VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ voor instellingen in de geboortezorg. Het programma richt zich op het verbeteren van deze gegevensuitwisseling, ook tussen organisaties uit verschillende regio’s.

U kunt geen subsidie meer aanvragen. Ook kunt u geen nieuwe VSV’s meer laten aansluiten.

Babyconnect hanteert hierbij de vastgestelde standaarden van het Informatieberaad Zorg. Daarnaast biedt het zorggebruikers de mogelijkheid veilig, betrouwbaar, gratis, digitaal en gestandaardiseerd te beschikken over de eigen gezondheidsgegevens. Dit moeten deelnemende instellingen uiterlijk aan het einde van dit programma faciliteren. De medische gegevens kunnen zorggebruikers toevoegen aan hun PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving), zoals is vastgelegd in het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden van MedMij. Indien relevant zijn deze gegevens ook beschikbaar voor statistiekbeheerders en andere landelijke partijen.

Babyconnect is gericht op ICT-aanpassingen, het bieden van praktische ondersteuning en het verbeteren van de kennis van zorgverleners over digitale informatie-uitwisseling. De regeling bestaat uit projectsubsidies aan (de penvoerders van) regionale partnerschappen. Deze partnerschappen begeleiden en ondersteunen de aangesloten zorgverleners en organisaties bij de totstandkoming van regionale samenwerking. Die samenwerking is gericht op de invulling en implementatie van de technische, financiële en juridische kaders die verbonden zijn aan de uitwisseling van relevante persoonsgegevens voor, tijdens en tot 8 weken na de zwangerschap.

Subsidieregeling gewijzigd

De subsidieregeling is op 20 juli 2023 gewijzigd. Hierbij is de projectperiode met een half jaar verlengd tot en met 31 december 2024. Ook zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de ICT implementatie- en licentiekosten.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of stapt er bijvoorbeeld een VSV of zorgaanbieder uit het partnerschap? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons melden. Als het nodig is vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Voortgang en verantwoorden

Als u subsidie ontvangt moet u elke 12 maanden inhoudelijk en financieel verslag uitbrengen over de voortgang van de activiteiten. U kunt hiervoor dit format gebruiken.

Aan het eind van het project moet u aantonen dat de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Een van de activiteiten is het implementeren en aanpassen van de verschillende zorginformatiesystemen conform de volgende 4 uitkomstdoelen:

  1. Medicatieveiligheid 
  2. Patiënt centraal
  3. Digitale overdracht
  4. Eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken

Voor 70% van de zwangeren van het regionaal partnerschap moeten deze doelen behaald zijn. Als dit percentage lager is wordt de volgende tabel gehanteerd:

realisatie

doel 1

doel 2

doel 3

doel 4

≥ 68%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

≥ 60% < 68%

2,5%

10,0%

10,0%

2,5%

≥ 55% < 60%

5,0%

20,0%

20,0%

5,0%

≥ 50% < 55%

7,5%

30,0%

30,0%

7,5%

< 50%

10,0%

40,0%

40,0%

10,0%

Op basis hiervan wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. Verwacht u deze doelstellingen niet te halen? Dan moet u dit aan ons melden.

Wanneer moet u verantwoorden?

De subsidie moet uiterlijk 22 weken na de einddatum van het project worden verantwoord. Bij een einddatum van 31 december 2024 betekent dit dat u uiterlijk op 3 juni 2025 uw aanvraag tot vaststelling moet indienen.

Bij de verantwoording stuurt u de volgende documenten mee:

  • Het ingevulde vaststellingsformulier.
  • Een overzicht van welke praktijken wel en niet op 31 december 2024 op de ZAL staan, inclusief een uitleg waarom een praktijk niet op de ZAL staat.
  • EDP-rapportage getekend door het programmabureau Babyconnect. Deze rapportage volgt na de eindtoets die wordt uitgevoerd op basis van het Handboek toetsingscriteria.
  • De controleverklaring van de accountant. Uw accountant gebruikt hiervoor het accountantsprotocol.

Uitvoeringsovereenkomst

U heeft onder andere een uitvoeringsovereenkomst nodig om de verplichtingen overeen te komen voor de werkelijke implementatie- en licentiekosten van hard- en software. Bij meerdere partners heeft u per partner één overeenkomst nodig. Stuur de overeenkomsten uiterlijk bij het verzoek tot vaststelling naar DUS-I.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de wijzigingen van juni 2020, mei 2022 en juli 2023. Zie ook de website van het programma.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.