Brugfunctionaris

De subsidieregeling Brugfunctionaris heeft als doel dat scholen iemand met een brugfunctie kunnen inzetten die laagdrempelig bereikbaar is voor het gezin. Zo krijgt het gezin vroegtijdig hulp bij vragen en zorgen die niet direct met onderwijs te maken hebben, kunnen andere medewerkers in het schoolteam zich op hun kerntaak richten, en kunnen leerlingen beter tot ontwikkeling en leren komen.

U kunt geen subsidie meer aanvragen. Bekijk het overzicht van alle toegekende aanvragen. Eind mei plaatsen we op deze website de resultaten van de aanvraagronde.

De brugfunctie legt een verbinding tussen het gezin thuis, het kind op school en – waar nodig – met professionals, instanties en partners in de wijk. Zo hebben ouders iemand die naast hen staat, kunnen leraren zich blijven concentreren op hun kerntaak, en komen leerlingen beter aan leren toe. Anders dan de rest van het schoolteam (leraren, intern begeleider, orthopedagoog, directeur, et cetera) werken brugfunctionarissen ook buiten de omgeving van de school.

Bekijk ook de goede voorbeelden van scholen met een brugfunctie.

Voor wie

Een bevoegd gezag kan subsidie aanvragen voor de duurzame inzet van een brugfunctie. In het primair onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs is de aanvraag voor een specifieke vestiging (BRIN 6). In het voortgezet onderwijs is dit voor een specifieke school (BRIN 4).

Scholen kunnen de subsidie gebruiken om personele uren in te zetten om een brugfunctie aan te bieden. Het bevoegd gezag en de school(vestiging) mogen zelf bepalen hoe ze de brugfunctie willen inrichten, zolang de inzet van de brugfunctie bijdraagt aan het doel van de subsidieregeling.

De brugfunctie kan worden uitgevoerd door een bestaande of nieuwe medewerker, of door een klein team. Het hoeft dus geen functionaris te zijn en ook de naam 'brugfunctionaris' is niet verplicht. In het aanvraagformulier legt u uit hoe u de subsidie van plan bent in te zetten.

Belangrijke voorwaarden

 1. Het bevoegd gezag dat de subsidie aanvraagt, heeft overlegd of gaat overleggen met betrokken gemeenten en samenwerkingsverbanden over de subsidieaanvraag en de inzet van de brugfunctie.
 2. De school(vestiging) waar de subsidie voor is aangevraagd, neemt actief deel aan het monitor- en effectonderzoek dat wordt uitgevoerd tijdens de subsidieperiode. Tijdens het onderzoek stuurt de school(vestiging) informatie voor een jaarlijkse tussenrapportage van het onderzoek.
 3. Tijdens de subsidieperiode vindt een steekproefcontrole plaats waarbij we controleren of de subsidie gebruikt is voor het doel van de regeling. Onder 'Subsidie verantwoorden' leest u meer over de steekproefcontrole.

Hoogte subsidie

Per school(vestiging) zijn voor de schooljaren 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027 in totaal de volgende subsidiebedragen beschikbaar:

 • Primair onderwijs: €120.000 per vestiging (€40.000 per schooljaar)
 • Speciaal basisonderwijs: €120.000 per vestiging (€40.000 per schooljaar)
 • Voortgezet onderwijs: €360.000 per school (€120.000 per schooljaar)
 • (Voortgezet) speciaal onderwijs: €120.000 per vestiging (€40.000 per schooljaar)

U vraagt de subsidie aan voor 3 schooljaren. Als uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u in deze schooljaren ieder jaar een derde deel van het bedrag.

Budget

Voor deze subsidieregeling zijn per onderwijssector de volgende budgetten beschikbaar:

 • Primair onderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs): €109.200.000
 • Speciaal basisonderwijs: €4.800.000
 • Voortgezet onderwijs: €34.560.000
 • (Voortgezet) speciaal onderwijs: €10.320.000

Wordt in een sector meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan verschilt het per onderwijssector wat er gebeurt:

 • De aanvragen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs worden gerangschikt aan de hand van de achterstandsscore. De achterstandsscores voor het primair onderwijs staan in bijlage 1 van de regeling, en die voor het voortgezet onderwijs staan in bijlage 2 van de regeling.
 • De aanvragen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs worden gerangschikt aan de hand van de cumi-score.

Blijft er budget over? Dan wordt het resterende budget verdeeld over de sectoren.

Budget voor (voortgezet) speciaal onderwijs verhoogd

Het doel van de regeling is dat 15% van de scholen subsidie voor een brugfunctionaris ontvangt. Het beschikbare budget voor scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs bleek te laag om dit doel te bereiken. Daarom is het budget voor deze sector verhoogd van €4,8 miljoen naar €10,32 miljoen. Het budget voor de overige scholen is voldoende om 15% te bereiken en wordt niet gewijzigd.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Bijvoorbeeld bij langdurige afwezigheid of vertrek van het personeel dat de brugfunctie vervult. Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 1.

 • Voor vestigingen in het primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs wordt een derde deel van het bedrag jaarlijks gedurende 3 jaar uitbetaald.
 • Voor scholen in het voortgezet onderwijs wordt een derde deel van het bedrag jaarlijks gedurende 3 jaar als voorschot uitbetaald. De subsidie wordt vastgesteld na afloop van de activiteitenperiode.

Steekproefcontrole

Er vindt in ieder geval een steekproefsgewijze controle plaats. Bij de steekproefcontrole toont u aan:

 • Dat de subsidie is ingezet voor personele uren voor een brugfunctie op de school(vestiging). Hiervoor kunt u informatie zoals een geanonimiseerde arbeidsovereenkomst aanleveren.
 • Dat de subsidie heeft bijgedragen aan het doel van de brugfunctie en welke activiteiten hiervoor zijn ingezet. Hiervoor kunt u een kort activiteitenverslag maken.
 • Dat overleg heeft plaatsgevonden met betrokken gemeenten en samenwerkingsverbanden voordat gestart werd met de brugfunctie. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een mailwisseling sturen waaruit dit blijkt.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de wijzigingsregeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.