Coronabanen in de zorg 2021

Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund gedurende de coronacrisis.

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor de regeling Coronabanen in de zorg (COZO) 2021. Informatie over Coronabanen in de zorg 2022 vindt u op deze pagina.

Steekproef

Om te controleren of is voldaan aan de bijbehorende verplichtingen en of de activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd, voeren wij een steekproefsgewijze controle uit. U heeft van ons een e-mail ontvangen als u bent geselecteerd voor de steekproefcontrole.
Voor de door ons geselecteerde coronabaan stuurt u ons de volgende documenten:

 1. Een schriftelijke verklaring van een zorgfinancier*, inclusief een bijbehorende factuur en het betaalbewijs van de factuur in de vorm van een bankafschrift;
  * Een zorgfinancier is een gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar die zorg financiert op grond van de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet publieke gezondheid, Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
 2. De door u ingediende loonaangifte over januari 2021 inclusief het betaalbewijs van de afdracht aan de Belastingdienst in de vorm van een bankafschrift;
 3. De voor uw organisatie geldende cao;
 4. Voor banen in loondienst:
  1. Het arbeidscontract van de coronabaan;
  2. De salarisstrook van de coronabaan van de laatste maand waarin de werknemer in dienst is of de laatste maand van de subsidiabele periode inclusief het betaalbewijs van het salaris in de vorm van een bankafschrift;
  3. Het loonheffingsformulier van de laatste maand van de coronabaan waarin de werknemer in dienst is of de laatste maand van de subsidiabele periode inclusief het betaalbewijs van de afdracht aan de Belastingdienst in de vorm van een bankafschrift.
 5. Voor banen via derden:
  1. Het inhuurcontract en/of de inhuurcontracten van de ingeschakelde zzp-er en/of het detacheringsbureau;
  2. De facturen van de ingeschakelde zzp-er en/of het detacheringsbureau;
  3. De betaalbewijzen van de facturen van de ingeschakelde zzp-er en/of het detacheringsbureau in de vorm van bankafschriften.
 6. Een onderbouwing van de begeleidingskosten (indien van toepassing) en een bijbehorend activiteitenverslag volgens de subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2021.

Werkwijze

Op basis van de aangeleverde documenten toetsen wij of u heeft voldaan aan de verplichtingen van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2021. Als wij op basis van de door u gestuurde stukken niet goed kunnen toetsen of u daaraan heeft voldaan, dan kunnen wij aanvullende informatie opvragen. Wij nemen contact met u op als wij vragen hebben over de door u gestuurde documenten. U krijgt de gelegenheid om binnen een redelijke termijn hierop te reageren.

Als uw reactie geen aanleiding geeft voor aanvullende vragen of als er geen bevindingen zijn op basis van de stukken, dan ontvangt u een toelichting van de bevindingen van de steekproefcontrole in de vaststellingsbrief.

De volgende zaken uit de controle kunnen gevolgen hebben voor de subsidie:

 • U heeft niet voldaan aan de subsidieverplichtingen;
 • Onvolledig bewijs voor de uitgevoerde zorgprestaties;
 • Onvolledige onderbouwingen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de gewijzigde regeling.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.