Verbetering participatie en emancipatie Sinti en Roma

Projecten en activiteiten die de maatschappelijke positie van de Sinti en Roma in Nederland direct of indirect verbeteren, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie.

Alleen aanvragen van de volgende personen of organisaties worden in behandeling genomen:

 • legaal in Nederland verblijvende leden van de Sinti- en Roma-gemeenschap;
 • Sinti- en Roma-organisaties zonder winstoogmerk die zich inzetten voor de Sinti- en Roma-gemeenschap in Nederland;
 • derden zonder winstoogmerk waarbij de aanvraag gedragen wordt door meerdere leden van de Sinti- en Roma-gemeenschappen in Nederland.

Projecten of activiteiten kunnen in aanmerking komen voor subsidie als ze onder een van de volgende thema’s vallen:

 • herinnering Tweede Wereldoorlog;
 • tegengaan van discriminatie en vooroordelen;
 • versteviging van belangenbehartiging en vertegenwoordiging;
 • stimuleren van onderwijs, waaronder een studiebeurs;
 • creëren van werkgelegenheid;
 • respect voor cultuur en identiteit;
 • advies en begeleiding intermediairs.

Voor de beoordeling van subsidieaanvragen wordt advies gevraagd aan de Adviescommissie voor de participatie en emancipatie Sinti en Roma.

Mogelijk in 2022 laatste kans op subsidie

Met de subsidieregeling worden de overgebleven bedragen over de Sinti en Roma-gemeenschap verdeeld. Per jaar is er €500.000 beschikbaar voor projecten en activiteiten voor Sinti en Roma. Voor aanvang van de subsidieronde in 2022 is het resterende totaalbedrag minder dan €500.000. Dat betekent dat de subsidieregeling afloopt en dat in 2022 mogelijk voor de laatste keer subsidie kan worden verstrekt. Wel moeten er dan genoeg aanvragen worden ingediend die aan de voorwaarden voldoen.

Mocht het aantal goede aanvragen het resterende bedrag overschrijden, dan gelden de 'verdeelregels'. In de regeling vindt u meer informatie over deze regels.  

Hoogte van de subsidie

Projecten en activiteiten

Per jaar is er €500.000 beschikbaar voor projecten en activiteiten voor Sinti en Roma. Studiebeurzen en cursussen vallen hier niet onder.

Een natuurlijk persoon kan per jaar 1 aanvraag van maximaal €5.000 doen. Rechtspersonen kunnen meerdere keren per jaar een aanvraag indienen van in totaal maximaal €50.000 per jaar.

Studiebeurs

Natuurlijke personen kunnen een tegemoetkoming voor schoolkosten, studiekosten, praktische leermiddelen en reiskosten aanvragen.

 • Mbo-2 € 500 per jaar
 • Mbo-3 € 500 per jaar
 • Mbo-4 € 500 per jaar
 • Hbo € 1.000 per jaar
 • Wo € 1.500 per jaar

Cursus

Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor cursussen in taal en techniek. Deze moeten helpen om meer kans te hebben bij het vinden van werk.

 • Er wordt maximaal 50% met een maximum van € 1.000 per jaar vergoed.

Aanvraagprocedure

Aanvragen moeten met het aanvraagformulier worden ingediend. Het advies is om bij het invullen van het aanvraagformulier de toelichting te gebruiken. In het aanvraagformulier is ook een checklist opgenomen die u kan helpen bij uw aanvraag.

De betaling van de subsidie vindt gelijkmatig over de gehele periode plaats. Vallen de kosten die u voor een project moet maken in een andere periode? Dan kunt u een betaalschema indienen waarin u verzoekt om eerdere betalingen. 

Projecten en activiteiten

Er is één subsidieronde per jaar. De aanvragen moeten uiterlijk op 1 februari van elk jaar bij DUS-I binnen zijn.

U kunt alleen aanvragen indienen voor activiteiten die nog niet gestart zijn. Eerder gemaakte kosten worden niet vergoed. De startdatum van het project moet dus na de datum van de aanvraag liggen. De dag dat uw aanvraag bij DUS-I binnen is gekomen telt.

Studiebeurzen en cursussen

Aanvragen voor een studiebeurs of een cursus kunnen het hele jaar worden ingediend.

Stuur uw aanvraag per post naar:

DUS-I
Postbus 16006
2500 BA Den Haag

U kunt uw aanvraag ook per e-mail sturen naar: subsidies.sinti.roma@minvws.nl.

Verantwoording

Subsidie vanaf €125.000

Na afloop van het project moet u binnen 22 weken een formulier aanvraag tot subsidievaststelling indienen. Dit formulier is voor de financiële verantwoording en het activiteitenverslag.

Het formulier moet een controleverklaring en een rapport van feitelijke bevindingen bevatten. In het controleprotocol staat per accountantsproduct de onderzoeksaanpak en het rapporteringsmodel beschreven.

Binnen 22 weken neemt DUS-I een definitief besluit over uw aanvraag tot vaststelling.

Subsidie vanaf €25.000 tot €125.000

Na afloop van het project dient u binnen 22 weken een formulier Verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten in bij DUS-I. Dit formulier is voor de financiële verantwoording en het activiteitenverslag.

Subsidie tot €25.000

U hoeft geen financiële verantwoording in te dienen. Er kan u wel worden gevraagd om na afloop van een project of studie/cursus een rapportage in te dienen.

Tot een jaar na de datum waarop de activiteiten of studie/cursus zijn verricht, kan via een steekproef worden gecontroleerd. U moet dan aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, daadwerkelijk zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen.

Meer informatie

Alle informatie staat in het subsidieregeling.

Heeft u nog vragen over de aanvraag of de voorwaarden? Neem dan contact op met de Stichting ARQ:

U kunt ook contact opnemen met DUS-I. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.