Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen van laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs gemiddeld minder goed te presteren. Met de subsidie Doorstroomprogramma’s po-vo kunnen scholen de overgang van de basisschool naar de middelbare school voor deze leerlingen verbeteren. 

De subsidie is bedoeld voor leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren, maar minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten. Door deelname aan een doorstroomprogramma vergroten zij hun kennis en vaardigheden, zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen.

Voor wie

U kon deze subsidie aanvragen als bevoegd gezag van een van de scholen die deelneemt aan een samenwerkingsverband. Dit moet een school zijn uit het primair of voortgezet onderwijs.

Belangrijke voorwaarden

 1. Er geldt een maximaal aantal doorstroomprogramma’s per school:
  • Scholen in het vo mogen aan twee doorstroomprogramma’s deelnemen. 
  • Scholen uit het po mogen meedoen aan maximaal één doorstroomprogramma. 
  • Deze aantallen gelden ook voor nevenvestigingen van scholen.
 2. Tijdens een doorstroomprogramma is er in ieder geval aandacht voor twee van de drie inhoudelijke leerlijnen:
  1. Het versterken van cognitieve vaardigheden, zoals taal- en leesvaardigheden en rekenen.
  2. Het versterken van metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren, effectieve werkhouding en plannen ten behoeve van de overgang naar het vo.
  3. Het inzetten op omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, bijvoorbeeld het:
   • vergroten van ouderbetrokkenheid;
   • vergroten of benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving;
   • versterken van sociale vaardigheden;
   • het begeleiden bij de schoolkeuze;
   • brede loopbaanoriëntatie.
 3. Een programma bestaat uit minstens 100 klokuren per leerling.
 4. Activiteiten zijn subsidiabel vanaf het moment dat u een subsidieaanvraag heeft ingediend. We verstrekken geen subsidie voor doorstroomprogramma’s die al zijn afgerond.
 5. Een doorstroomprogramma moet uiterlijk in januari van het laatste jaar van de basisschool gestart zijn en loopt minimaal door tot eind januari van het eerste jaar van het voortgezet onderwijs.
 6. Alle activiteiten die na augustus van het eerste jaar van het voortgezet onderwijs plaatsvinden zijn niet meer subsidiabel. 

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode liep tot en met 30 april 2021. Subsidie aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk.

Meldingsplicht

Als minder dan 85% van het opgegeven aantal leerlingen heeft meegedaan aan het doorstroomprogramma, dan moet u dit zo snel mogelijk melden via ocwsubsidies@minvws.nl.

Als een deelnemer voortijdig het programma afbreekt of naar een andere middelbare school gaat dan de samenwerkende scholen in het programma, dan mag de school een andere leerling voordragen. Het is ook mogelijk deze middelbare school toe te voegen aan het doorstroomprogramma. Hiervoor moet een officieel aanvullingsverzoek worden gestuurd naar ocwsubsidies@minvws.nl.

Verantwoording

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat er aan alle verplichtingen is voldaan.

 • Heeft u een subsidie tot € 25.000 ontvangen? Dan vindt de verantwoording plaats in de jaarverslaggeving volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.
 • Heeft u een subsidie van €25.000 of hoger ontvangen? Dan vindt de verantwoording plaats in de jaarverslaggeving met model G1, volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of Regeling jaarverslaglegging onderwijs BES.

Als de activiteiten van het doorstroomprogramma zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten die passen bij het doel van de regeling.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie vindt u in de regeling Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen. Lees ook onze veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.