Versoepelen doorstroom vmbo-mbo en vmbo-havo

Voor sommige leerlingen is het moeilijk om door te stromen van het vmbo naar het mbo of havo. Doorstroomprogramma’s helpen deze overstap makkelijker te maken. Ze vinden plaats in het laatste leerjaar van het vmbo en het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs.

U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Deze subsidie kan worden gebruikt voor:

  • Onderwijs tijdens de zomerperiode of andere extra lestijd.
  • Extra begeleiding en ondersteuning bij de overstap.

Een vmbo-vestiging (VO en VAVO) kon in afstemming met één of meer ROC's, AOC's, vakinstellingen of havoscholen deze subsidie aanvragen.

Hoogte subsidie en budget

In het kalenderjaar 2022 was €6.306.013 beschikbaar. Hiervan wordt 70% verstrekt aan doorstroomprogramma’s gericht op de overgang naar het mbo en 30% aan doorstroomprogramma’s gericht op de overgang naar de havo. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, worden de aanvragen via loting gerangschikt. Het subsidieplafond voor kalenderjaar 2023 wordt op een later moment bekendgemaakt.

Een vmbo-vestiging kan per overstapmoment €700 per leerling aanvragen met een maximum van 35 leerlingen. Per overstapmoment geldt een maximumbedrag van €24.500 wat betekent dat er voor twee overstapmomenten maximaal een subsidie van €49.000 per vmbo-vestiging kan worden aangevraagd. De aanvrager mag er voor kiezen meer dan 35 leerlingen door middel van een doorstroomprogramma te ondersteunen, maar ontvangt geen subsidie voor de extra leerlingen.

Belangrijke voorwaarden

  • Er werd subsidie aangevraagd voor twee achtereenvolgende overstapmomenten. Deze vonden plaats van schooljaar 2021-2022 naar schooljaar 2022-2023 én van schooljaar 2022-2023 naar schooljaar 2023-2024.
  • Vmbo-vestigingen die in 2021 subsidie hebben ontvangen voor een doorstroomprogramma (te herkennen aan een projectnummer beginnend met DMBO21xxx of DHAVO21xxx), konden geen aanvraag indienen voor een doorstroomprogramma naar hetzelfde onderwijsniveau.
  • De activiteiten mochten niet zijn gestart voor het moment van aanvragen of later dan 1 augustus 2022.
  • U vermeldde in de aanvraag voor hoeveel leerlingen en voor welke activiteiten de subsidie wordt aangevraagd.
  • De activiteiten van het doorstroomprogramma worden niet al op een andere manier bekostigd.
  • Op verzoek beantwoordt u vragen en levert u gegevens aan voor de evaluatie van de subsidieregeling.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u hiervan een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de subsidieperiode.

DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

De subsidie wordt verantwoord in de jaarverslaggeving, zoals gesteld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Als de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet gebruikte deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling en de wijziging op de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op.