Vrijroosteren leraren fase IV

Het bieden van gelijke kansen in het onderwijs is een opdracht waar scholen iedere dag voor staan. Daarbij wordt een groot beroep gedaan op de professionaliteit en veerkracht van leraren. Zeker op scholen met veel achterstandsleerlingen kunnen leraren druk ervaren door een opeenstapeling van problemen.

Om deze leraren te ondersteunen is subsidie beschikbaar om leraren twee jaar vrij te roosteren. In de vrijgekomen tijd gaan leraren aan de slag met een coach en worden achterstandsleerlingen intensief begeleid.

Twintig bevoegde gezagen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de vierde subsidieronde Vrijroosteren leraren voor de periode 2023-2025. Het bevoegd gezag kan ervoor kiezen om een lerarenteam van één school deel te laten nemen aan het traject, maar leraren van meerdere scholen is ook toegestaan.

In het kort

  • Scholen uit het primair of voortgezet onderwijs konden deze subsidie aanvragen als zij een bovengemiddelde ‘schoolweging achterstandsleerlingen’ hebben.
  • Scholen besteden de subsidie aan de kosten voor het vrijroosteren van leraren voor coaching van leerkrachten en intensieve begeleiding van leerlingen. Daarnaast kunnen scholen de subsidie gebruiken voor ontwikkelactiviteiten door leraren en activiteiten gericht op onderwijsontwikkeling en innovatie voor achterstandsleerlingen.
  • Meer informatie vindt u op deze pagina en in de regeling.
  • Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op.

Voor wie?

Scholen uit het primair of voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor de subsidie als zij een bovengemiddelde ‘schoolweging achterstandsleerlingen’ hebben. Dit houdt in:

  • Primair onderwijs: Vestigingen met een positieve achterstandsscore zoals bedoeld in artikel 27 van het Besluit bekostiging WPO. Het gaat hier om gegevens uit 2022, die voor aanvragen in 2022 door het CBS aan de minister zijn verstrekt.
  • Voortgezet onderwijs: Vestigingen die voor de regeling leerplusarrangement vo in aanmerking komen.

Als meerdere scholen deelnemen binnen een aanvraag, heeft ten minste één van de scholen een bovengemiddelde schoolweging achterstandsleerlingen.

Activiteiten

De subsidie wordt in ieder geval besteed aan de kosten voor het vrijroosteren van leraren voor:

  • Coaching van leerkrachten.
  • Intensieve begeleiding van leerlingen.

Daarnaast mag er ook aandacht worden besteed aan ontwikkelactiviteiten door leraren en activiteiten gericht op onderwijsontwikkeling- en innovatie voor achterstandsleerlingen.

Hoogte subsidie

In totaal is een budget beschikbaar van €5.887.000 voor de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025. Een bevoegd gezag kon maximaal €292.000 aanvragen voor de twee schooljaren samen.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Verantwoording

Het bevoegd gezag toont in de jaarverslaggeving aan dat is voldaan aan de subsidieverplichtingen volgens model G1. Als de activiteiten van de regeling zijn uitgevoerd en aan alle subsidieverplichtingen is voldaan, mag het niet-gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten die passen bij het doel van de regeling.

Het bevoegd gezag toont op verzoek aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn verricht en dat er is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Het bevoegd gezag is daarnaast verplicht om uiterlijk 1 januari 2026 een activiteitenverslag aan te leveren.

Meer informatie

In september 2017 zijn de eerste 24 scholenbesturen via deze regeling met de uitvoering gestart. Inmiddels is er veel kennis opgedaan over de invulling in de praktijk. In het document 'Handvatten voor de praktijk' vindt u enkele tips op basis van eerdere aanvragen.

Meer informatie en de voorwaarden staan in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.