Abortusklinieken

Abortusklinieken kunnen subsidie krijgen voor zwangerschapsafbrekingen met inbegrip van overtijdbehandelingen.

Voor wie subsidie?

Alleen abortusklinieken met een WAZ-vergunning (Wet Afbreking Zwangerschap) konden subsidie krijgen. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden:

  • iedere beslissing tot het afbreken van zwangerschap moet zorgvuldig worden genomen;
  • de zwangerschapsafbreking mag alleen dan worden uitgevoerd, als de noodsituatie van de vrouw deze onontkoombaar maakt;
  • de zwangerschapsafbrekingen worden verleend aan vrouwen die op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) zijn verzekerd.

De basis voor de bekostiging is een integraal tarief per behandeling. Hierin zijn zowel de kosten voor de zorgverlening als de huisvestingskosten verrekend.

Subsidie aanvragen

Subsidieronde 2020

Subsidieronde 2019

Aanvraag subsidievaststelling 2018

De verantwoording over de subsidie 2018 moest vóór 3 juni 2019 zijn ingediend.

U werd gevraagd hiervoor het aanvraagformulier vaststelling subsidie en het accountantsprotocol gebruiken. In het aanvraagformulier vermeldde u zowel de aangevraagde als de gerealiseerde aantallen behandelingen en consulten. U werd verzocht een verschil van meer dan 20% toe te lichten.

U moest de volgende documenten meesturen bij het aanvraagformulier:

  • een assurancerapport;
  • een controleverklaring;
  • een rapport van feitelijke bevindingen. 

Let op, een controleverklaring is alleen verplicht voor instellingen die bij de verantwoording een beroep doen op artikel 26 van de Subsidieregeling abortusklinieken 2018.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling of het aanvragen ervan? Neem dan contact met ons op.

Zie ook de volledige subsidieregeling abortusklinieken.