Versoepelen doorstroom vmbo-mbo en vmbo-havo

Voor sommige leerlingen is het moeilijk om door te stromen van het vmbo naar het mbo of havo. Doorstroomprogramma’s helpen deze overstap makkelijker te maken. Ze vinden plaats in het laatste leerjaar van het vmbo en het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs.

Deze subsidie kan worden gebruikt voor:

  • Onderwijs tijdens de zomerperiode of andere extra lestijd.
  • Extra begeleiding en ondersteuning bij de overstap.

Hoogte subsidie

In het kalenderjaar 2021 is € 5.488.000 beschikbaar. Hiervan wordt 70% verstrekt aan doorstroomprogramma’s gericht op de overgang naar het mbo en 30% aan doorstroomprogramma’s gericht op de overgang naar de havo. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, worden de aanvragen via loting gerangschikt. Het subsidieplafond voor kalenderjaar 2022 wordt op een later moment bekendgemaakt.

Een vmbo-vestiging kan per overstapmoment € 700 per leerling aanvragen met een maximum van 35 leerlingen. Per overstapmoment geldt een maximumbedrag van € 24.500 wat betekent dat er voor twee overstapmomenten maximaal een subsidie van € 49.000 per vmbo-vestiging kan worden aangevraagd. De aanvrager mag er voor kiezen meer dan 35 leerlingen door middel van een doorstroomprogramma te ondersteunen, maar ontvangt geen subsidie voor de extra leerlingen.

Voorwaarden

Aan de subsidie zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • De aanvraag wordt gedaan door het bevoegd gezag van een vmbo-vestiging in afstemming met één of meer ROC’s, AOC’s, vakinstellingen of havoscholen.
  • Er wordt subsidie aangevraagd voor twee achtereenvolgende overstapmomenten.
  • Vmbo-vestigingen die in 2019 een aanvraag hebben ingediend (te herkennen aan een projectnummer beginnend met DMBO20xxx of DHAVO20xxx) en zijn toegekend, kunnen dit jaar geen aanvraag indienen.
  • De activiteiten mogen niet zijn gestart voor het moment van aanvragen of later dan 1 augustus 2021.
  • U vermeldt in de aanvraag voor hoeveel leerlingen en voor welke activiteiten de subsidie wordt aangevraagd.
  • De activiteiten van het doorstroomprogramma worden niet al op een andere manier bekostigd.
  • Op verzoek beantwoordt u vragen en levert u gegevens aan voor de evaluatie van de subsidieregeling.

Aanvragen subsidie

Voor een doorstroomprogramma naar het mbo of het havo kon u van 1 februari tot en met 30 april subsidie aanvragen. Van 1 februari 2022 tot en met 30 april 2022 kan opnieuw subsidie worden aangevraagd.

Er kan nu geen subsidie meer worden aangevraagd.

Beoordeling aanvragen

Na 30 april is bekeken of er genoeg budget is voor alle ingediende aanvragen of dat er geloot moet worden. Uiterlijk 30 juli 2021 ontving u een beslissing op uw aanvraag. Aanvragen die te laat zijn ingediend nemen we niet in behandeling.

Verantwoorden

De subsidie wordt verantwoord in de jaarverslaggeving, zoals gesteld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

De penvoerder toont op verzoek aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt zijn verricht, en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden. U meldt direct bij DUS-I als de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen niet of maar gedeeltelijk zijn uitgevoerd.

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Meer informatie

Alle informatie over de subsidie staat in de regeling en de wijziging op de regeling.

Heeft u vragen over de subsidie? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden of neem contact met ons op.