VIPP Babyconnect

VIPP Babyconnect is het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ voor instellingen in de geboortezorg. Het programma richt zich op het verbeteren van deze gegevensuitwisseling, ook tussen organisaties uit verschillende regio’s.

Babyconnect hanteert hierbij de vastgestelde standaarden van het Informatieberaad Zorg. Daarnaast biedt het zorggebruikers de mogelijkheid veilig, betrouwbaar, gratis, digitaal en gestandaardiseerd te beschikken over de eigen gezondheidsgegevens. Dit moeten deelnemende instellingen uiterlijk aan het einde van dit programma faciliteren. De medische gegevens kunnen zorggebruikers toevoegen aan hun PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving), zoals is vastgelegd in het afsprakenstelsel en de informatiestandaarden van MedMij. Indien relevant zijn deze gegevens ook beschikbaar voor statistiekbeheerders en andere landelijke partijen.

Babyconnect is gericht op ICT-aanpassingen, het bieden van praktische ondersteuning en het verbeteren van de kennis van zorgverleners over digitale informatie-uitwisseling. De regeling bestaat uit projectsubsidies aan (de penvoerders van) regionale partnerschappen. Deze partnerschappen begeleiden en ondersteunen de aangesloten zorgverleners en organisaties bij de totstandkoming van regionale samenwerking. Die samenwerking is gericht op de invulling en implementatie van de technische, financiële en juridische kaders die verbonden zijn aan de uitwisseling van relevante persoonsgegevens voor, tijdens en tot 8 weken na de zwangerschap.

Herziening aanvragen voor ICT implementatie- en licentiekosten

Penvoerders van bestaande regionale partnerschappen kunnen van 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022 op het Subsidieplatform van DUS-I een herziening aanvragen voor de ICT implementatie- en licentiekosten en voor de eventuele aanvullende projectkosten.

Ga naar "Mijn subsidies" als u bent ingelogd in het Subsidieplatform. Selecteer uw Babyconnect subsidie. Ziet u de subsidie niet staan of kunt u geen herziening indienen? Neem dan contact met ons op. 

Stuur bij uw herziening de volgende documenten mee:

Deze documenten stuurt u mee als ze beschikbaar zijn:

 • Ondertekende samenwerkingsovereenkomst als nieuwe VSV’s zich hebben aangesloten.
 • Uitvoeringsovereenkomst voor het besteden van de hard- en software (implementatie- en licentiekosten) gelden. Als u deze nu al heeft, kunt u deze bijvoegen bij de herziening. Zo niet, dan ontvangen we deze uiterlijk bij het verzoek tot vaststelling. U heeft een uitvoeringsovereenkomst nodig om de verplichtingen voor de dienstverlening voor de hard- en software overeen te komen. Bij meerdere partners heeft u per partner één overeenkomst nodig.

Subsidie aanvragen

U kon deze subsidie aanvragen van 1 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Hoogte subsidie

Het subsidiebedrag bestaat uit:

 • Per Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) of Integrale geboortezorgorganisatie (IGO) is maximaal € 88.200 beschikbaar.
 • Met de huidige wijziging is het daarnaast mogelijk geworden om ICT implementatie- en licentiekosten van maximaal € 87.299 per VSV/IGO te vergoeden en een bedrag van € 19 per geboorte per VSV/IGO met peiljaar 2020.
 • Vier partnerschappen die in de periode van 1 oktober 2021 tot 1 juli 2022 vertraging hebben opgelopen, komen voor aanvullende projectkosten in aanmerking tot ten hoogste € 30.000 per VSV. Het gaat hierbij om regio’s uit de eerste en de derde aanvraagronde: regio Rotterdam-Rijnmond, regio Noord-Holland Noord, regio Amsterdam, Amstelland en Almere en regio Noord-Nederland.

Regionale partnerschappen bij aansluiten nieuwe VSV’s

Wilt u uw regionaal partnerschap met nieuwe VSV’s uitbreiden en daarom een herziening indienen? Dit kan tot en met 31 maart 2023. DUS-I controleert dit aan de hand van het overzicht van VSV’s van het CPZ.

Geef wijzigingen zo spoedig mogelijk door in het Subsidieplatform onder "Mijn subsidies". Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Bij de wijziging stuur u deze documenten mee:

Op deze manier kunnen we nagaan of de nieuwe deelnemende VSV’s voldoen aan de voorwaarden en welke partijen deelnemen aan het regionaal partnerschap.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of stapt er bijvoorbeeld een VSV uit het partnerschap? Dan moet u dit zo snel mogelijk schriftelijk melden.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail naar babyconnect@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Wanneer nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Voortgang en verantwoorden

Als u subsidie ontvangt moet u elke 12 maanden inhoudelijk en financieel verslag uitbrengen over de voortgang van de activiteiten. U kunt hiervoor dit format gebruiken.

Aan het eind van het project moet u aantonen dat de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Een van de activiteiten is het implementeren en aanpassen van de verschillende zorginformatiesystemen conform de volgende 4 uitkomstdoelen:

 1. Medicatieveiligheid 
 2. Patiënt centraal
 3. Digitale overdracht
 4. Eenmalig vastleggen, meervoudig gebruiken

Voor 70% van de zwangeren van het regionaal partnerschap moeten deze doelen behaald zijn. Als dit percentage lager is wordt de volgende tabel gehanteerd:

realisatie

doel 1

doel 2

doel 3

doel 4

≥ 68%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

≥ 60% < 68%

2,5%

10,0%

10,0%

2,5%

≥ 55% < 60%

5,0%

20,0%

20,0%

5,0%

≥ 50% < 55%

7,5%

30,0%

30,0%

7,5%

< 50%

10,0%

40,0%

40,0%

10,0%

Op basis hiervan wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. Het is mogelijk dat van bovenstaande kolom wordt afgeweken. Dit kan als de subsidieontvanger tijdens de voortgangsrapportages al heeft aangegeven vertraging op te lopen en daardoor de doelen niet kan behalen. De subsidieontvanger moet dan kunnen aantonen niet zelf de oorzaak te zijn van deze vertraging.

Benodigde documenten

De documenten voor de verantwoording komen in het najaar van 2022 beschikbaar. Bij de verantwoording moet u deze documenten inleveren:

 • Verantwoordingsformulier activiteiten en realisatiebegroting.
 • Documenten geverifieerd door de Babyconnect gebruikersgroepen, Medmij en Nictiz waaruit blijkt dat het regionaal partnerschap voor ten minste 70% van zijn zorggebruikers voldoet aan de eisen.
 • Een overeenkomst waaruit blijkt dat het regionaal partnerschap zijn gegevens kan ontsluiten via een dienstverlener / zorgaanbieder die deelneemt aan het MedMij afsprakenstelsel.
 • Een document waaruit blijkt dat de gegevens uit het netwerk van zorginformatiesystemen geschikt zijn voor het PGO.
 • Een document waaruit blijkt dat de aangesloten zorgverleners en gegevensdiensten zijn opgenomen in het zorgaanbiederadresboek van MedMij, zodat zorggebruikers de praktijken in hun PGO kunnen vinden en selecteren voor digitale informatie-uitwisseling.

Wanneer moet u verantwoorden?

De subsidie moet uiterlijk 22 weken na de einddatum van het project worden verantwoord. Bij een einddatum van 15 juni 2024 betekent dit dat u uiterlijk op 15 november 2024 uw verantwoording moet indienen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de subsidieregeling en de wijziging op de regeling. Zie ook de website van het programma.

Heeft u vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.