaar na de datum waarop de activiteiten of studie/cursus zijn verricht, kan via een steekproef worden gecontroleerd. U moet dan aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, daadwerkelijk zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan de verplichtingen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Stichting ARQ:

U kunt ook contact opnemen met DUS-I. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.