Maatschappelijke prijslijst - Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken

De gehanteerde ‘prijzen’ voor vergelijkbare kostencomponenten (en verwachte baten) lopen in de praktijk soms uit elkaar. Dit kan te maken hebben met verschillende aannames, onbekende kosten of tarieven en/of andere specificaties of eisen. In deze maatschappelijke prijslijst vindt u veelvoorkomende kosten- en batencomponenten uit verschillende beschikbare bronnen.

De tarieven op de lijst geven aan welke prijs geldt voor een bepaalde dienst of ondersteuning. Gebruik deze prijzen in de businesscase die u meestuurt met uw aanvraag. Gebruikt u in uw businesscase tarieven die erg afwijken dan die in deze prijslijst? Dan moet u uw keuzes toelichten.

Gebruikte bronnen voor deze prijslijst

Bij het opstellen van deze prijslijst is gekozen voor de veel voorkomende kostencomponenten en producten. Voor de componenten en bijbehorende prijzen is gebruikgemaakt van verschillende bronnen:

 • De producten in de Wmo zijn onder meer gebaseerd op kostprijsonderzoeken voor verschillende gemeenten uitgevoerd door meerdere onderzoeks- en adviesbureaus. Ook is gebruikgemaakt van gehanteerde tarievenlijsten door gemeenten en de genoemde kosten in verschillende SPUK-aanvragen. De invulling van de verschillende maatwerkvoorzieningen voor verschillende gemeenten is met elkaar vergeleken om tot een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke lijst van voorzieningen te komen. De gehanteerde prijzen zijn vertaald naar het verwachte prijspeil van 2024 op basis van de Overheidsbijdrage in Arbeidskostenontwikkeling (OVA). De kosten voor de maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo zijn afgerond op meervouden van €5. Onderaan dit document vindt u een begrippenlijst, omdat de producten in de Wmo geen vaste benaming kennen. Gemeenten kunnen afwijkende producten, productnamen en/of tarieven hanteren.
 • Op basis van onder meer de gehanteerde tarieven door zorginstellingen, zorgverzekeringen en de NZa, zijn de tarieven voor voorzieningen vanuit de Zvw bepaald. Hierbij is gebruikgemaakt van de genoemde tarieven in meerdere SPUK-aanvragen. De tarieven die voortkomen uit de beleidsregels van de NZa zijn vermenigvuldigd met 95%. Hiervoor is gekozen omdat de tarieven tot stand komen op basis van individuele onderhandeling tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder.
 • Voor de tarieven in de Wlz zijn de voorzieningen vanuit de Wlz ingedeeld in 3 categorieën: modulair pakket thuis (mpt), zorgzwaartepakket (zzp) en volledig pakket thuis (vpt). Voor de tarieven voor de deelvoorzieningen binnen mpt zijn de door de NZa vastgestelde tarieven voor modulaire zorg 2024 gebruikt. Voor de tarieven van zzp en vpt gaat dit om de door de NZa gehanteerde tarieven voor zzp en voor vpt. Deze tarieven zijn gecorrigeerd op basis van het richttariefpercentage voor de V&V-sector van 95,5% van het NZa maximumtarief (exclusief de normatieve huisvestingscomponent (nhc) en de normatieve inventarisatiecomponent (nic)). Voor de zzp wordt een iets hoger percentage gehanteerd (tussen 96,0% en 96,4%).

