Voor sommige leerlingen is het moeilijk om door te stromen van het vmbo naar het mbo of havo. Doorstroomprogramma’s helpen deze overstap makkelijker te maken. Ze vinden plaats in het laatste leerjaar van het vmbo en het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs.

Deze subsidie kan worden gebruikt voor:

  • onderwijs tijdens de zomerperiode of andere extra lestijd;
  • extra begeleiding en ondersteuning bij de overstap.

Aanvraagcriteria

De subsidie voor een doorstroomprogramma kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van een vmbo-vestiging. Het programma is een samenwerking met één of meer samenwerkende regionale opleidingscentra (roc), agrarische opleidingscentra (aoc), vakinstellingen of havoscholen. Een doorstroomprogramma moet in elk geval leiden tot meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid van de leerling. Ook kan onderdeel van het programma zijn:

  • Het trainen en begeleiden van leraren, begeleiders en coaches;
  • Het trainen tot coach of begeleider van medeleerlingen of studenten die verder in hun opleiding zijn;
  • Vakinhoudelijk bijspijkeren.

Beschrijf in de aanvraag ook hoe de betrokkenheid van ouders en/of betekenisvolle anderen uit de omgeving van de leerling of de student wordt verbeterd.

In principe kan de subsidie worden gebruikt voor alle vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben. Maar ze is vooral bedoeld voor vmbo-leerlingen in een kwetsbare positie. Dit zijn leerlingen die minder vanzelfsprekende hulpbronnen vanuit sociaal, cultureel en economisch perspectief hebben (gehad). Deze jongeren lopen bij studieovergangen een groter risico om hun kansen niet optimaal te benutten. U bepaalt zelf welke leerlingen deelnemen aan het doorstroomprogramma.

Aanvragen subsidie

U vraagt de subsidie aan voor het doorstroomprogramma in twee schooljaren . Per vmbo-vestiging kan per leerling € 700 subsidie worden aangevraagd, met een maximum van € 24.500. Het aangevraagde bedrag wordt twee keer betaald. Uw aanvraag voor een doorstroomprogramma voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 moet vóór 1 oktober 2019 zijn ingediend.

Aanvragen die te laat zijn ingediend of onvolledig zijn nemen we niet in behandeling.

Beoordeling aanvragen

Na 1 oktober wordt bekeken of er genoeg budget is voor alle ingediende aanvragen. Zo niet, dan wordt de volgorde waarin de aanvragen worden behandeld  met loting bepaald. Uiterlijk 31 december ontvangt u van ons de beschikking.

Voorwaarden aan de toekenning

Er zijn enkele voorwaarden aan de subsidie verbonden:

  • Op verzoek toont u aan dat de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen zijn uitgevoerd en dat u hebt voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden;
  • Op verzoek beantwoordt u vragen en levert u gegevens aan. We gebruiken deze informatie voor monitoring en het evalueren van de subsidieregeling;
  • U meldt direct bij DUS-I als de activiteiten waarvoor u subsidie hebt ontvangen niet of maar gedeeltelijk zijn uitgevoerd.

Meer informatie

Alle informatie over de subsidie staat in het Besluit vaststelling beleidskader doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo.

Heeft u vragen over de subsidie of het aanvragen ervan? Bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden of neem contact met ons op.