Het doel van deze subsidie is het verbeteren van de doorstroom van het mbo naar het hbo. De subsidie is bedoeld voor activiteiten die de overstap van het mbo naar het hbo makkelijker maken. Het gaat om activiteiten in mbo 3 en 4 en in het eerste studiejaar van het hbo. In deze subsidieronde wordt prioriteit gegeven aan de mbo-domeinen economie en administratie, handel en ondernemerschap, en de hbo-sector economie.

Aanvraagcriteria:

 • U geeft met de activiteiten uitvoering aan minimaal één van de studentenplannen uit de brochure doorstroom mbo-hbo.
 • U kunt subsidie aanvragen voor het financieren van nieuwe activiteiten die studenten de mogelijkheid geven om zich optimaal te ontplooien.
 • De deelnemersraad of medezeggenschapsraad stemt in met het bij de aanvraag gevoegde activiteitenplan.
 • U start de activiteiten uiterlijk in studiejaar 2019/2020 en rondt deze binnen drie studiejaren af.
 • Na toekenning van de subsidie werkt u mee aan tenminste één bijeenkomst die in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie door het ministerie van OCW wordt georganiseerd.
 • U meldt het direct als u na het indienen van de aanvraag voor dezelfde of soortgelijke activiteiten een financiële bijdrage aanvraagt bij één of meer bestuursorganen.
 • Subsidieaanvragen voor activiteiten die uitsluitend zijn gericht op studenten in opleidingen uit de mbo-domeinen economie en administratie, handel en ondernemerschap, en de hbo-sector economie krijgen voorrang bij de toekenning van subsidie.

Hoogte subsidie

Er is € 7.35 miljoen beschikbaar. U kunt minimaal € 25.000 en maximaal € 200.000 aanvragen.

Tot en met 6 september is in totaal € 2.6 miljoen aangevraagd waarvan € 2.1 miljoen uitsluitend voor economische opleidingen. Er is nog € 4.65 miljoen beschikbaar.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode in 2018 is afgelopen.

Aanvragen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Als datum van ontvangst geldt het moment waarop de aanvraag compleet is ontvangen. Binnen 13 weken na 15 september wordt op de aanvraag beslist.

Verantwoording van de subsidie

Als de subsidie minder is dan € 125.000, verantwoordt u de besteding tijdens de projectduur in de jaarverslaggeving conform de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G onderdeel 1. Dit is een verklaring over het uitvoeren van de activiteiten waarvoor de subsidie is toegekend. Als de activiteiten volledig zijn uitgevoerd, dan kunt u de subsidie ook besteden aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Bij subsidies hoger dan € 125.000 verantwoordt u de besteding tijdens de projectduur in de jaarverslaggeving conform de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G onderdeel 2. Dit is een overzicht van de ontvangst en besteding van de subsidie.
Aan het eind van het project verwerkt u de niet-bestede middelen in de jaarrekening. Deze moet u terugbetalen. Het subsidiebedrag wordt definitief vastgesteld binnen een jaar nadat wij het laatste jaarverslag hebben ontvangen.

Activiteitenverslag

Aan het eind van het project moet u aantonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan de verplichtingen. Het verslag bevat:

 • een overzicht van de uitgevoerde activiteiten;
 • de aard, omvang en duur van de activiteiten en de manier waarop ze zijn uitgevoerd;
 • de gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten;
 • een beschrijving in hoeverre is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Gebruik in het activiteitenverslag dezelfde indeling als in het activiteitenplan. U kunt het verslag opnemen in het jaarverslag. Of u mailt het vóór 1 juli van het volgende jaar aan ocwsubsidies@minvws.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling of over het aanvraag- en toekenningsproces? Neem dan contact op met ons.

Meer informatie over de subsidie staat in de subsidieregeling.