VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ voor instellingen in de geboortezorg. Het programma richt zich op het verbeteren van deze gegevensuitwisseling, ook tussen organisaties uit verschillende regio’s.

Babyconnect hanteert hierbij de vastgestelde standaarden van het Informatieberaad Zorg. Daarnaast biedt het zorggebruikers de mogelijkheid veilig, betrouwbaar, gratis, digitaal en gestandaardiseerd te beschikken over de eigen gezondheidsgegevens. Dit moeten deelnemende instellingen uiterlijk aan het einde van dit programma faciliteren. De medische gegevens kunnen zorggebruikers toevoegen aan hun PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving), zoals is vastgelegd in het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden van MedMij. Indien relevant zijn deze gegevens ook beschikbaar voor statistiekbeheerders en andere landelijke partijen.

Babyconnect is gericht op ICT-aanpassingen, het bieden van praktische ondersteuning en het verbeteren van de kennis van zorgverleners over digitale informatie-uitwisseling. De regeling bestaat uit projectsubsidies aan (de penvoerders van) regionale partnerschappen. Deze partnerschappen begeleiden en ondersteunen de aangesloten zorgverleners en organisaties bij de totstandkoming van regionale samenwerking. Die samenwerking is gericht op de invulling en implementatie van de technische, financiële en juridische kaders die verbonden zijn aan de uitwisseling van relevante persoonsgegevens voor, tijdens en tot 8 weken na de zwangerschap.

Aanvraagcriteria

Een regionaal partnerschap is een samenwerkingsverband dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het bestaat uit minimaal drie Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en/of Integrale Geboortezorgorganisaties (IGO’s), tenzij door uitzonderlijke geografische omstandigheden slechts twee VSV's in de regio beschikbaar zijn; en
 • de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of andere aanbieders van jeugdgezondheidszorg zijn bij de samenwerking betrokken.

De organisaties die als penvoerder van het regionaal partnerschap kunnen optreden zijn:

 • De regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en).
 • De regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s).
 • De gezamenlijke organisatie van VSV's, die de juridische bevoegdheid heeft.

De penvoerder moet rechtspersoonlijkheid hebben, zoals ook is beschreven in de Kaderregeling.

Hoogte subsidie

Per VSV is maximaal €88.200 beschikbaar. Op basis van het aantal aangesloten VSV's wordt het maximaal aan te vragen bedrag bepaald.

Subsidie aanvragen

U kon deze subsidie aanvragen van 1 juni 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk. 

Benodigde documenten

Bij de aanvraag had u deze documenten nodig:

Regionale partnerschappen

Bij uw subsidieaanvraag stuurde u ook een overzicht met deelnemende VSV’s mee. DUS-I controleert dit aan de hand van het overzicht van VSV’s van het CPZ.

 • Fusies
  In dit overzicht geeft u aan of er een voornemen is tot een fusie van een of meerder VSV's. Als dit pas op een later moment bekend wordt, geef dit dan zo snel mogelijk door per e-mail: babyconnect@minvws.nl.
  Als de fusie is voltooid stuurt u het aangepaste overzicht met deelnemende VSV's naar DUS-I.
 • Uitbreidingen 
  Als het regionale partnerschap gaat uitbreiden, geeft u dit ook zo snel mogelijk aan ons door. U stuurt in dat geval ook:

*Het kopie bankafschrift, de jaarrekening, de DAEB-overeenkomst en het plan van aanpak hoeft u in bovenstaande situatie niet nogmaals op te sturen. De checklist hoeft u ook niet opnieuw aan te leveren.

Herziening aanvragen

Wilt u uw regionaal partnerschap met nieuwe VSV’s uitbreiden en daarom een herziening indienen? Volg dan deze stappen:

 1. Verzamel alle documenten die u inleverde bij uw subsidieaanvraag.
 2. Pas deze documenten eventueel aan.
 3. Stuur opnieuw alle documenten naar ons op via babyconnect@minvws.nl. Geef in deze e-mail aan dat het gaat om een aanvraag tot herziening.

Op deze manier kunnen we nagaan of de nieuwe deelnemende VSV’s voldoen aan de voorwaarden en welke partijen deelnemen aan het regionaal partnerschap.

Het indienen van een herziening kan niet na de projectperiode. Doe dit dus vóór 31 december 2022.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of stapt er bijvoorbeeld een VSV uit het partnerschap? Dan moet u hiervan zo snel mogelijk een schriftelijke melding maken.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail naar babyconnect@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Wanneer nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Voortgang en verantwoorden

Als u subsidie ontvangt moet u elke 12 maanden inhoudelijk en financieel verslag uitbrengen over de voortgang van de activiteiten. U kunt hiervoor dit format gebruiken.

Aan het eind van het project moet u aantonen dat de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Een van de activiteiten is het implementeren en aanpassen van de verschillende zorginformatiesystemen conform de volgende vier uitkomstdoelen:

 1. Medicatieveiligheid 
 2. Patiënt centraal
 3. Digitale overdracht
 4. Eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken

Voor 70% van de zwangeren van het regionaal partnerschap moeten deze doelen behaald zijn. Als dit percentage lager is wordt de volgende tabel gehanteerd:

realisatie

doel 1

doel 2

doel 3

doel 4

≥ 68%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

≥ 60% < 68%

2,5%

10,0%

10,0%

2,5%

≥ 55% < 60%

5,0%

20,0%

20,0%

5,0%

≥ 50% < 55%

7,5%

30,0%

30,0%

7,5%

< 50%

10,0%

40,0%

40,0%

10,0%

Op basis hiervan wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. Het is mogelijk dat van bovenstaande kolom wordt afgeweken. Dit kan als de subsidieontvanger tijdens de voortgangsrapportages al heeft aangegeven vertraging op te lopen en daardoor de doelen niet kan behalen. De subsidieontvanger moet dan kunnen aantonen niet zelf de oorzaak te zijn van deze vertraging.

Benodigde documenten

Bij de verantwoording moet u deze documenten inleveren:

 • Verantwoordingsformulier activiteiten en realisatiebegroting.
 • Documenten geverifieerd door de Babyconnect gebruikersgroepen, Medmij en Nictiz waaruit blijkt dat het regionaal partnerschap voor ten minste 70% van zijn zorggebruikers voldoet aan de eisen.
 • Een overeenkomst waaruit blijkt dat het regionaal partnerschap zijn gegevens kan ontsluiten via een dienstverlener / zorgaanbieder die deelneemt aan het MedMij afsprakenstelsel.
 • Een document waaruit blijkt dat de gegevens uit het netwerk van zorginformatiesystemen geschikt zijn voor het PGO.
 • Een document waaruit blijkt dat de aangesloten zorgverleners en gegevensdiensten zijn opgenomen in het zorgaanbiederadresboek van MedMij, zodat zorggebruikers de praktijken in hun PGO kunnen vinden en selecteren voor digitale informatie-uitwisseling.

Wanneer moet u verantwoorden?

De subsidie moet uiterlijk 22 weken na de einddatum van het project worden verantwoord. Bij een einddatum van 1 juni 2023 betekent dit dat u uiterlijk op 2 december 2023 uw verantwoording moet indienen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de subsidieregeling en de wijziging op de regeling. Zie ook de website van het programma.

Er is gebleken dat de mogelijkheid om deel te nemen aan de VIPP-programma’s Babyconnect en VIPP5 soms onduidelijkheid oproept. Ook vragen instellingen zich af in hoeverre dit extra werk met zich meebrengt. Met dit document wordt antwoord gegeven op deze vraag.

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact met ons op.