Brugfunctionaris

De subsidieregeling Brugfunctionaris heeft als doel dat scholen iemand met een brugfunctie kunnen inzetten die laagdrempelig bereikbaar is voor het gezin. Zo krijgt het gezin vroegtijdig hulp bij vragen en zorgen die niet direct met onderwijs te maken hebben, kunnen andere medewerkers in het schoolteam zich op hun kerntaak richten, en kunnen leerlingen beter tot ontwikkeling en leren komen.

De brugfunctie legt een verbinding tussen het gezin thuis, het kind op school en – waar nodig – met professionals, instanties en partners in de wijk. Zo hebben ouders iemand die naast hen staat, kunnen leraren zich blijven concentreren op hun kerntaak, en komen leerlingen beter aan leren toe. Anders dan de rest van het schoolteam (leraren, intern begeleider, orthopedagoog, directeur, et cetera) werken brugfunctionarissen ook buiten de omgeving van de school.

Bekijk ook de goede voorbeelden van scholen met een brugfunctie.

Voor wie

Een bevoegd gezag kan subsidie aanvragen voor de duurzame inzet van een brugfunctie. In het primair onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs is de aanvraag voor een specifieke vestiging. In het voortgezet onderwijs is dit voor een specifieke school.

Scholen kunnen de subsidie gebruiken om personele uren in te zetten om een brugfunctie aan te bieden. Het bevoegd gezag en de school(vestiging) mogen zelf bepalen hoe ze de brugfunctie willen inrichten, zolang de inzet van de brugfunctie bijdraagt aan het doel van de subsidieregeling.

De brugfunctie kan worden uitgevoerd door een bestaande of nieuwe medewerker, of door een klein team. Het hoeft dus geen functionaris te zijn en ook de naam 'brugfunctionaris' is niet verplicht. In het aanvraagformulier legt u uit hoe u de subsidie van plan bent in te zetten.

Belangrijke voorwaarden

 1. Het bevoegd gezag dat de subsidie aanvraagt, heeft overlegd of gaat overleggen met betrokken gemeenten en samenwerkingsverbanden over de subsidieaanvraag en de inzet van de brugfunctie.
 2. De school(vestiging) waar de subsidie voor is aangevraagd, neemt actief deel aan het monitor- en effectonderzoek dat wordt uitgevoerd tijdens de subsidieperiode. Tijdens het onderzoek stuurt de school(vestiging) informatie voor een jaarlijkse tussenrapportage van het onderzoek.
 3. Tijdens de subsidieperiode vindt een steekproefcontrole plaats waarbij we controleren of de subsidie gebruikt is voor het doel van de regeling. Onder 'Subsidie verantwoorden' leest u meer over de steekproefcontrole.

Hoogte subsidie

Per school(vestiging) zijn voor de schooljaren 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027 in totaal de volgende subsidiebedragen beschikbaar:

 • Primair onderwijs: €120.000 per vestiging (€40.000 per schooljaar)
 • Speciaal basisonderwijs: €120.000 per vestiging (€40.000 per schooljaar)
 • Voortgezet onderwijs: €360.000 per school (€120.000 per schooljaar)
 • (Voortgezet) speciaal onderwijs: €120.000 per vestiging (€40.000 per schooljaar)

U vraagt de subsidie aan voor 3 schooljaren. Als uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u in deze schooljaren ieder jaar 1/3e deel van het bedrag.

Budget

Voor deze subsidieregeling is een budget beschikbaar van in totaal €153.360.000. Het budget wordt als volgt verdeeld onder de verschillende onderwijssectoren:

 • Primair onderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs): €109.200.000
 • Speciaal basisonderwijs: €4.800.000
 • Voortgezet onderwijs: €34.560.000
 • (Voortgezet) speciaal onderwijs: €4.800.000

Met dit budget kunnen in totaal 1.086 aanvragen worden toegekend:

 • Primair onderwijs: 910
 • Speciaal basisonderwijs: 40
 • Voortgezet onderwijs: 96
 • (Voortgezet) speciaal onderwijs: 40

Wordt in een sector meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar is? Dan verschilt het per onderwijssector wat er gebeurt:

 • De aanvragen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs worden gerangschikt aan de hand van de achterstandsscore.
 • De aanvragen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs worden gerangschikt aan de hand van de cumi-score.

Blijft er budget over? Dan wordt het resterende budget verdeeld over de sectoren.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 8 januari tot en met 16 februari 2024. U vraagt de subsidie aan via een online aanvraagformulier. Tijdens de aanvraagperiode vindt u op deze pagina een link naar het formulier.

Voor scholen in het primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs vraagt u subsidie aan per vestiging. Voor scholen in het voortgezet onderwijs gaat het om een subsidie per school. Vraagt u voor meerdere vestigingen of scholen subsidie aan? Dan moet u voor iedere vestiging of school een aparte aanvraag doen.

Aanvraagformulier

In het aanvraagformulier wordt de volgende informatie gevraagd:

 • De gegevens van het bevoegd gezag.
 • Hoe de personele uren voor een brugfunctie vanuit school worden ingezet.
 • De activiteiten waarop het bevoegd gezag gaat inzetten om bij te dragen aan het doel van de brugfunctie.
 • De vragen en signalen waar de brugfunctie zich op zal richten.
 • De risico’s waar het bevoegd gezag rekening mee houdt bij de inzet van de brugfunctie.
 • Ontvangt het bevoegd gezag na 31 juli 2024 nog financiering voor personele uren om een brugfunctie of een vergelijkbare rol op de school aan te bieden? Dan geeft u een toelichting hoe de subsidie via deze regeling aanvullend wordt ingezet vergeleken met de bestaande financiering.
 • Een verklaring waaruit blijkt dat u heeft overlegd of gaat overleggen met betrokken gemeenten en samenwerkingsverbanden over de subsidieaanvraag en de inzet van de brugfunctie.

Hoelang duurt het?

Heeft u subsidie aangevraagd? Dan ontvangt u uiterlijk 17 mei 2024 van ons bericht of uw aanvraag is toegekend.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Bijvoorbeeld bij langdurige afwezigheid of vertrek van het personeel dat de brugfunctie vervult. Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

U verantwoordt de subsidie in de jaarverslaggeving volgens de regeling Jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 1.

 • Voor vestigingen in het primair onderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs wordt 1/3e deel van het bedrag jaarlijks gedurende 3 jaar uitbetaald.
 • Voor scholen in het voortgezet onderwijs wordt 1/3e deel van het bedrag jaarlijks gedurende 3 jaar als voorschot uitbetaald. De subsidie wordt vastgesteld na afloop van de activiteitenperiode.

Steekproefcontrole

Er vindt in ieder geval een steekproefsgewijze controle plaats. Bij de steekproefcontrole toont u aan:

 • Dat de subsidie is ingezet voor personele uren voor een brugfunctie op de school(vestiging). Hiervoor kunt u informatie zoals een geanonimiseerde arbeidsovereenkomst aanleveren.
 • Dat de subsidie heeft bijgedragen aan het doel van de brugfunctie en welke activiteiten hiervoor zijn ingezet. Hiervoor kunt u een kort activiteitenverslag maken.
 • Dat overleg heeft plaatsgevonden met betrokken gemeenten en samenwerkingsverbanden voordat gestart werd met de brugfunctie. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een mailwisseling sturen waaruit dit blijkt.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Zodra de regeling gepubliceerd is in de Staatscourant vindt u op deze pagina een link naar de regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.