Coronabanen in de zorg

Afgelopen jaar vroeg veel van zorgprofessionals en zorgorganisaties. De komende periode gaan inhaalzorg en herstel van zorgprofessionals hand in hand. Het kabinet besloot daarom de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg te verlengen tot en met 31 december 2021. Deze zogenaamde coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. Voor periode 2 is € 40 miljoen beschikbaar.

Coronabanen in de zorg

Hoe vraagt u subsidie aan voor een tijdelijke coronabaan? In deze video leggen we het kort uit.

Download eerst de spreadsheet waarmee u de hoogte van het subsidiebedrag kunt berekenen.

U vindt deze spreadsheet onder de link Bijlage 1.

Download ook de handleiding. Hierin leest u stap voor stap hoe u de spreadsheet moet invullen.

Open nu de spreadsheet. U vindt hierin 3 tabbladen:

Een korte toelichting

een overzicht van de coronabanen in uw organisatie

en een rekentool die u kunt gebruiken om de bijkomende kosten per medewerker te berekenen.

Vul de spreadsheet in en noteer de uitkomst die verschijnt in de oranje vakken.

Vergeet de spreadsheet niet op te slaan, want later heeft u deze nog nodig.

Ga nu naar het online aanvraagformulier en doorloop de 7 stappen.

Bij stap 5 kunt u de bedragen invullen die u met de spreadsheet hebt berekend.

Voeg de opgeslagen spreadsheet toe als bijlage. 

Onderteken uw aanvraag en verstuur die.

Heeft u vragen? Of komt u er niet uit? Neem dan contact op met cozo@minvws.nl

Voor wie

Alle zorgaanbieders die vallen onder de definitie in artikel 1 van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg kunnen de subsidie aanvragen. Dit kan alleen voor het invullen van één van deze ondersteunende functies:

 • Coronabaan gastvrouw
 • Coronabaan zorgassistent/zorgbuddy
 • Coronabaan ADL–ondersteuner
 • Coronabaan welzijnsassistent
 • Coronabaan zorgmedewerker
 • Coronabaan ondersteuner veiligheid

Belangrijke voorwaarden

Voorwaarden van de tweede aanvraagperiode zijn vrijwel gelijk aan de voorwaarden van de eerste aanvraagperiode. Aanpassingen gaan over de toevoeging van een controle op AGB-registratie en een uiterste startdatum van 1 oktober 2021. 

 1. Maximaal 6 maanden
  U kunt in totaal (aanvraagperiode 1 en aanvraagperiode 2 samen) maximaal 6 maanden subsidie per medewerker aanvragen.
 2. Minimaal 20 uur per week
  In het contract wordt vastgelegd dat de arbeidsduur in ieder geval gemiddeld 20 uur per week bedraagt, gedurende een periode van minimaal 2 en maximaal 6 maanden.
 3. Directe link coronacrisis
  De medewerkers zijn bovenformatief. Hun werkzaamheden hebben een directe link met de gevolgen van de coronacrisis voor de zorg.
 4. Niet twee keer subsidie voor één functie
  De functies mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden. Bijvoorbeeld door een andere subsidieregeling. 
 5. Tussen 1 januari en 1 oktober 2021 gecreëerd
  Deze coronabanen moeten na 1 januari 2021 en uiterlijk 1 oktober 2021 zijn gecreëerd. Daarnaast mag u in de tweede aanvraagperiode alleen subsidie aanvragen voor medewerkers die u vanaf 1 juli 2021 inzet. 
 6. AGB-registratie
  Na het indienen van uw aanvraag wordt uw organisatie gecontroleerd op een geldige AGB-code en WTZi-toelating met behulp van het KvK-nummer. Heeft u geen AGB-code? Dan controleren wij of u een WTZi-toelating heeft. Heeft u ook geen WTZi-toelating? Dan vragen wij aanvullende bewijsstukken op waarmee u kunt aantonen dat u een zorgaanbieder bent.

Let op: teveel ontvangen subsidie moet u achteraf terugstorten. Daarnaast hoort de werkgever zich in te zetten voor een warm welkom, een goede begeleiding van de medewerkers en hun ontwikkeling.

Aandachtspunten bij tweede aanvraagperiode

Subsidie in de tweede periode is mogelijk voor de inzet van werknemers op een coronabaan van 1 juli tot en met 31 december 2021. U mag eerst subsidie aanvragen en daarna mensen aannemen op de functie. Let wel op: nieuwe werknemers mogen pas per 1 juli 2021 worden ingezet en het contract mag niet later dan 1 oktober 2021 ingaan. 

Heeft u subsidie ontvangen voor de eerste aanvraagperiode? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen voor de tweede periode. Aandachtspunten zijn: 

 • Voor medewerkers waarvoor u in de eerste aanvraagperiode subsidie heeft aangevraagd, kunt u de subsidieaanvraag uitbreiden. Hierbij geldt dat u voor een medewerker in totaal maximaal 6 maanden subsidie kan ontvangen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
 • Het contract heeft een maximale doorlooptijd van 6 maanden. Indien u een coronabaan uit tijdvak 1 verlengt, mag dit niet leiden tot een langere contractperiode dan 6 maanden. 
 • Ontving u voor de maanden juli en augustus subsidie voor een medewerker die een traject volgt voor een MBO-certificaat ? Dan kunt u voor diezelfde medewerker voor die maanden niet nogmaals subsidie ontvangen. 
 • Voor nieuwe medewerkers die u vanaf 1 juli inzet binnen uw organisatie kunt u nieuwe subsidie aanvragen. 

