Zij-instroom primair onderwijs G5

Het lerarentekort in het primair onderwijs in de grote steden, de zogenaamde G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere), is een groeiend probleem. De arbeidsmarktramingen laten zien dat de verwachte tekorten in deze steden de komende jaren zullen toenemen. De besturen in de G5 hebben aangegeven dat er noodmaatregelen nodig zijn. Er is daarom per stad een noodplan opgesteld. De besturen in de G5 kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van een deel van deze noodplannen.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

In de noodplannen is aangegeven dat de inzet van zij-instromers een kansrijke oplossing is. Met deze subsidie komt er extra ruimte voor de opleiding en begeleiding van zij-instromers. Het doel van de regeling is dat de scholen, besturen en lerarenopleidingen gezamenlijk het traject voor zij-instromers verbeteren. Daardoor sluit de opleiding beter aan op de praktijk en op de kennis en ervaring van de zij-instromer. De subsidie kan worden gebruikt om plannen te maken en uit te voeren. In de plannen staan  afspraken over het aantal zij-instromers per jaar, het voortraject, de opleiding en begeleiding van zij-instromers.

De werkwijzen van de G5 zullen openbaar worden gemaakt en breed gedeeld, zodat de rest van het land gebruik kan maken van deze werkwijzen.

Hoogte subsidie

Voor de periode 2020-2023 is €36 miljoen beschikbaar (€9 miljoen per jaar). De verdeling van dit subsidiebedrag is gebaseerd op het aantal zij-instromers dat per jaar per stad wordt opgeleid.

Subsidie per gemeente
Gemeente Bedrag
Amsterdam €12.112.148
Rotterdam €9.084.112
Den Haag €8.074.768
Utrecht €4.037.384
Almere €2.691.588

Cofinanciering

De regeling subsidieert maximaal twee derde van de kosten van de activiteiten. Minimaal één derde deel moet komen uit cofinanciering. Naast financiële middelen kan het ook gaan om de inzet van personeel of arbeidstijd. De gemeente tekent de aanvraag als cofinancier.

Voorbeeld: De kosten voor de activiteiten zijn €3 miljoen. De cofinanciering moet minimaal €1 miljoen zijn, uw subsidieaanvraag is maximaal €2 miljoen.

Belangrijke voorwaarden

Per gemeente kan een bestuur van een school voor primair- of speciaal (basis) onderwijs één aanvraag doen. Zij doet dit namens de deelnemende besturen en lerarenopleidingen.

De activiteiten worden uitgevoerd in de schooljaren 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 en 2023-2024. Vanaf het moment van indienen van de aanvraag kan worden gestart met de activiteiten.

De aanvraag wordt ondertekend door alle besturen en leraren die deelnemen aan de uitvoering van het plan van aanpak.

Plan van aanpak

Bij de aanvraag hoort een plan van aanpak met een begroting. Gebruik het format als hulpmiddel. Een plan van aanpak bestaat in elk geval uit de volgende onderdelen:

  • de besturen en eventueel andere partijen die deelnemen aan de uitvoering van het plan van aanpak;
  • het aantal zij-instromers dat op jaarbasis kan starten;
  • een beschrijving van hoe het voortraject, de opleiding en begeleiding van zij-instromers worden vormgegeven;
  • de wijze waarop de opbrengsten worden gedeeld, verspreid en geborgd.

Voor de activiteiten moet blijken welke doelen, resultaten en producten worden beoogd. Beschrijf ook wat de aard, omvang, en duur van de activiteiten is. En op welke manier ze worden uitgevoerd.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Meer informatie over de regionale aanpak vindt u op www.aanpaklerarentekort.nl.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.