De medewerkers van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) doen hun uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kunt u het gevoel hebben onjuist te zijn behandeld door een medewerker. Als dit het geval is, meld dit dan. Van klachten kunnen we leren. Wij proberen uw klacht op te lossen of onze dienstverlening te verbeteren.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U mag een klacht indienen over de manier waarop een medewerker zich in een bepaalde situatie naar u heeft gedragen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over:

 • Het niet of te laat beantwoorden van uw brief of verzoek om informatie.
 • Het niet nakomen van gemaakte afspraken.
 • Het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie.
 • Beledigend of discriminerend gedrag.

Een klacht moet gaan over gedrag. Algemene wensen over beleid of de uitvoering van beleid vallen buiten het klachtrecht. Heeft u andere vragen of suggesties? Dan kunt u terecht bij het algemene nummer van DUS-I: 070-340 55 66.

DUS-I hoeft niet alle klachten te behandelen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de klacht betrekking heeft op:

 • Gedrag waarover al eerder een klacht is ingediend en die is behandeld volgens de klachtenprocedure.
 • Gedrag dat langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 • Gedrag waartegen de klager in bezwaar of beroep kan gaan.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt dit via het online klachtenformulier doen. Ook is het mogelijk om telefonisch of schriftelijk een klacht door te geven. Een schriftelijke klacht bevat ten minste:

 • uw naam en adres;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
 • uw handtekening.

U kunt uw klacht sturen naar:

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 16006
2500 BA  Den Haag

Hoe wordt uw klacht behandeld?

De ontvangst van uw klacht wordt bevestigd. Als u de klacht via het online formulier meldt, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging. De afhandeltermijn voor een klacht is zes weken. Vanzelfsprekend doen we er alles aan om een klacht zo snel mogelijk af te handelen. Is er niet direct een antwoord beschikbaar? Dan ontvangt u een ontvangstbevestiging met hierin de uiterste datum van afhandeling.

De Nationale ombudsman

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u terecht bij de Nationale ombudsman in Den Haag. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Nationale ombudsman.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht voor de algemene regels over klachtbehandeling.