Vrijroosteren leraren

De subsidie is bedoeld voor de professionalisering van leraren en het gericht ondersteunen van achterstandsleerlingen. Met de subsidie kunnen leraren twee jaar vrij worden geroosterd voor deelname aan coachingsactiviteiten en voor intensieve begeleiding van leerlingen.

Er kon ook subsidie worden aangevraagd voor onderwijsontwikkeling en -innovatie voor achterstandsleerlingen. De subsidie is voor de vervanging van leraren en de eventuele inhuur van een externe coach.

De aanvraagtermijn liep van 17 juni tot en met 15 september 2019. Aanvragen van deze subsidie is niet meer mogelijk.

Nieuws 24 juni 2020: Verlenging startdatum fase II 2019-2020

De subsidieregeling vrijroosteren leraren fase II 2019-2020 is naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus op twee punten gewijzigd. De startdatum voor deelname door leraren aan coachingsactiviteiten is verruimd van het eerste kwartaal 2020 naar het einde van het derde kwartaal van 2020. De activiteiten hoeven ook niet meer doorlopend te worden uitgevoerd en de minister kan toestemming geven om de activiteiten later af te ronden dan 1 januari 2022.

Mocht u gebruik willen maken van deze wijzigingen dan kunt u dit melden via het e-mailadres ocwsubsidies@minvws.nl.

Hoogte van subsidie

Er was een budget van € 5.816.000 beschikbaar voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021. De subsidie was maximaal € 290.800 per bevoegd gezag voor twee schooljaren.

Voorwaarden

De subsidie kon worden aangevraagd door bevoegde gezagen in het primair- en voortgezet onderwijs. Van een bevoegd gezag mogen leraren van meerdere scholen deelnemen aan de activiteiten. Ten minste één van de scholen moet in dat geval een school met veel achterstandsleerlingen zijn.

  • Primair onderwijs: vestigingen waar de achterstandsscore, bedoeld in artikel 27 van het Besluit bekostigingen WPO, gedeeld door het aantal leerlingen groter of gelijk is aan 2,5 (teldatum 1 oktober 2018).
  • Voortgezet onderwijs: vestigingen die voor de regeling leerplusarrangement vo in aanmerking komen. Hier geldt als extra criterium een ondergrens van apc-leerlingen van dertig procent per vestiging.

De subsidie wordt in ieder geval besteed aan het gedurende twee jaar vrijroosteren van leraren voor:

  • deelname aan coachingsactiviteiten;
  • intensieve begeleiding van leerlingen.

Aanvullend kan maximaal 20% van de subsidie worden besteed aan activiteiten die gericht zijn op onderwijsontwikkeling en -innovatie voor achterstandsleerlingen.

Een bevoegd gezag dat deze subsidie al heeft ontvangen voor de periode 2017-2019 kon niet opnieuw een aanvraag doen.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode voor de subsidie liep van 17 juni tot en met 15 september 2019.

Bij de aanvraag waren de volgende documenten nodig:

Niet volledige aanvragen konden binnen 10 dagen worden aangevuld. De datum van ontvangst van de volledige aanvraag geldt dan als datum van binnenkomst.

Loting

Er is subsidie voor tien bevoegde gezagen voor primair onderwijs en tien  bevoegde gezagen voor voortgezet onderwijs. Er wordt gestreefd naar diversiteit en regionale spreiding onder de aanvragen. Daarom zijn de bevoegde gezagen ingedeeld naar de categorie gemeente waarbinnen zij vallen: G4, G33 en Overig. Voor elke categorie wordt een beperkt aantal aanvragen toegekend. Als er meer aanvragen binnenkomen dan wordt bij loting bepaald welke aanvragen worden toegekend.

Meer informatie

Meer informatie en de voorwaarden staan in de subsidieregeling. Heeft u vragen over de subsidie? Neem dan contact met ons op.