Hoogte subsidie

De maximale subsidiebedragen liggen op 120% van het wettelijk minimumloon en betreffen onder andere de onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioen- en sociale zekerheidslasten en de transitievergoeding. Het maximale subsidiebedrag per FTE coronabaan bedraagt €25.440. 

Daarnaast is er een vergoeding van maximaal 20% van de loonkosten voor de begeleiding van de tijdelijke werknemers. 

Als het aantal aanvragen hoger is dan het budget, wordt het beschikbare bedrag van €40 miljoen naar rato verdeeld over de aanvragen.

Subsidie aanvragen

Van 14 juni 9:00 uur tot en met 25 juni 2021 17:00 uur kunnen organisaties subsidie voor de tweede aanvraagperiode aanvragen. Het beschikbare bedrag voor het tweede aanvraagtijdvak (€40 miljoen) wordt evenredig verdeeld over de complete aanvragen. 

Bij uw aanvraag moet u Bijlage 1 Specificatie COZO invullen en de gegevens in het oranje blok overnemen in het online formulier. Sla het bestand op, u moet dit meesturen bij uw subsidieaanvraag

Bijlage 1

Online aanvraagformulier

Handleiding

Stand subsidiebudget 24 juni 2021

Stand subsidiebudget 24 juni 2021
Euro
Aangevraagde subsidie€ 27.786.244,79
Beschikbare subsidie€ 12.213.755,21

Dit is een indicatieve weergave van het verbruikte subsidiebudget. Het totaal aangevraagde bedrag hoeft niet gelijk te zijn aan het uiteindelijke, totaal verleende bedrag. Het totaal verleende bedrag is pas bekend nadat alle aanvragen zijn beoordeeld.

Brontabel als csv (88 bytes)

Verlening subsidie

Het is ons streven om zo snel mogelijk, en vòòr onze termijn van 22 weken, de beschikkingen te versturen. 

Ontving u subsidie voor periode 1 en heeft u recht op subsidie voor periode 2? Dan ontvangt u een nieuwe beschikking die betrekking heeft op beide periodes.

Is uw aanvraag tot subsidieverlening niet compleet of is de gegeven informatie onvoldoende? Dan vragen wij u uw aanvraag aan te vullen. 

Subsidie verantwoorden

Subsidies tot € 25.000

Subsidies tot € 25.000 worden ambtshalve vastgesteld. Er kan een steekproef uitgevoerd worden voor de vaststelling van de subsidie. In de steekproef kan gevraagd worden naar arbeidsovereenkomsten, loonstroken, inzage te verlenen in de loonadministratie en facturen voor begeleiding. De steekproef wordt begin 2022 gehouden.

Subsidies tussen € 25.000 en € 125.000

Voor een subsidie tussen € 25.000 en € 125.000 toont u aan de hand van een verklaring inzake werkelijke kosten aan dat de activiteiten zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan subsidieverplichtingen. Er kan een steekproef worden uitgevoerd voor de controle van de verklaring inzake werkelijke kosten. De steekproef wordt begin 2022 gehouden.

Subsidies vanaf € 125.000

Voor een subsidie van € 125.000 of meer legt u verantwoording af aan de hand van een bijlage bij de jaarrekening. Hierbij moet een verklaring van een accountant worden bijgevoegd, opgesteld volgens het vastgestelde accountantsprotocol.

Anders gelopen dan verwacht

Zorgaanbieders ontvangen een voorschot van 100%. Maak zo snel mogelijk melding als u merkt dat de realisatie van coronabanen minder goed verloopt dan gehoopt. In de beschikking waarin de subsidie wordt vastgesteld ziet u terug hoeveel subsidiegeld u terug moet betalen. Wij verzoeken organisaties vriendelijk om niet zelfstandig subsidiegeld terug te storten. In geval van terugbetaling leest u in de beschikking ook hoe u het geld kunt terugbetalen.

Meldingsplicht bij afwijken van de aanvraag

Het kan voorkomen dat een activiteit niet, niet op tijd of niet volledig kan worden uitgevoerd. Hiervan moet u een schriftelijke melding maken. Dit doet u tijdens de subsidieperiode. Ook maakt u een melding als u niet aan alle verplichtingen uit de verleningsbrief kunt voldoen of als u te maken heeft met onvoorziene omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de subsidie.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Leg uit of dit invloed heeft op periode 1 of periode 2.
 3. Indien nodig ontvangt u een link van ons waarin u de gegevens van uw originele aanvraag kunt aanpassen.

Let op: als u niet voldoet aan de meldplicht bestaat de mogelijkheid dat uw subsidie wordt verlaagd.

Meer informatie

Meer weten? Alle informatie vindt u in de:

Vragen?

Heeft u vragen over de regeling of het aanvraagproces? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.