Wet maatschappelijke ondersteuning

Producten en kostencomponenten in de Wmo
Product of kostencomponent Tarief 2024
Ambulante begeleiding (per uur) €70
Persoonlijke verzorging / hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (adl-hulp) (per uur) €60
Kortdurend verblijf / logeerplek / respijtzorg (per etmaal) €190
Hulp bij huishouden (per uur) €35
Dagbesteding (per dagdeel (4 uur))
 • Regulier: €45
 • Zwaar: €65
Begeleiding groep (per uur)
 • Basis / licht: €10
 • Midden: €15
 • Zwaar: €20
 • Specialistisch: €30
Begeleiding individueel (per uur)
 • Basis / licht: €60
 • Midden: €70
 • Zwaar: €75
 • Specialistisch: €85
Beschermd wonen (per etmaal)
 • Beschermd huis: €140
 • Regulier beschermd wonen: €205
 • Intensief beschermd wonen: €225
 • Specialistisch beschermd wonen: €255
Beschut wonen (per etmaal) €90
Toezicht (per etmaal)
 • Regulier: €15
 • Volledig / 24-uurs: €25
Vervoer (per dag)
 • Regulier: €15
 • Rolstoel: €25
Regiotaxi
 • Instapkosten: €1 – €2
 • Per kilometer: €0,14 – €0,50
Onafhankelijke cliëntondersteuning (per uur) €90
Mantelzorg
 • Mantelzorgwaardering / mantelzorgcompliment (per persoon per jaar): €70
 • Mantelzorgconsulent / mantelzorgmakelaar (per uur): €75
Leefstijlcoach / arrangeur / centraal persoon (per uur) €60

Zorgverzekeringswet

Producten en kostencomponenten in de Zvw
Product of kostencomponent Tarief 2024
Leefstijlcoach (per uur)
 • Anders ingevuld: €60
 • Door wijkverpleegkundige: €75
Persoonlijke verzorging (per uur)
 • Regulier: €65
 • Inclusief beschikbaarheid: €70
Verpleging (per uur)
 • Regulier: €85
 • Oproepbaar: €90
 • Specialistisch: €105
Advies, instructie en toelichting €100
Begeleiding (per uur) €55
Huishoudelijke hulp (per uur) €40
Thuiszorgtechnologie 6,5 uur per maand tegen maximaal het afgesproken tarief van verpleging en/of persoonlijke verzorging
Medido (per maand) €110
Mantelzorgondersteuning (jaarlijkse vergoeding cursus) €150

Wet langdurige zorg

Modulair pakket thuis (mpt)

Producten en kostencomponenten in de Wlz
Product of kostencomponent Tarief 2024
Huishoudelijke hulp (individueel, per uur) €37,77
Persoonlijke verzorging (individueel, per uur)
 • Basis: €64,12
 • Basis inclusief beschikbaarheid: €68,67
 • Speciaal: €83,39
Begeleiding / dagbesteding (groepsverband, per dagdeel)
 • Basis: €46,32
 • Somatisch ondersteunend: €64,25
 • Psychogeriatrisch: €66,63
Verpleging (individueel, per uur)
 • Basis: €83,39
 • Basis inclusief beschikbaarheid: €89,33
 • Speciaal: €104,59
Behandeling (individueel, per uur)
 • Specialist ouderengeneeskundige of AVG: €183,46
 • Gedragswetenschapper: €147,07
 • Paramedisch: €104,47
Behandeling ouderen (groepsverband, per uur) €76,79
Vervoer
 • Dagbesteding / dagbehandeling categorie 0: €8,82
 • Dagbesteding / dagbehandeling categorie 1: €20,04
 • Dagbesteding / dagbehandeling categorie 2 en hoger: Zie beleidsregels Nza

Zorgzwaartepakket (zzp)

Producten en kostencomponenten in de Wlz
Product of kostencomponent Tarief 2024
4VV (per dag)
 • Exclusief behandeling: €178,21
 • Inclusief behandeling: €206,33
5VV (per dag)
 • Exclusief behandeling: €313,55
 • Inclusief behandeling: €340,56
6VV (per dag)
 • Exclusief behandeling: €288,70
 • Inclusief behandeling: €317,12

Volledig pakket thuis (vpt)

Producten en kostencomponenten in de Wlz
Product of kostencomponent Tarief 2024
4VV (per dag)
 • Exclusief behandeling: €137,48
 • Inclusief behandeling: €150,21
5VV (per dag)
 • Exclusief behandeling: €271,95
 • Inclusief behandeling: €287,84
6VV (per dag)
 • Exclusief behandeling: €240,62
 • Inclusief behandeling: €257,80

Begrippenlijst