VIPP Babyconnect is het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ voor instellingen in de geboortezorg. Het programma richt zich op het verbeteren van deze gegevensuitwisseling, ook tussen organisaties uit verschillende regio’s.

Babyconnect hanteert hierbij de vastgestelde standaarden van het Informatieberaad Zorg. Daarnaast biedt het zorggebruikers de mogelijkheid veilig, betrouwbaar, gratis, digitaal en gestandaardiseerd te beschikken over de eigen gezondheidsgegevens. Dit moeten deelnemende instellingen uiterlijk aan het einde van dit programma faciliteren. De medische gegevens kunnen zorggebruikers toevoegen aan hun PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving), zoals is vastgelegd in het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden van MedMij. Indien relevant zijn deze gegevens ook beschikbaar voor statistiekbeheerders en andere landelijke partijen.

Babyconnect is gericht op ICT-aanpassingen, het bieden van praktische ondersteuning en het verbeteren van de kennis van zorgverleners over digitale informatie-uitwisseling. De regeling bestaat uit projectsubsidies aan (de penvoerders van) regionale partnerschappen. Deze partnerschappen begeleiden en ondersteunen de aangesloten zorgverleners en organisaties bij de totstandkoming van regionale samenwerking. Die samenwerking is gericht op de invulling en implementatie van de technische, financiële en juridische kaders die verbonden zijn aan de uitwisseling van persoonsgegevens.

Aanvraagcriteria

Een regionaal partnerschap is een samenwerkingsverband dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het bestaat uit minimaal drie Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en/of Integrale Geboortezorgorganisaties (IGO’s), tenzij door uitzonderlijke geografische omstandigheden slechts twee VSV’s in de regio beschikbaar zijn; en
  • de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of andere aanbieders van jeugdgezondheidszorg zijn bij de samenwerking betrokken.

De organisaties die als penvoerder van het regionaal partnerschap kunnen optreden zijn:

  • De regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en).
  • De regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s).
  • De gezamenlijke organisatie van VSV’s, die de juridische bevoegdheid heeft.

De penvoerder moet rechtspersoonlijkheid hebben, zoals ook is beschreven in de Kaderregeling.

Hoogte subsidie

Per VSV is maximaal €88.200 beschikbaar. Op basis van het aantal aangesloten VSV’s wordt het maximaal aan te vragen bedrag bepaald.

Aanvraagprocedure

Een aanvraag kan in de volgende periodes worden ingediend via het e-mailadres babyconnect@minvws.nl:

  • Vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2020.
  • Vanaf 1 november 2020 tot en met 31 december 2020.

Bij de aanvraag moeten enkele stukken worden meegestuurd. Zie hiervoor het kopje Documenten, bovenaan deze pagina.

Verantwoorden

  • De beleidsregel vervalt met ingang van 1 januari 2023.
  • Uiterlijk 4 juni 2023 (22 weken na het aflopen van de beleidsregel) moeten alle aanvragers de formulieren en de gevraagde, aanvullende documenten aanleveren voor de verantwoording.
  • Tegen die tijd zal er een verantwoordingsformulier op de website van DUS-I geplaatst worden.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de subsidieregeling of op de website van het programma.