DUS-I wil onrechtmatige besteding van subsidiegeld voorkomen. Wanneer bij subsidieontvangers is vastgesteld dat zij misbruik of oneigenlijk gebruik hebben gemaakt van subsidies, wordt dit in het M&O-register vastgelegd. Deze registratie is niet openbaar en alleen toegankelijk voor een beperkte groep medewerkers van DUS-I. Het register helpt ons bij het tegengaan van mogelijk misbruik in de toekomst.

Wanneer vindt registratie plaats?

De subsidieontvanger wordt geregistreerd in het M&O-register als:

In principe zal de subsidieontvanger drie jaar geregistreerd staan. Bij nieuwe subsidieaanvragen controleren wij of deze partij eventueel een risico vormt.

Wie en wat wordt geregistreerd?

Alleen rechtspersonen worden geregistreerd. De subsidieontvanger krijgt een melding als die wordt opgenomen in het M&O-register. Wij geven aan welke gegevens geregistreerd worden en wat de redenen daarvoor zijn. De registratie bevat informatie uit individuele subsidiedossiers met gegevens over de subsidieaanvrager, het verleende en/of vastgestelde subsidiebedrag, de aanleiding om te registreren en de ondernomen actie.

Bezwaar, inzage- en correctierecht

Op de registratie van gegevens over natuurlijke personen is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De subsidieontvanger kan de eigen gegevens inzien en controleren of deze kloppen. Hiervoor kan de ontvanger een verzoek indienen bij de contactpersoon bij DUS-I. Tegen de opname in het register kan geen bezwaar worden ingediend. Dit kan wel als een subsidieaanvraag wordt afgewezen omdat deze subsidieaanvrager op de lijst staat.