Coronabanen in de zorg

Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund gedurende de coronacrisis.

Coronabanen in de Zorg 2022 opnieuw opgestart

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg (COZO) opnieuw op. Naar verwachting worden de nieuwe subsidieregels eind juni gepubliceerd. Vanaf dan kunnen zorgorganisaties weer aanspraak maken op COZO voor 2022.
Begin februari werd de verlenging van deze regeling voor 2022 tijdelijk opgeschort na signalen van mogelijk oneigenlijk gebruik van de regeling. Om het risico op oneigenlijk gebruik of misbruik van de verlenging zoveel mogelijk te beperken worden extra maatregelen genomen bij de COZO voor 2022. Lees verder op rijksoverheid.nl.

Voor wie

Alle zorgaanbieders die vallen onder de definitie in artikel 1 van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg kunnen de subsidie aanvragen. Dit kan alleen voor het invullen van één van deze ondersteunende functies:

 • Coronabaan gastvrouw
 • Coronabaan zorgassistent/zorgbuddy
 • Coronabaan ADL–ondersteuner
 • Coronabaan welzijnsassistent
 • Coronabaan zorgmedewerker
 • Coronabaan ondersteuner veiligheid

Belangrijke voorwaarden

 1. Maximaal 6 maanden
  U kunt in totaal maximaal 6 maanden subsidie per medewerker aanvragen.
 2. Minimaal 20 uur per week
  In het contract wordt vastgelegd dat de arbeidsduur in ieder geval gemiddeld 20 uur per week bedraagt.
 3. Directe link coronacrisis
  De medewerkers zijn bovenformatief. Hun werkzaamheden hebben een directe link met de gevolgen van de coronacrisis voor de zorg.
 4. Niet twee keer subsidie voor één functie
  De functies mogen niet ook op een andere manier bekostigd worden. Bijvoorbeeld door een andere subsidieregeling. 
 5. AGB-registratie
  Na het indienen van uw aanvraag wordt uw organisatie gecontroleerd op een geldige AGB-code en WTZi-toelating/WTZa-toelatingsvergunning met behulp van het KvK-nummer. Heeft u geen AGB-code? Dan controleren wij of u een WTZi-toelating of WTZa-toelatingsvergunning heeft. Heeft u ook geen WTZi-toelating of WTZa-toelatingsvergunning? Dan vragen wij aanvullende bewijsstukken op waarmee u kunt aantonen dat u een zorgaanbieder bent.

Hoogte subsidie en budget

De maximale subsidiebedragen liggen op 120% van het wettelijk minimumloon en betreffen onder andere de onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioen- en sociale zekerheidslasten en de transitievergoeding. Het maximale subsidiebedrag per fte coronabaan bedraagt € 25.440.

Daarnaast is er een vergoeding van maximaal 20% van de loonkosten voor de begeleiding van de tijdelijke werknemers.

Voorschot

Na verlening van de subsidie, ontvangen zorgaanbieders een voorschot van 100%. 

Verdeling

Het beschikbare bedrag voor het aanvraagtijdvak (€ 45 miljoen) wordt evenredig verdeeld over de complete aanvragen.

Resultaten eerste en tweede aanvraagronde

De resultaten van de tweede aanvraagronde vindt u in de infographic (download als pdf).

Er is ook een infographic met de resultaten van de eerste aanvraagronde (download als pdf).

Subsidie verantwoorden

Subsidies tot € 25.000

Subsidies tot € 25.000 worden ambtshalve vastgesteld. Er kan een steekproef uitgevoerd worden voor de vaststelling van de subsidie. In de steekproef kan gevraagd worden naar arbeidsovereenkomsten, loonstroken, inzage te verlenen in de loonadministratie en facturen voor begeleiding. De steekproef wordt in 2023 gehouden.

Subsidies tussen € 25.000 en € 125.000

Voor een subsidie tussen € 25.000 en € 125.000 toont u aan de hand van een verklaring inzake werkelijke kosten aan dat de activiteiten zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan subsidieverplichtingen. Er kan een steekproef worden uitgevoerd voor de controle van de verklaring inzake werkelijke kosten. De steekproef wordt in 2023 gehouden.

Subsidies vanaf € 125.000

Voor een subsidie van € 125.000 of meer legt u verantwoording af aan de hand van een bijlage bij de jaarrekening. Hierbij moet een verklaring van een accountant worden bijgevoegd, opgesteld volgens het accountantsprotocol.

Let op! Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt op dit moment nog aan het accountantsprotocol. Dit duurt langer dan verwacht. Daarom wordt op dit moment bekeken of de termijnen voor de subsidieverantwoording kunnen worden aangepast. U ontvangt hierover zo snel mogelijk meer informatie.

Meldingsplicht bij afwijken van de aanvraag

Het kan voorkomen dat een activiteit niet, niet op tijd of niet volledig kan worden uitgevoerd. Hiervan moet u een schriftelijke melding maken. Dit doet u tijdens de subsidieperiode. Ook maakt u een melding als u niet aan alle verplichtingen uit de verleningsbrief kunt voldoen of als u te maken heeft met onvoorziene omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de subsidie.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Leg uit of dit invloed heeft op periode 1 of periode 2.
 3. Indien nodig ontvangt u een link van ons waarin u de gegevens van uw originele aanvraag kunt aanpassen.

Let op: als u niet voldoet aan de meldplicht bestaat de mogelijkheid dat uw subsidie wordt verlaagd.

Vragen?

Heeft u vragen over de regeling of het aanvraagproces? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op. 

Meer informatie

Meer weten? Alle informatie vindt u in de:

Wanneer er meer bekend is zullen wij alle informatie over deze regeling op deze pagina publiceren. Deze informatie is onder voorbehoud van publicatie van de definitieve regeling.