Brede SPUK-regeling (specifieke uitkering)

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040.

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord.

Thema's en onderdelen

De regeling bestaat uit drie inhoudelijke hoofdthema’s. Daarbinnen vallen verschillende onderdelen met elk een vast beschikbaar budget per gemeente.

 • Sport, bewegen en cultuur
  • Lokaal Sportakkoord
  • Brede Regeling Combinatiefunctie
 • Gezondheid en Sociale basis
  • Terugdringen Gezondheidsachterstanden
  • Kansrijke Start
  • Mentale Gezondheid
  • Aanpak overgewicht en obesitas
  • Valpreventie
  • Leefomgeving
  • Opgroeien in een Kansrijke Omgeving & Vroegsignalering Alcoholproblematiek
  • Versterken sociale basis
  • Mantelzorg
  • Eén tegen Eenzaamheid
  • Welzijn op recept
 • Ondersteunende onderdelen
  • Versterking kennis- en adviesfunctie GGD
  • Coördinatiekosten regionale aanpak preventie

Hoogte uitkering en budget

Voor elke gemeente is voor ieder onderdeel jaarlijks een bedrag beschikbaar. Deze bedragen vindt u in bijlage 4 van de regeling.

De jaarlijkse budgetten per onderdeel vindt u in bijlage 3 van de regeling.

Een deel van de bedragen zoals vermeld in bijlage 4 is beschikbaar via deze regeling en een ander deel via het Btw-compensatiefonds (BCF). De uiteindelijke verdeling volgt bij wijziging van de regeling, waarna ook de definitieve afstorting aan het BCF zal plaatsvinden.

Uitkering aanvragen

Voor deze regeling zijn er twee aanvraagperiodes.

Aanvraagperiode 1

Van 6 februari 2023 tot en met 31 maart 2023.

 • Aanvraag geldt voor 2023 tot en met 2026.

U vraagt de specifieke uitkering aan voor de gehele (resterende) looptijd van de regeling. U mag de specifieke uitkering met terugwerkende kracht inzetten vanaf 1 januari 2023. U kunt geen aanvraag doen voor 1 jaar.

Op 8 februari 2023 zijn links naar het aanvraagformulier per e-mail verzonden naar de contactpersonen van de gemeenten die bekend zijn bij DUS-I. Heeft uw gemeente geen e-mail ontvangen? Neem dan contact met ons op via brede-spuk@minvws.nl.

Aanvraagperiode 2

Van 1 september 2023 tot en met 31 oktober 2023.

 • Programma’s die in 2024 en later zullen worden uitgevoerd.
 • Aanvraag geldt voor 2024 tot en met 2026.
 • Indiening plan van aanpak.

Heeft u in de eerste aanvraagronde de specifieke uitkering niet voor alle 15 onderdelen aangevraagd? Dan kunt u de extra onderdelen alsnog aanvragen in de tweede aanvraagperiode. In het plan van aanpak onderbouwt u de complete aanvraag. De specifieke uitkering voor de nieuw aangevraagde onderdelen worden toegekend vanaf 2024.

Plan van aanpak

U stuurt vóór 30 september 2023 uw integrale plan van aanpak naar de kerngroep via gezondenactiefleven@vng.nl en info@sportengemeenten.nl. De kerngroep geeft advies over uw plan.

Vervolgens stuurt u uw plan, inclusief een positief advies van de kerngroep, vóór 31 oktober 2023 naar DUS-I. Begin september ontvangen de contactpersonen van de gemeenten een e-mail met een link naar een aanvraagformulier. Daarmee kunnen gemeenten het plan naar DUS-I sturen en aanvullende onderdelen aanvragen voor 2024 tot en met 2026.

De herijking van het lokaal sportakkoord, aan de hand van het Raamwerk afspraken Sportakkoord, stuurt u uiterlijk 30 juni 2023 naar de Vereniging Sport en Gemeenten via info@sportengemeenten.nl.

Meer informatie

Meer informatie en ondersteuning: