VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ voor instellingen in de geboortezorg. Het programma richt zich op het verbeteren van deze gegevensuitwisseling, ook tussen organisaties uit verschillende regio’s.

Babyconnect hanteert hierbij de vastgestelde standaarden van het Informatieberaad Zorg. Daarnaast biedt het zorggebruikers de mogelijkheid veilig, betrouwbaar, gratis, digitaal en gestandaardiseerd te beschikken over de eigen gezondheidsgegevens. Dit moeten deelnemende instellingen uiterlijk aan het einde van dit programma faciliteren. De medische gegevens kunnen zorggebruikers toevoegen aan hun PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving), zoals is vastgelegd in het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden van MedMij. Indien relevant zijn deze gegevens ook beschikbaar voor statistiekbeheerders en andere landelijke partijen.

Babyconnect is gericht op ICT-aanpassingen, het bieden van praktische ondersteuning en het verbeteren van de kennis van zorgverleners over digitale informatie-uitwisseling. De regeling bestaat uit projectsubsidies aan (de penvoerders van) regionale partnerschappen. Deze partnerschappen begeleiden en ondersteunen de aangesloten zorgverleners en organisaties bij de totstandkoming van regionale samenwerking. Die samenwerking is gericht op de invulling en implementatie van de technische, financiële en juridische kaders die verbonden zijn aan de uitwisseling van relevante persoonsgegevens voor, tijdens en tot 8 weken na de zwangerschap.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen. De laatste aanvraagperiode liep van 1 tot en met 30 juni 2021.

Herziening aanvragen voor ICT implementatie- en licentiekosten

Penvoerders konden van 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022 op het Subsidieplatform van DUS-I een herziening aanvragen voor de ICT implementatie- en licentiekosten en voor de eventuele aanvullende projectkosten.

Penvoerders sturen de volgende documenten naar DUS-I zodra dit van toepassing is:

  • Ondertekende samenwerkingsovereenkomst als nieuwe VSV’s zich hebben aangesloten.
  • Uitvoeringsovereenkomst voor het besteden van de hard- en software (implementatie- en licentiekosten) gelden. Als u deze nu al heeft, kunt u deze bijvoegen bij de herziening. Zo niet, dan ontvangen we deze uiterlijk bij het verzoek tot vaststelling. U heeft een uitvoeringsovereenkomst nodig om de verplichtingen voor de dienstverlening voor de hard- en software overeen te komen. Bij meerdere partners heeft u per partner één overeenkomst nodig.

U kunt deze documenten sturen naar babyconnect@minvws.nl.

Hoogte subsidie

Het subsidiebedrag bestaat uit:

  • Per Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) of Integrale geboortezorgorganisatie (IGO) is maximaal € 88.200 beschikbaar.
  • Met de huidige wijziging is het daarnaast mogelijk geworden om ICT implementatie- en licentiekosten van maximaal € 87.299 per VSV/IGO te vergoeden en een bedrag van € 19 per geboorte per VSV/IGO met peiljaar 2020.
  • Vier partnerschappen die in de periode van 1 oktober 2021 tot 1 juli 2022 vertraging hebben opgelopen, komen voor aanvullende projectkosten in aanmerking tot ten hoogste € 30.000 per VSV. Het gaat hierbij om regio’s uit de eerste en de derde aanvraagronde: regio Rotterdam-Rijnmond, regio Noord-Holland Noord, regio Amsterdam, Amstelland en Almere en regio Noord-Nederland.

Regionale partnerschappen bij aansluiten nieuwe VSV’s

Wilt u uw regionaal partnerschap met nieuwe VSV’s uitbreiden en daarom een herziening indienen? Dit kan tot en met 31 maart 2023. DUS-I controleert dit aan de hand van het overzicht van VSV’s van het CPZ.

Geef wijzigingen zo spoedig mogelijk door in het Subsidieplatform onder "Mijn subsidies". Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Bij de wijziging stuur u deze documenten mee:

Op deze manier kunnen we nagaan of de nieuwe deelnemende VSV’s voldoen aan de voorwaarden en welke partijen deelnemen aan het regionaal partnerschap.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of stapt er bijvoorbeeld een VSV uit het partnerschap? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons melden.

Voortgang en verantwoorden

Als u subsidie ontvangt moet u elke 12 maanden inhoudelijk en financieel verslag uitbrengen over de voortgang van de activiteiten. U kunt hiervoor dit format gebruiken.

Aan het eind van het project moet u aantonen dat de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Een van de activiteiten is het implementeren en aanpassen van de verschillende zorginformatiesystemen conform de volgende 4 uitkomstdoelen:

  1. Medicatieveiligheid 
  2. Patiënt centraal
  3. Digitale overdracht
  4. Eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken

Voor 70% van de zwangeren van het regionaal partnerschap moeten deze doelen behaald zijn. Als dit percentage lager is wordt de volgende tabel gehanteerd:

realisatie

doel 1

doel 2

doel 3

doel 4

≥ 68%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

≥ 60% < 68%

2,5%

10,0%

10,0%

2,5%

≥ 55% < 60%

5,0%

20,0%

20,0%

5,0%

≥ 50% < 55%

7,5%

30,0%

30,0%

7,5%

< 50%

10,0%

40,0%

40,0%

10,0%

Op basis hiervan wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. Verwacht u deze doelstellingen niet te halen? Dan moet u dit aan ons melden.

Wanneer moet u verantwoorden?

De subsidie moet uiterlijk 22 weken na de einddatum van het project worden verantwoord. Bij een einddatum van 15 juni 2024 betekent dit dat u uiterlijk op 15 november 2024 uw verantwoording moet indienen. Begin 2023 vindt u op deze pagina meer informatie over de verantwoordingseisen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de subsidieregeling en de wijziging op de regeling. Zie ook de website van het programma.

Heeft u vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.