Coronabanen in de zorg

Sinds de uitbraak van COVID-19 staat door een verhoogde werklast de zorg onder druk. Het kabinet stelt een budget van €80 miljoen beschikbaar om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke coronabanen. Werkgevers kunnen subsidie krijgen om mensen tijdelijk in te zetten in ondersteunende functies.

Er kon tot en met 31 maart 2021 subsidie worden aangevraagd voor het invullen van één van deze ondersteunende functies:

 • Coronabaan gastvrouw / gastheer
 • Coronabaan zorg-assistent / zorgbuddy
 • Coronabaan ADL–ondersteuner
 • Coronabaan welzijns-assistent
 • Coronabaan ondersteuner zorgmedewerker
 • Coronabaan ondersteuner veiligheid

Voorwaarden

In artikel 1 van de regeling staat beschreven welke zorgaanbieders subsidie konden aanvragen. Dit waren onder andere zorgaanbieders die zorg leveren op basis van onderstaande wetten of ministeriële regelingen:

 • Wet langdurige zorg (Wlz), bijvoorbeeld een verpleeghuis.
 • Jeugdwet, bijvoorbeeld een jeugdzorginstelling.
 • Zorgverzekeringswet (Zvw, alleen basispakket), bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk of ziekenhuis.
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie.
 • Wet publieke gezondheid (GGD).
 • Subsidieregeling ADL-assistentie, bijvoorbeeld een zorgaanbieder van ADL-assistentie.

De definitie in artikel 1 van de regeling is leidend bij de beoordeling van de subsidieaanvraag.

Subsidie aanvragen

De aanvraagtermijn is inmiddels verstreken en subsidie aanvragen is niet meer mogelijk.

Stand per 1 april 2021

Stand per 1 april 2021
Euro
Aangevraagde subsidie€  37.871.612,16
Beschikbare subsidie€  42.128.387,84

Dit is een indicatieve weergave van het verbruikte subsidiebudget. Het totaal aangevraagde bedrag hoeft niet gelijk te zijn aan het uiteindelijke, totaal verleende bedrag. Het totaal verleende bedrag is pas bekend nadat alle aanvragen zijn beoordeeld. Omdat het subsidieplafond niet is bereikt zal er geen sprake zijn van een verdeling van het beschikbare budget. Alle organisaties die een aanvraag hebben ingediend en in aanmerking komen voor de subsidie zullen het aangevraagde budget ontvangen.

Brontabel als csv (94 bytes)

Verlening subsidie

Is uw aanvraag tot subsidieverlening niet compleet of is de gegeven informatie onvoldoende? Dan vragen wij u uw aanvraag aan te vullen.

Het is ons streven om zo snel mogelijk, en vòòr onze termijn van 22 weken, de beschikkingen te versturen. Organisaties die een subsidieaanvraag hebben ingediend, ontvangen mogelijk al in april 2021 een besluit per brief.

Subsidie verantwoorden

Subsidies tot € 25.000 worden ambtshalve vastgesteld. Er kan een steekproef uitgevoerd worden voor de vaststelling van de subsidie. In de steekproef kan gevraagd worden naar arbeidsovereenkomsten, loonstroken, inzage te verlenen in de loonadministratie en facturen voor begeleiding.

Voor een subsidie tussen € 25.000 en € 125.000 toont u aan de hand van een verklaring inzake werkelijke kosten aan dat de activiteiten zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan subsidieverplichtingen. Er kan een steekproef worden uitgevoerd voor de controle van de verklaring inzake werkelijke kosten.

Voor een subsidie van € 125.000 of meer legt u verantwoording af aan de hand van een bijlage bij de jaarrekening. Hierbij moet een verklaring van een accountant worden bijgevoegd, opgesteld volgens het vastgestelde accountantsprotocol.

Zorgaanbieders ontvangen een voorschot van 100%. Maak zo snel mogelijk melding als u merkt dat de realisatie van coronabanen minder goed verloopt dan gehoopt. In de beschikking waarin de subsidie wordt vastgesteld ziet u terug hoeveel subsidiegeld u terug moet betalen. Wij verzoeken organisaties vriendelijk om niet zelfstandig subsidiegeld terug te storten. In geval van terugbetaling leest u in de beschikking ook hoe u het geld kunt terugbetalen.

Meldingsplicht bij afwijken van de aanvraag

Het kan voorkomen dat een activiteit niet, niet op tijd of niet volledig kan worden uitgevoerd. Hiervan moet u een schriftelijke melding maken. Dit doet u tijdens de subsidieperiode. Ook maakt u een melding als u niet aan alle verplichtingen uit de verleningsbrief kunt voldoen of als u te maken heeft met onvoorziene omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de subsidie.

Let op: als u niet voldoet aan de meldplicht bestaat de mogelijkheid dat uw subsidie wordt verlaagd.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. Heeft u vragen over de regeling of het aanvraagproces? Neem dan contact met ons op: cozo@minvws.nl